Gong dot kén Kantil

Olih : Agus Sutrarama


Gegambaran Manik Sudra
Ada rasa ané sing nyidang, sukeh, jeg kéweh baan tiang ngorahang, nyelasang, tekéning adi ..
I Wayan Lodro, mula anak muani, truna ané dedarian ngajak seni, tabuh, igel-igelan, gagendingan, kasar baan ngorahang, kadung ja acepokan pesuang, sing jerih lakar caploka.
NÉ MULA IDUP TIANG
Tulisan di baju kaos oblongné ento saja sajan nyihnaang apa né ada di atin sang né nganggo, kadi babotoh menang, iseng melali ke kampung kodok, ngalih aas-aasan, sagétan maan baju kaos né metulisan kakéto, simalu ngarasa enduk ulian kalah di kantong, jejeh ngenjek né madan mall, maklimpeng ngalih jalan pintas, baju bekas, kéwala né jani dadi menang, ulian sing karuan yén di mall ada né lamun keneh kakené, paling sing di mall tulisanné mabasa Inggris makejang, ajinné masih ngaénang kantongé kuangan pamelin lengis.
Diapi ja awakné bunter kéwala pepinehné Wayan Lodro enu tegteg seger, mataksu, kéto anaké nyambatang, apa né kemunyiang saja kéto né kajalanang. Neked ia jumah, bajuné ento kakebérang di téhel balé meténné, lantas nyemak kuas mimbuh cat minyak né biasa anggona melajah ngelukis. Guat-guét gambar anak muani ngagem galak, bagus di betén tulisanné ento.
“Bro, nguda men gambar nak ngigel gaé? Yan kan sing ja penari?” Kéto abetné I Basur, timpal né suba cara nyamanné pedidi, nyiksik nyekenang.
“Yé, ulian icang sing bisa ngigel to suba, apang ada motivasi apa adané, apanga mani puan bisa dadi tukang igel masih, pang ja komplit senimanné..”
Melengok I Basur, kijap-kijap makekeneh, buin peliatné menék ngiwasin cecek né but dedalu, buin tuun nlektekang igelan limanné I Wayan Lodro, tepak tepung di kendang angklung tetamian kumpiné.
“Yan ..”
“Kénkén bro?” Prejani nekep kendangné, nguratiang timpalné ento, jejeh yén ia kenapa-kenapa.
“Yan, icang nginep nah. Né mirib kode alam, bro..”
“Buihh, jeg seru gén ci Sur ..” Nepukin I Basur malaib, macelep ka tengahing kamarné Wayan Lodro.
“Yan, icang ngelah firasat né, né mara firasat nyan nah, cai nawang Déwi, penariné mara-mara ené gabung di sanggar to ..”
“Oo.. Béh, Déwi ... héhé, cai mekeneh né jak Déwi? Ciéhh, I Basur klepek-klepek jak Déwi, ciéé ..ppp” Tusing nyidang Wayan Lodra nugtugang, ulian limanné Basur nekepin bibihné.
“Bro, ituni awaké ngambarin bajuné aji gambar muanin olég. Apanga awaké nawang, I Déwi ento .. penari olég brooo ..!”
“Hahh, kadén ja apa ..”
“Awaké nawang adan lantang né Déwi?”
“Nawang, Ni Putu Déwi Wulandari..”
“Nah, to sajan..”
“Nah, apa né bro..?”
“Gambar Olég muani, kel nemuang penari luh né, nawang adan lantangné..”
“Iih ..”
“Ané paling penting né bro!”
“Apa bro?”
“Tuni icang sambatina jak Luh Cablek, I Dévi to kanténanné Déwi, koné I Déwi maan nakon-nakonang né madan I Wayan Lodro baguss ...”
“Icang ..??”
“Aoo, nyén buin, kéwala awaké sing misi bagussné... hahaha.”
“Hahh ..”
