Taruna Wayah

Olih: I Nyoman Sutarjana

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Motoré pasliwer mauber-uberan. Di mukak déaleré, ada mobil pick up marérén, mare enceg uli mobilé anake ento mencak-mencak saha matudingan. Di bak pick up-é ada sepéda motor majujuk tusing biasa. Oliné ngetel uli betén mesiné. Motoré ento caket di tengah jalan, di lampu merahé dapetanga oliné mabrarakan di jalané. Tap oli di betén mesin motoré suba tusing ada. Gedeg basangné buka nagih nguluh jelema. Motoré mara masérvis.

"Nyén mekanik ané menain motor tiangé ené?" Kéto ia mulang petakon ka anaké sané iteh magaé. Ané marasa tekén pamunyin bapaké ento, raris énggal nyagjagin.

Buka sander tatit di tengai tepet. Nyoman Jaba kabilbil ulian inget motoré ento maan bakat benina. "Ampura pak tiang ané nyervis motoré ento, dados madérék motoré pak?" Nyoman Jaba nyakupang lima ngidih pelih.

"Aih, gus ané menain? Suba makelo dadi mekanik o? Ento tolih oli motoré telah, mesiné caket. Agetan tiang selamet. Yén tiang sengkala nyak gus nanggung?"

"Aduh, bedik tiang tusing manyet buka niki pak. Ampura, niki iwang tiang. Astungkara bapak selamet. Ngih, motoré niki tiang sané  menin, biayané  tiang nanggung. Bakta ampun SIM tiang, tiang nunas kalédangan bapak. Kayang ampun beneh motore tiang maktang ka jero sambil nyemak SIM. Malih pisan tiang nunas ampura." Kéto Nyoman Jaba masaut ngasor sawiréh tau teken kapelihané.

Unduké ento kapireng antuk cip utawi kepala mékanik. "Ampura pak ngih, tiang atas nama déaler niki nunas ampura. Wiréh niki boya pelih karyawan tiang manten. Tiang polih ngecék motor bapak satondén kaserahang. Nanging tiang tusing manyet ring baut oli, lenga masih tiang. Niki plajahan sareng tiang sareng mekanik sami mangda nincapang pelayananané." Kéto cip mékanik mélanin Nyoman Jaba, karyawan sané  suba makelo ajaka magaé.

Sanjané unduké ento raris karapatang sareng karyawané makejang. Ditu Nyoman Jaba jujur ngorang déwékné lénga magarapan sawiréh sanget ngenehang munyin timpalné, ané nyambatang ia Truna Wayah. Apabuin nepukin timpalné saet jagi nyambut dina Valentine. Marasa déwék tusing ngelah timpal ané ajak mavelentinan ulian enu jomblo tusing ngelah tunangan.

"Suba lewat tahun baru né Man. Dingeh-dingeh tahune ené gubernuré ngelah program baru. Nyén ané umur sasur tiban kéwala enu jomblo. Lakar kasuntik mati." Keto munyin timpal ané sanget nusuk kenehné, ané makada ia engsap ngeretin baut tap oli.

Uli lakar makeneh gedeg dadi buung manajerné sawireh ningehin munyin karyawané polos. Suba dasa tiban ajaka magaé dini, Nyoman Jaba tusing taén ngaé masalah. Ulian ento déaler sanggup mayahin béa menin motor mabagi dua. Manajerné buin nyambatang apang karyawané  bisa nyaga munyi rikala magegonjakan pang tusing ngaé  sakit hati anake ningehang. Saha mabesen apang  ngidang ngaliang Nyoman jodoh sawireh umurné suba madan lawas.

Sanjané Nyoman Jaba mara mulih, motorné kaslelegan di tembok umahné sawiréh tusing madongkrak. Motor warisan bapané, suba makelo anggona magaé nanging Nyoman tusing manyet nganti motor, timpalné suba pang omben ngorahin ia nganti gaya. Nyoman tusing demen nganti motor apabuin nganti panampilan. Baju kerjané ané daki ulian liu misi oli lantas bukaka. Kenyel ané rasayang kaliwat maimbuh pikobet sané nibenin. Inget ia teken dewekne masekolah STM ulian kapaksa, ento makada jani ia tusing seken magae. Mara lakar ngantung bajune, saget ia ningeh munyi uli sisi. Ada tatelu seka teruna ané  nekain ia.

