Sing Nu

https://ivanagusta.files.wordpress.com/2009/04/
"Ngaben" Gagambaran Ivanovich Agusta

“Kong, kong, kong, kong! Aung, auung, auuung!” Suba ada dasa menit kuluk-kuluké di rurungé mangaung-ngaung bulus buka kéto. Anak mula sabilang peteng, sawetara jam dasa peteng, ditu ba diwangan umah tiangé kuluk-kuluké biasa mapupul. Yén itung-itung miribang tiang ada akutus ngantos roras ukud kuluk mapupul ditu sabilang peteng. Kuluk-kuluké ento biasané macanda lan ngongkong di arepan Pura Désa ané magenah ba dangin umah tiangé. Purané ento madampingan ngajak pangkung lan pateluan. Di pateluané ento tusing ada umah majukjuk, tuah ada tegalan dogén. Karang suwung. Kéto biasa anaké nyambatang. Di karang suwungé ento kuluk-kuluke biasané masliweran. Ngongkong lan nguber sabilang ada anak liwat negakin montor, sepéda, lan masi ane majalan batis sing buungan kongkonga lan ubera.

Bulus kongkongan kuluk-kuluké ané jani nundunin rasa jejeh di déwék tiangé. Sakadi apa ané kapercayain baan krama di désan tiangé, yéning ada kuluk ngongkong bulus buka kéto, ento pinaka ceciri lakar ada anaké ané lacur, mulih ka guminé wayah. Jejeh tiangé maimbuh buin baan sipeng petengé ané jani. Bulan lan bintang-bintang tuara ada teka manimpalin. Dedeté manyangsan dedet tan pasunar bulan lan bintang-bintang ba duur langité. Akéto masi gending gumatat-gumitit siep gati. Mirib makejang patuh marasa jejeh buka déwék tiangé. Jering bulun kalongé.
Suba ada telung minggu tiang masaré di baléné ulian gelem ané tusing karuan ené. Suba mailehan tiang ajakina maubad tekén reraman tiangé. Ka makudang-kudang balian suba. Kéto masi makudang-kudang dokter suba bakat tekain. Ditu tiang orahanga nandang gelém kéné, gelem kéto. Makejang balian lan dokteré ngelah pasaut padidi-padidi. Laut baanga tiang ubad kéné ubad kéto. Makejang suba taén cobakin tiang, nanging kayang kajani tiang nu bugker ba duur kasure.
“Aung, aung, auuung…!” Kuluk-kuluké buin ngongkong bulus. Nanging ané jani manyangsan bedik kuluké ané ngongkong. Sledetin tiang jam ané ada di tembok kamaré. Jaum jamé ada di angka roras, pas pesan nujuhang galah jam roras tengah lemeng. Bayun tiangé manyangsan inguh. Ketag-ketug jejeh jerih maadukan. Nyapnyap tekén apa ané lakar nibénin tiang dinané buin mani.
Dadi percaya dadi tusing percaya. Kongkongan kuluké ané bulus ento suba sesai mabukti sakadi ané suba-suba liwat. Yén di petengé utawi tengah lemengé ada kuluk ané mangongkong bulus, dina buin mani utawi buin puané pastika ada krama ané lacur, “anak sing nu” raos lingsir-lingsiré di désan tiangé. Ciri-ciri ané buka keto taén rasayang tiang dugas pekak tiangé sing nu di rumah sakit. Dugasé ento tiang mara negak di kelas pat sekolah dasar. Petengé satondén pekak tiangé ngalahin, kuluk-kuluké bulus mangongkong ba diwangan, di karang suwung paek pateluané ento. Kéto masi dugasé Kaki Keprug, Dadong Jepun, Gus Aji Wéda, lan Madé Sutarna ngalahin, masi bulus kongkongan kuluké ané nekedang ceciréné ento.
“Uduh I Ratu Betara, titiang nunas ica, sueca ledang I Ratu ngicenin titiang kasegeran sakadi i jati mula sumangda prasida malih titiang masekolah, sida malih nglanturang geginan,” keto ucap acep tiange di tungtungning hredaya. Tusing suud-suud, tusing embed-embed, tusing pegat-pegat tiang nunas majeng ring Ida Maraga Parama apanga tiang énggal seger. Suba makiré abulan tiang tusing nyidayang masuk sekolah. Ané jani tiang suba kelas telu SMA, mara semester kapertama. Yéning makelo tiang bungker buka kéné, tiang takut tusing nyidayang ngamilunin ulangan umum ané lakar teka buin abulan ené.