Aduh, dig dug dag, rasa atiné Wayan Lodro. Gé ér gigis maan angin tis, paling gigis, apaké seken ané tuturanga mara tekén timpalné ento, sajaké Déwi maan nakongang awakné.
***
GooNggg ..!
Ngarenjit nyerit makecos uli tegakanné, tangkejut ulian anak jail né ngebug gong tanpa nyambat sara.
“Wéé.. nyén to! Jail saan..” Gedé munyinné Wayan Lodro nyak nyaihin awakné.
“Hihihi.. mahap-mahap Bli Wayan bagus genjing.
Degh
Miribang ada limang menit, Wayan Lodro matané tuara makijapan, bibihné nggang, bengong ningalin tersangkané ngédéngang ukudanné uli sarang paengekeban. Tuah anak luh ané makenyung manis jail abedik, peningalanné sipit gigis, pipiné macemil sujénan sabilang sisiné, kulitné kuning langsat, bokné selem lantang, iing kampehang angin.
Srrr
“Hihihi ..” Kedékné saja renyah, manis.
“Ambulaannnssss ...” Mirib ulian kaliwat jejehné, yén anak muani moglongné nyedodog di aepné lakaran mati ngadeg, anak luh ento makaik nyerit.
Hppp
“Wik, yang sing kénkén..”
Sagétan liu anaké teka, tusing bedik masih ané padengok uli kusénné.
“Ciééhh” Sada nyuryakin Wayan Lodro né jani ketara sedek nekep bibihné Déwi Wulandari.
Barak sengeh muanné Wayan Lodro ulian kasuryakin kakéto, patuh ngajak I Déwi né muanné masih barak, kembang, kéwala tusing ja ulian lek. Makesiab I Wayan Lodro.
“Yéh, am.. ampura Wik,” sépanan ngejohang limanné uli muan né Déwi.
“Héh, aduuh .. bisa-bisa tiang né lakar alihanga ambulans né kéné, jeg kanti cunguh tiangé tekep Bli, lén bonné apek kéto biin. Panting naké kapah-kapah limané, hah!” Ngembros, cara nak ngambul, saha macuet ngejoh.
Ngemikmik ia I Wayan Lodro, “Méh, lamiisné,kénkén ja kantilé, ting tang ting, jeg nyelengkiingg!”
“Idepan Bli, cara gong, munyi suba ho ho ho, basang gedé, égol-égol, nyak suba ditu negak dadi tukang gebug goong..” Jeg mesaut ia I Déwi uli di sisi.
“Wééé...” Kaikné Wayan Lodro suba nyidaang ngejerang saka-saka gedung sanggaré.
Yan.. Yan.. do ento sangetanga. Buka anak-anak tua pidan ngorahang, anak luh anak mula kéto, héhé. Perhatian tanda sayang, lamun kanti jail to artiné subé lebih tekén sayang..” Kéto dabdab alon I Basur nuturin timpalné ané enu ésmosi, éh émosi ulian busan metongkrah ngajak Putu Déwi.
“Arahh, nak lua ceréwét, suba cerik, munyi gén abana. Sing kéné sing kéto,mai mulih, nyanan apang selidan nyidang buin mai, anak lakar ada duman baju setélan koné malu satondén peméntasan.” Amonto sautné Wayan Lodro.
“Lan, sing pamitan malu né ngajak yayang Déwi é..?”
“Béh, ngerambang bangkén becing-becing apa!”
“Adi becing-becing, bangkén dongkang kéto naké..!”
“Ao, becing-becing nak cerikan kén dongkang!!”
“Badahh, ngambul rajapalané..” Sépanan I Basur nugtugin timpalné ento ané kaliwat kroda.
***
“Yan, ituni icang meratiang I Déwi, jeg lén keliabné tepuk raga..” kéto I Basur kisi-kisi.
“Ooo.. awaké nengil-nengil peratian masih to ngajak I Déwi..”