"Swastyastu Wa, eh swastyastu Bli." Keto trunané ento besik mamunyi sambilanga kedek. Tusing pelih to tuah Putu Genep, keponakané ané jani suba dadi seka truna. "Bli, ne yang ngemang kupon, seka trunané lakar ngadang bazar banén Galungané. Nyanan nak ada sangkep lakar mlibagang unduk bazaré"

"Aduh bebéki putu ngajak pamané puk. Nah Tu, nyanan bli kemu nekain sangkep." Keto Nyoman mamunyi nyaruang kimud. Suba pang liu seka trunané maganti buku, adané enu macatat. Kanti bingung seka trunané  ngaukin. Ngorang iwa pelih. Nyambat bli masih pelih.

Nyoman Jaba suba terkenal dadi panglingsir seka trunané. Ia ané negak di bucu di pesangkepané, mamunyi kapah-kapah. Nanging munyine satata kauratiang. Diastun maan predikat Truna Wayah, Nyoman Jaba seleg milunin pesangkepan lan nukung kegiatan seka terunané. Nanging yén ada bazar ia suba kapah milunin, kupone ané suba bayaha pepes baanga Putu Genep, pianak mokne ané  kapertama.

"Bli, adi kayang jani tusing nganten. Bli kal dadi Rsi Bhisma ae? Cara di filem Mahabharatané?" Keto munyi Putu Genep di pesangkepané.

"Bli nak dot nganten, miriban jodoh bli tonden lekad. Cara Bhisma ngantiang lekadne dewi Amba." Nyoman makenyén saha nglanturin. "Yén, dadi tagih apang maan kurenan melah, ané  bisa nerima jele melah Bline." Keto ia mamunyi, paliatné nrawang. Inget teken dewekne kalain meme uli dugas cenik. Nyoman Jaba manyama ajaka tetelu. Mokne makadadua suba ngantén. Jani Nyoman nongos ngajak bapané dogen. Memene ngalin mulih ka umah bajang wiréh tusing kuat idup melarat ngajak bapané.

Ento masih makrana ia seleg nyemak gegaen. Bendan yén sweca widhi saget ia ngelah kurenan apang ada bekel ngidupin pianak kurenan. Mara teka uli déaler Nyoman laut ke tegalé nelokin ubuh-ubuhané. Ia ngubuh sampi, bebek, siap miwah celeng ané lakar anggona biaya ngantén. Diastun penampilané dekil mekejang anake nawang ia liu ngelah tabungan di LPD. Ia tusing nyak hidup mafoya-foya, pegaené satata katambunan bendan saget ngelah panak apang bisa ngaé  ia lega. Bisa nuutin apa demené, apabuin lakar masekolah. Ia dot pianakné tusing cara ia, tusing ngidang nutugin masekolah ngantos sarjana.

"Bliman, cara jani ngalih anak luh nak aluh Bli. Apabuin data statistik jani anak luh nak liunan teken anak muani bli. Perbandinganané lima banding satu bli. Tiang gén telu ngelah tunangan Bli." Keto Putu mamunyi sambilanga kedék.

"Data statistik masih menunjukkan angka perceraian sayan meningkat. Ento krana anaké nganten tondén siap. Putu kéto masih trunané makejang apang nawang tetujone jani tusing ngalih tunangan. Ring jenjang ané kaorahanga Brahmacari Asrama, tetujon ané utama tuah ngarereh kaweruhan angge bekel mani puan." Keto ia nuturin truna-trunané nyaruang apang tusing kalah mamunyi.

"Buina ring Brahmacari Asrama manut ring kecapin sastra, wénten kakalih swadharmané. Sané kaucap Weda Dyayana lan Weda Raksana. Weda Dhyayana tegesné teleb malajahin daging sastrané. Weda Raksana tegesné nyejegein sastra punika mangda tetep ajeg ring kauripané." Keto ia nutur buka madharma wecana, anaké ané ningehang suba kiyap.