Sesukat tiang tusing masuk sekolah ulian gelemé ené, suba ping dua timpal-timpal kelas tiangé nengokin mulih. Ramé-ramé ia teka. Ada ané ngapgapin buah-buahan, ada ané ngapgapin susu, ada ané ngapgapin roti, ada masi ané ngemaang ngidih pipis. Makejang ngarepang apang tiang énggal seger, apang énggal nyidayang masuk sekolah. Ibu Wati ané dadi wali kelas tiange, kelas IPS 2 SMA Negeri 1, taén masi nyelagang galah teka mulih nengokin tiang.
Tusing karasa gumine sagét suba semengan. Siap-siapé suba pada uyut di natah umahé. Munyin gerungan montor di jalanné manyangsan ngaénang empeng kupingé. Gending kedis-kedisé di duur tiing ampél lan punyan bayuré ané ada di teban umahé suba pedas dingeh tiang manguci. Laut ada anak teka mukakin pintun kamar tiange ané tusing makunci. Tepuk tiang I Mémé nampa piring misi nasi lan lumbur misi yéh.
“Bangun Dé! Ené suba semengan. Suba jam sia,” kéto raos mémén tiangé. Laut ipun ngejang nasi lan yéhé ento ba duur meja di samping pelangkan pasirepan tiangé.
“Nguda semengan buka kéné Mémé suba kedas lan masi nganggon kamen?” Patakon tiangé sambilang tiang ngusap-usapin paningalan, mirib nu ada pecéh neket di paningalané.
“Aa, mémé lakar ka banjar malu lakar ngaba papesuan baas. Ené nasi lan yeh suba wadahin mémé. Yén Gedé lakar madaar, jemak dogén dini ba duur mejané.”
“Ka banjar ngaba baas, kéto Mé? Nyén ané sing nu Mé?” Patakon tiangé nyesedin krana ibi tusing ada orta anak ngalahin, nanging semengan sagét suba I Mémé mesuang baas ka banjar.
Lantas memen tiang masaut, “ento Déwa Ayu Déwi ané mara ngamar awai di rumah sakit, koné sing nu i tuni jam pat semeng.”
Di subané ngraos buka kéto, mémén tiangé nglantas pesu uling kamaré, lan ngubetang jelanan kamare. Dadiné jani tiang padidi jumah. I Bapa anak semengan sawetara jam tengah kutus biasané suba majalan luas kapagaéan. Kéto masi adin-adin tiangé Kadék Tini lan Komang Prana, anak semengan sawetara jam pitu suba majalan masuk sekolah. Adin-adin tiangé ento jani suba negak di kelas dua SMP lan kelas lima SD.
Disubané tiang negak, laut tiang nyemak lumbur ané misi yéh ané i tunian sedianga tekén mémén tiangé ba duur mejané. Tiang nginum yéhé. Nglantur tiang naar nasiné ané magoh bé pindang lan jukut urab ento. Sambilang tiang makinyukan madaaar, tiang makeneh-keneh padidi di ati.
“Mirib saja buka anaké ngorahang tuuh jatmané di mercapada tusing ada ané sumeken pedas nawang. Tusing ada ané lakaran nyidayang nebag-nebag. Tuah Ida Betara sané jati uning. Tusing karuan anaké ané gelem bulan-bulanan kanti tiban-tibanan ento ané lakar malunan ngalahin mulih ka gumine wayah. Ada masi ané tusing taén gelem, tau-tau jeg sagét ngalahin. Patuh buka ané raosanga i busan tekén mémén tiange. Ada koné ento anak ané mara gelem awai sagét suba ngalahin,” kéto atin tiangé makeneh-keneh.
Angkihan i raga ené tuah ulian manyilih saking Ida Maraga Suci, Ida Sanghyang Sangkan Paraning Dumadi. Tusing pedas tawang buin pidan kadén lan dija kadén lakar ambila olih Ida. Tusing perlu jerihin lan takutin nepuk unduké ené. Idup lan mati ento tuah pajalan karma. Ané penting kénkén sapatutné i raga ngawigunayang tuuhé di gumi baan malaksana ané patut, ané manut tekéning sesana dadi manusa. Turmaning patut setata inget tekén kawéntenan Ida Betara, tusing surud-surud nunas ica ring Ida, nunas pamargi ring Ida, lan setata ngrestitiang karahayuan ajak makejang.

NB: Satua cutet kakawian Tudékamatra sané mamurda “Sing Nu” puniki naanin kawedar ring Rubrik Médiaswari (Pos Bali) rahina Redite, 9 Maret 2014.

No comments