“Adah, sing kéto, lén ja tepuk raga ia, sing cara biasané. Suud tawang raga metongkrah ngajak awaké ento, lebian nengil jani ia. Maan masih iwasin raga ia ituni ngajak I Dévi, Ayu, Santi, sohib-sohib ia to jeg saling belekuk kéto, anak ada apa ya o... Yan, dingeh-dingeh raga, Bapakné I Déwi to nak dokter koné o..?”
“Saja, nak dadi Kepala Puskésmas di cabang pembantu. Ibuné masih ngabdi di keséhatan, dadi perawat di Rumah Sakit Umum kota, Ia ngelah adi a besik, muani, enu kelas dua SD, ngelah..”
“Uupp !!” Kanti tangkejut I Basur, Wayan Lodro masih sing kalah makesiab, nepukin I Basur menékang limané kadadua, aget énggal buin Ia inget kén déwékné sedek nyalanang montor, nuuang limané, ngisi stang turin ngilut gas.
“Adi bisa liunan awaké nawang Yan! Nyeh-nyeh raga nyanan kanti liun kadengan di awakné I Déwi tawang awaké masih...!”
“Siepp.”
***
Sih sunar Hyang Siwa Nataraja, alep ayu praginané, ngepul nulus andus dupa di Surya, makejang nunasang apanga paméntasan Sanggar Lila Semara sanjané ené sida mejalan lancar rahayu.
Ayu, sajan kéweh baan Betara Betariné yén kanti sing turun ka natah Bali Seni, ulian dayuh tabuh semar pegulinganné dadi pemungkah paméntasanné. Para penari matimpuh, jegég ayu sakadi ya Sang Hyang Dedari. Déwi Wulandari masih ada ditu, pipiné sujénan, kadengan cerik di cadikné lanying, kalané mekenyem manis pesan, ngaénang uyang paling para muani sekaa penabuh di aepné.
Wayan Lodro inguh, ketag ketug runtag, makejang pelih, ulian bas kedotné ngisengang nyledét Putu Déwi, suba pang telu ping papat peliatné pasti setata mapalu.
“Duhh”
Ujan gerimis misi kerug, di subané suud acara paméntasan. Para penabuh lan penariné makejang sambeh, nyemak montor nyemak sepéda, jejeh lakar ujanné dadi ngancan bales, miribang ada masi ané engsap ngaba jas ujan.
“Déwi, adi enu dini, sing ada ajak mulih?” Alus petakonné I Basur ningalin Putu Déwi enu negak di sisi, di kursiné.
“Yang ngantos bapak, Dé. Miribang buin kejep gén teka.”
I Wayan Lodro né nepukin unduk ento, sépanan ngedetin limanné I Basur.
“Mai, énggalin.. ujan bales nyanan.” Akéto munyinné I Wayan Lodro kapining I Basur.
“Bli malunan nah.” Munyinné I Basur kapining Déwi.
“Nah, do kanti ujanan bales, nyanan gelem..” saut né Déwi makenyem, diapin buka ngalawanin.
Baat rasa baisné Gedé Basur lakar ngalahin timpalné ento, negak di sisi pedidian, nanging rasa-rasané Wayan Lodro abedik sing ada ngarasan kakéto.
Buin mani semengné, di sanggaré lebihan né masemu girang, rasané I Wayan Lodro dogén ané semuné garing, paling.
“Bro, baju ragané ilang puk!”
“Awaké kélangan baju jeg buka kélangan pis 1 M dogén! Haha.. adéh, pasti awaké kélangan baju kesayanganné ento o Yan?” Masaut I Basur.
“Ao, Dé! Ibi sanja cara biasané raga nganggo baju ento mai, lantas dini meséh ulian maan duman pengganggo setélan, bakat baju setélanné kadung neket di awaké totonan gén kel aba mulih, baju kaosé kaengsapin!” Sautné Wayan Lodro inguh.
