Tegakan Anyar

Olih: Déwa Ayu Carma Citrawati
https://madebayak.files.wordpress.com/2013/05/
Gagambaran Made Bayak

Makelo Pan Darma nlektekang tegakan anyar ané majéjér di arepné. Madukan rasa tangkahné jani, sebet lan demenné madukan dadi abesik. Tegakina kursi tiing maulat ento sambilanga nylélég. Bokné ané suba putih usapanga aji limanné ané suba ngejer. Joh paliatné Pan Darma, inget tekén slaé tiban ané suba liwat. Tusing karasa ngetél yéh paningalanné, inget slaé tiban suba ngayah di sekolah dadi guru. Med suba negak, majalan Pan Darma ka kamarné, limanné ané suba lemet magisiangan di tegakané. Sakondén macelep ka kamarné, toliha buin acepok tegakanné, “Miih..luung pesan tegakané ené, jani sing dingin buin negak di betén.” Ngrenggeng Pan Darma sambilanga makenyem.

Di kamarné, Pan Darma nyemak baju dugasé dadi guru. Baju ané matampih di lemariné kebéranga, nu marawat Pan Darma dugas nganggon bajuné ento. Kangen kenehné yén inget dugasé enu dadi guru. Di Klungkung, makejang anaké nawang Pan Darma, suba kasub dija-dija Pan Darma guru ané dueg pesan ngajahin. Murid-muridé tusing ada wanén tekén Pan Darma, polosé cara yehé membah. Yén suba Pan Darma macelep ka kelasé ngajahin, demen pesan muridé lakar ningehang satuané Pan Darma. Suba biasa Pan Darma masatua, satondén ngajahin ada dogén ané satuanga, Yadiastun muridé suba kelih-kelih, makejang demen ningehang satuané Pan Darma. Magenep-genep satuané, satua beburon, alas, kanti satua ané munggah di koranné orahina muridné. Liu pesan piteket-piteket ané bakatanga tekén murid-muridné ulian satuané Pan Darma. Di subané masatua mara ia ngawitin ngajahin. Pan Darma wantah guru matematika. Murid ané kénkén suba taén ajahina. Ada ané suba SMP tusing bisa mapetékan, tusing nawang angka makejang ajahina kanti bisa.
Disubané dasa tiban dadi guru, Pan Darma ngidaang dadi kepala sekolah. Tugas Pan Darma di sekolah negeri di Klungkung. Makejang guruné demen krana Pan Darma polos tur jujur. Pan Darma suba biasa semengan pesan ka sekolah. Tusing ja joh ngalih sekolah uli umahné, tuah dasa menit suba neked di sekolah. Di sekolah, Pan Darma matemu ajak pegawé keuangané, Bu Latri.
“Swastiastu Pak. Semengan pesan sampun ring sekolah, jagi wénten acara puniki?” Matakén Bu Latri sambilanga nyemak buku ané matumpuk-tumpuk di méjané.
“Ten ja semengan niki Bu, tiang ampun biasa ka sekolah jam kadi mangkin. Sakéwala tiang wénten rapat sareng panitia penerimaan siswa baru,” masaut Pan Darma banban.
“Ohh..kénten nggih Pak, Yéning kepala sekolahé dumun nénten naenin sareng rapat sakadi puniki, tiang sané nikaina ngwakilin,” masaut Bu Latri sambilanga makenyem.
“Ah..ten becik yéning kénten Bu, nggih ngiring ka ruang guru.”
Di ruang guru suba liu pesan guruné teka. Makejang ngorta lan macanda sinah raket pesan masawitra, suba cara manyama guru-guruné dini. Makejang pada sregep lakar bareng rapat krana ngelah kepala sekolah ané disiplin tur tusing demen ngaret. Jam 7 rapaté suba ngawit. Bek pesan ané bligbaganga di rapaté ento, teknis pendaftaran, akuda murid ané lakar terimana kanti prabéané tatas kabligbagang.
“Yéning indik prabéa, sakadi sané dumun-dumun titiang sané jagi ngatur, santukan driki titiang kémanten sané tatas uning indik alur pengluaran jinah.” Bu Latri ané negak di muka ngraos alon.
Makejang guru-guruné ané di duri pakrimik. Nyén ané tusing nawang Bu Latri, pegawé ané loba pesan tekén pipis. Lamun suba nepukin pipis liu bisa kanti ngetél paesné dot ngelahang. Liu pesan Bu Latri ngelah daya apang maan pipis lebian. Ulian kepolosan Pan Darma, tusing taén ada guru ané juari masadu indik tingkahné Bu Latri. Pan Darma percaya pesan tekén Bu Latri. Pan Darma tusing taén ngitungang pipis, ané utama apang gaéné pragat tur tusing ada kapialang.
“Nggih Bu, nénten ja wénten sané lianan sané jagi anggén titiang bendahara. Titiang percaya tekén Ibu, punika taler guru-guru iriki.” Kéto Pan Darma masaut.
Tau tekén kepala sekolahné polos, Bu Latri ngangsan ngwanénang. Liu pesan pipis ané sapatutné guru-guruné ané maan, Bu Latri nyuang padidina. Guru-guruné nengil dogén, tusing ja ada ané juari, krana Pan Darma setata mabesen, “Yén dadi guru tuah geginan ngayah, amongkén ja maan tiang tusing ja taén lakar sebet. Demen tiangé tuah nepukin murid-murid tiangé dueg tur liu ngelah préstasi”. Munyinné ento ané setata ingetanga ajak guru-guruné makejang. Makejang guru-guruné sregep ngajahin lan nyemak gaé, keto masi Pan Darma, sing taen ngrumuk, setata jemet magaé. Cara ané orahanga tekén Pan Darma, ngayahé ané utama.