Buin maniné Nyoman nglanturang geginané di dealer. Suba makelo ia nyalanng gegae dadi mekanik, nanging sabates dadi mekanik biasa. Timpalne ané bareng ajak nyumunin magae, jani suba dadi mekanik senior. Ia tusing seken nyalanang dadi mekanik, sujatine ia dot dadi guru agama. Sabilang wai ia nyemak gegaén servis rutin, mersihin karburator, mersihin saringan udara, mersihin busi tur nganti oli. Gegaén ané lenan, ané rasayang berat sekadi servis besar utawi tuun mesin pepesan ia matakon sareng cip mekaniké.

Motor ané kena komplinan dibi suba maan préksana. Oliné telah makada mesine caket tusing nyak idup. Aget bapake ento tusing lepetan, yén sing sinah lakar gede urusané. Swéca leluhuré ngelidin déwéke uli pikobet sané ageng, keto ia mamunyi di kenéhné. Adéng-adéng ia menekin motor ka papan hidroliké. Pompané kajejek sinah papan hidrolike menek, sambilanga ngisi motor paningalané nrawang ka sisin margané. Mabalih mobil lan motor pasliwer. Buin akejep teka anak luh tuun uli motore. Clingak-clinguk buka ada ané aliha. Mara tepuka raris nyagjagin, tusing madaya anak luh ento ngalih Nyoman Jaba ané sedek bengong.

"Swastyastu Bli, tiang Luh Kodim. Punapi motor tiangé Bli? Ampura bapak tiang dibi bangras sareng Bli." Keto anaké luh mamunyi tanpa sangkan nuturin déwékné pianak bapak ané dibi komplain.

"Ampura liman tiang daki. Tiang Nyoman Jaba. Ngih ten kenapi, tiang ngelah pelihe nika. Motor Luhe niki caket. Minab harus ganti séher. Yén, pragat tiang mpun makta ka jero, mpun majanji tiang dibi." Nyoman Jaba ngelapin limané nyaruang tangkahne nrugtug. Luh Kodim munyiné alus tusing cara bapané ané  dadi tentara.

"Suksma Bli ngih, motore jagi angge tiang kuliah. Ngih yén mpun pragat, tiang mpun ngambil mariki. Dados tiang nunas nomer WA Bli?"

"Ampura Luh, bli tusing ngelah nomer WA. Niki no Hp Bliné catat. Nyanan yén pragat lakar télpon utawi SMS Bli." Gegéson ia ngenjuhin HP-né. Liang kenehné maan makenalan ngajak luh sané jegeg tur solahné melah.

"Ngih Bli, yén kénten tiang pamit. Suksma Bli." Keto Luh Kodim majalan ngejohin ané ngaé  sebet kenehne Nyoman Jaba. Ia dot nombang, apang makelo maan ngorta. Buin akejepan sebetne dadi bungah. Luh Kodim saget ada di mukak muané  saha makenyem manis.

"Engsap tiang, niki SIM-e Bli. Takut tiang nyanan Bli kena tilang." Luh Kodim ngenjuhang SIM saha makenyem ané ngaé  keneh Nyoman Jaba mangulayang.

Lega kenehne Nyoman Jaba tan kodag. "Sebelum janur malengkung, harapan masih ada". Miribang ené pabesen leluhure. Jodohé suba lekad. Luh Kodim, pangadegne langsing lanjar, kulit putih, mabok lantang. Buina munyine alus nglangenin, tusing kimud makenalan sareng déwékné sané daki cuil. Nanging legané masalin dadi jengah. Tangkahné ngaap ngabar-ngabar rikala nepukin Luh Kodim menék magandéngan sareng anak muani.

"Perjuangan belum berakhir". Keto ia ngaremon padidina, limané magemelan. Nyoman Jaba laut majalan ke show room motoré. Ditu liu tepuka motor ané luung tur keluaran terbaru. Ia maakin sales motore saha kisi-kisi. "Mok, aji kuda sik Ninjané nah?" Bengong salesé nepukin solahné Nyoman Jaba nagih meli motor cara meli godoh.


I Nyoman Sutarjana
Guru ring SMAN Bali Mandara, nulis puisi anggé sarana ngubadin tatu-tatu tangkah

No comments