Makelo masih Wayan Lodro ngenehang, ulian sayang pesan ngajak bajuné ento, anak enyén né dot ngajak baju kakéto.
Neked jumah, méméné suba ngantiang misi ngaba bungkusan di limané.
“Apa to mé?” Petakonné Wayan Lodro.
“Ené busan ada timpal Wayanné, anak luh, nitip koné baang Wayan..”
“Nyén adan anak ento mé?”
“Adanné Déwi..”
“Hah”
Bli Wayan,
Mula pantesné tiang ma Bli, karana mula tiang cerikan tekén Bli, umur tiang cerikan, awak tiangé masih mula cerikan, héhé.
Bli Wayan, di kala pertama tiang ada di sanggar, tiang suba ada rasa lén ngajak Bli. Ada timpal né ngorahin tiang yén dugas ipidan, nyumunin ngwangun sekaané, anak tusing ada ané nyak ngisiang gong, sekondénné Bli né lantas menékang lima, timpalé ento ngorahang, yén Bli né nyak ngalah. Diapi ja sujatiné Bli dot makendang, lan liu masi né nawang Bli ada bakat makendang, kéwala Bli sing nyak yén timpal-timpalé kélangan semangat melajah, lan sanggaré nyidaang mejalan. Kén-kén kadén, ditu dadi tiang marasa suba kenal uli mekelo ngajak Bli, tiang ngerasang ngelah timpal sehati. Nanging satyan Bli kapining seni enu johan yan saihang ngajak déwék tiang. Héhé, I Kantil dadiné dot ngajak I Gong.
Kéwala Kantilé dadiné kélangan munyi ulian I Gong né mamedih. Bli Wayan, dugas tiang ngorahin I Basur apanga eda kanti ujanan bales, sujatiné tiang ditu ngenehang Bli, tiang jejeh yén Bli Wayan kanti ujanan turin dadi gelem. Ulian sépan-sépan Bli Wayan dadiné ngengsapin baju kaos kesayangan Bliné. Héhé, diapi masem, aba tiang mulih, suba umbah tiang lan terik tiang Bli, nanging eda pedih nah, tiang kaliwat jail, pedalem tiang gambaran Muanin Olegé didian, suba gambarin tiang di sampingné Luh Olégné Bli.
NÉ MULE IDUP TYANG, Bli Wayan mula inspirasi tiang, tetep sekadi niki nggih Bli! Diastun miribang né jani tiang suba ada di airport. Ibi tiang sing ada teka ka sanggar, mirib Bli sing ja rungu, tiang makikén ka Lombok, Bapak tiang katunjuk dados kepala puskésmas, katugasang di Lombok, dumogi iraga sida katemu malih ngih Bli,
Salam Sayang
I Kantil
Macedar, sesek, ngembeng di matané Wayan Lodro mamaca aksara ati ané milu nugtug di bungkusan misi bajuné ento.
“Bro, ateh raga jani ka repot!” Ngangsur patikaplug baisné Wayan Lodro, sagét misi ngisi baong bajuné I Basur.
“Sabar, sabar.. ka airport kéto naké, héhé. Nah, né ja baju kaos kesayanganné suba ja bakatang, enyén makatang Yan?” Enu masih nyidaang banban petakonné I Basur ulian nepuk timpalné suba buin nganggo baju kesayanganné ané uli tuni paling alihina.
“I Déwi ..!” Saut Wayan Lodro nelik.
“Nah, to seken buka film AADC kisah awaké né jani Yan, kéwala bukuné I Rangga ento meganti aji baju kaos masem, ané lén bin besik.. jani awaké né kalahina ka airport!”
“Adi bisa nawang yén Déwi kel berangkat?”
“Yé, nak mara papineh raga dogén ja ento, nak seken né??”
“Aoo! Énggalin jani pesuang montoré! Nyak singg??” Ésmosiné Wayan Lodro ngansan wayah.
