Pan Tuung Kuning tekén Mén Tuung Kuning


Gagambaran Olih Supartika

Ada tuturan satua Pan Tuung Kuning tekén Mén Tuung Kuning. Pan Tuung Kuning anteng pesan mabianan ajaka kurenané.
Kacerita pabiananné Pan Tuung Kuning karusuhin baan bikul. Ané ngrusuhin, bikul kadaden rabin Mantri Koripan. Mantri Koripan madué oka adiri istri. Déning sai-sai pabianané Pan Tuung Kuning karusuhin, ngomong lantas Mén Tuung Kuning.
“Bapanné, bapanné, jalan ja kenain jeet ané ngrusuin pabianané, lan!”
“Jalan,” kéto abetné ané muani. Makena lantas ia jeet di pabiananné.”
Kacerita teka lantas I Bikul nglincak di pabianan Pan Tuung Kuningé ngalih tuung, keséla muah ané lén-lénan. Dadi kena jeet koné lantas I Bikul.
Kacerita Pan Tuung Kuning nelokin jeetné ka abian, dapetanga lantas I Bikul kena jeet suba mati. Bikulé ento mamua jlema, mawak bikul. Embusa koné bikulé ento tur entunganga di padang-padangé.
Kacerita koné jani Mantri Koripan. Déning suba maketelun rabin idané tuara rauh, lantas Ida ngrereh mailehan. Panggihin Ida lantas bangkén bikulé maan kena jeet, nanging tusing uningina ento kadadén rabin idané. Déning kanti makelo Ida mailehan ngrereh rabin idané masih tusing panggihin Ida, lantas Ida mantuk. Disubané Ida rauh di puri, matakén lantas okanidané.
“Guru-guru, dija nika i biang?”
Masaur lantas ajinidané, “béh cening, biang ceningé anak luas i telun, kayang jani tondén teka. Guru suba ja ngalih mailehan, nanging tusing tepuk.”
Mara kéto pangandikan ajinné, lantas Radén Galuh ngrereh biangné.
Tan kacerita pamargin Radén Galuh, kapanggih lantas bangkén bikulé. Déning uningin Ida bikulé ento kadadén biangé, ditu lantas Ida nangis sambilang Ida ngendingin biangné.
“Mara biang séda, kutanga di padang-padang, mara i guru séda upaanga gong gambang.” Begbeg kéto dogén gagendinganidané. Suba jena sanja, mantuk koné Radén Galuh. Mara Ida rauh di puri takénina lantas tekén ajinidané.
“Béh cening, kenapa dadi bengul mara teka?”
Matur Radén Galuh, “tiang ngrereh danyuh, laut encehina baan semuté.”
Kacerita buin maniné, buin koné Radén Galuh nelokin layon biangné, masih gendingang Ida dogén. Nyanjaang mara koné Ida mantuk, neked Ida di puri, buin takénina tekén ajinidané. Masih kéto pasauridané. Aturanga encehin semut. Buin maniné buin koné Radén Galuh kemu mangelingin layon biangné. Intipa lantas tekén ajinidané. Nget cingakin Ida okanné nangis sambilanga magendingan. Déning kéto, kapaakin lantas okané, lantas takénin Ida. Masaur okané, “puniki sampun i biang, Guru!”
“Béh cening, guru sing pesan kingetan baan biang ceningé. Nah jani déning suba sanja, jalan cening mulih!” Déning suba kanti pang kuda-kuda ajakin Ida okané mantuk tusing kayun, lantas kalahina. Buin maniné mara delokin Ida kemu, dapetang Ida okané suba séda. Ditu lantas nangis Ida Mantri Koripan. Layon  rabinné kalih okané, lantas kaajak mantuk tur lantas kaplebonang. (*)

NB: Satua Bali puniki kaambil saking cakepan “Kembang Rampe Kesusastraan Bali Purwa” sané kapipilang antuk I Gusti Ngurah Bagus sareng I Ketut Ginarsa.


No comments