Kanti suba telung tiban Pan Darma dadi kepala sekolah, tusing taén ada ané bani nguyutang indik pipis. Pan Darma lek masi tekén guru-guruné makejang, mara tawanga Bu Latri demen pesan nyeled pipis timpal. Ketarané dugas murid kelas teluné ujian. Makejang pipis ngawas guru-guruné tusing baanga.
“Ibu bapak guru, sinampura banget, sakadi sané sampun-sampun, jinah ngawas Ebtanas nénten wénten. Bapak ibu ngayah puniki mangda nénten makéh prabéa sekolahné. Kanggéang dumun, santukan kas sekolah sampun menipis puniki.” Kéto pengakunné Bu Latri alus di arep guru-guruné.
“Nggih, yéning sampun nénten wénten anggaran anggén naur pengawas, titiang nénten ja punapi. Santukan puniki sampun swadarman iraga dados guru. Sampun polih gajih manten titiang sampun bagia pisan. Yéning dumun nénten wénten guru sané polih gajih, ngayah kabaosang.” Pak Yoga guru agamané masaut alon.
Pan Darma ané ningehang munyin guruné kéto kangen pesan kenehné. Makita ngraosang ané sapatutné, nanging tusing juari Pan Darma ngaé Bu Latri lek di arep guru-guruné makejang. kenehné suba gedeg ningehang munyinné Bu Latri ané manis ngorahang tusing ada anggaran pengawas. Mara ibi Pan Darma ngecék proposal anggaran Ebtanas, makejang guru-guruné pada maan pipis suud ngawas. Neked di ruangané Pan Darma ngaukin Bu Latri.
“Wénten napi Pak ngrereh titiang?” Bu Latri negak di arep Pan Darma.
“Bu…tiang dot pesan matakon indik pipis pengawas Ebtanasé? Dados Ibu ngorahang sareng guru-guruné ten maan pipis guruné ané ngawas. Tiang kari inget, ibi di proposal anggaran wénten prabéa anggén naur pengawas. Punapi pertanggungjawaban Ibuné dados bendahara niki?” Pan Darma ngraos nengkik.
“Mangkin dumun Pak, dados bendu Pak sareng titiang. Nggih..jakti wénten jinah anggén pengawas sakéwanten punika becikan dum sareng kalih Pak. Ampura puniki, jinah sané dumun-dumun kantun tabungang titiang ring bank. Akhir tahun dum sareng kalih. Guru-guru driki polos-polos pak, ten ja sanget ajak pipis.” Bu Latri masaut sambilanga makenyem.
“Bu..dadi ati pesan Ibu buka kéné ajak guru-guruné driki. Yadiastun pipisné abedik nika sampun hak guru-guru driki Bu. Tiang abedik tusing lakar nyak nyemak pipis nika. Pangidih tiangé uliang pipisé punika sareng guru-guruné makejang. Tiang ten madaya Ibu ané suba baang tiang kepercayaan maparilaksana buka kéné.”
“Nggih pak…sampunang ja bes sanget gedeg, tiang tusing ja lakar nyuang pipisé niki padidi. Bapak lebian lakar baang. Ten dadi munafik Pak…gajih bapaké abedik yén sing kéné carané kénkénang buin?” Masaut Bu Latri sambilanga majengking.
“Lamun suba kéné, da pelihanga tiang yéning tiang nglapor ka komité, Bu…jani Bu pesu uli dini. Pesu énggalin!” Masaut bangras Pan Darma saha nuding Bu Latri.
Engsek tangkahné Pan Darma nepukin solahné Bu Latri. Né jani énggal-énggal Pan Darma lakar rapat ajak komité lan guru-guru makejang. Guru-guruné makejang masuryak nepukin Bu Latri jani lakar mapecat. Pipis sekolahé jemaka duang dasa juta lebih. Ngeling Bu Latri sigsigan di arep polisiné, pipisné anggona mayah utang pianakné ané masuk di kedokteran. Pan Darma ngidih pelih ajak guru-guru makejang. Liu masi anaké ané melihang Pan Darma ané bas polos. Makejang reraman muridé mamaksa apang Pan Darma suud dadi kepala sekolah. Lek pesan Pan Darma jani, tusing taén ngrasaang lek buka kéné. Krana Tusing demen Pan Darma ngaé uyut, suud Pan Darma dadi kepala sekolah, suud Pan Darma dadi guru. Makejang ngeling nepukin Pan Darma matilar uli sekolah, murid-muridé sebet pesan kenehné kalaina tekén kepala sekolahné ané polos tur jujur.
Neked jumah makelo Pan Darma makeneh. Jejeh pesan kenehné jani nepukin solah manusané ané sayan nyelékang. Kadirasa suba tusing ngelah bayu Pan Darma jani, sebeté tan sipi. ulian déwékné guru-guruné tusing taén maan pipis. Gruuuduugg….makesyab Pan Darma, ngaé ilang rerambanganné ané suba ipidan ento. Ujanné bales, kadirasa bareng ngrasaang sebetné Pan darma, tatité galak kadi ngorahin Pan Darma pelihné ipidan mula saja krana belogné dadi manusa. Pesu Pan Darma uli kamarné, sebet pesan kenehné nepukin tegakanné ané téltél yéh ujan. Umahne ané tuduh pinaka saksi kénkén bolong kenehné uli ipidan kanti jani. Nyesel tusing ngidaang nglaksanaang swadarma dadi pangayah di sekolah. Tlektekanga tegakanné ané suba belus téltél yéh ujan, ngrenggeng Pan Darma, “Olas pesan Guru-guruné lan muridné, enu masi inget tekén i déwék. Tawanga suba i déwék tusing ngelah apa, krana dharmané suba daar méng.”

No comments