“Nah, nah ..”
Né ngaénang sesek di tangkahné Wayan Lodro tuah rasa jejeh yén sing nyidaang matemu buin ngajak Déwi, turin ngidih pelih baan jelé polahné, nuutin basang bawak, muikin ipun, né sujatiné masih sanget sayangang ipun. Tusing ja Déwi dogén né ngrasaang kleteg kala katemu pertama, déwékné masih. Mirib suba jatu karma, ulian rasa penasaran, Ia tan nyelapang nuduk buku harianné Putu Déwi. Uli bukuné sujatiné sing dadi anak lénan tau ento Ia dadi nawang kasujatianné Putu Déwi, ané bapak lan ibu né magaé di keséhatan ané uli simalu sanget san ngarepang apanga Déwi sida ngelanturang jejak ipunné kadadua, nanging Déwi kekeh, tan ja lek nindihin apa né saja-sajan kasaratang ipun, ngadu argumén, né ngawinang ia payu ngelanjutang pendidikan di SMK Kesenian. Sujatiné, Déwi né suba dadi inspirasi ipunné, nyaihang déwékné buka api lilin cenik né das-dasan mati, sagétan maan iyusan lengis, dadi ngendih, ngebyur, barak tan sida kapademang. Kukuhné Déwi ngisi prinsip diapi meraga luh, né dadi ngukuhang pilihanné Wayan Lodro né suba beneh nuutin greget atiné di widang Kesenian.
“Sampunang ilang ndén wik..” Kisi-kisi atiné Wayan Lodro, ngangah keta, mekiba naenang rasa ibukné das-dasan pesu. Sujatiné, salantang pejalan carita i manusa di marcapada, suba beneh yén liman iraga setata saling gisiang.
NÉ MULE IDUP TYANG
Baju kaos putihné, ané jani misi gambar penari Olég luh lan muani ento belus baan peluh, panes bara matan ai sing nyidang nakutin ajak kadadua ento malaib uli parkiran bandara nuju ka aréa keberangkatan, neked ditu ramé magunyek anaké, koné sedek ada simulasi penanganan bahaya uli pemerintah.
“Yan, eda jejeh, yén seken cara kisah AADC né, benehné awaké maan katemu ngajak Déwi dini setondén Ia berangkat ...”
Nanging film tuah film, tuah gagaén sutradarané, kija lakuna ngipekang kisahné, apang luung panyuudné, apang sing ngambul penontonné, men jani kisah awaké nyén kel ngerambang mebalih, kanti giginé tuh ngajengit lusuh, miribang kapalé suba makiré neked di Lombok. Kéto mirib di kenehné Wayan Lodro, sakabedik ngelasang unduké.
“Bli Wayaan..” Sagétan medingehang uli duri munyin anak luh nyelengking ané seken-seken, sajan seken tawang ipun. Déwi Wulandari teka ngajak ibu bapakné lan rombonganné ngatehin.
“Déwi payu berangkat..?” Munyinné Wayan Lodro, bawak ngangsur.
“Sing Bli, bapak jak ibu gén, yang enu di Bali ngajak pekak lan mbah, pedalema yang dini suba liu ngelah timpal-timpal luung..” Sautné Déwi mimbuh makenyir buka nak naenang kendel.
“Demen Bapak ningalin tulisan jak gambar di bajuné Gus. Wanén. Bapak nitip Déwi ngih..” Ketélan munyi pabesen Bapakné Déwi né tuah katuju kapining Wayan Lodro, ngetugin tangkah ipun, muané suba kadung barak mimbuh nadak layahné caket.
Uli duri I Basur nundik ngancukin, “Ngih Pak, kéto naké!”


Agus Sutrarama
magenah ring Tabanan. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti Sampun ngamedalang cakepan pupulan satua cutet “Bulan Satwak”.

No comments