Puisi-puisi Putu Agus Eka Pradnyana; Apaban Cekuh Ngruruh Peluh

Sumber Gagambaran: id.pinterest.com

Apaban Cekuh Ngruruh Peluh

 

Luas semeng mulih suba peteng,

Ten sida karĕrĕnang baan satua nak mameteng,

malilit kulit mapecut lateng,

teg-teg ngadeg yadiastun ngemasin beeng,

 

Mabekel sastra apaban cekuh,

ngwanĕnang raga pangkung kaduluh,

Katanjung, katuduh, kakecuh ngruruh peluh

Mangda sida payuk madaging bubuh.

 

 

Mamanah

 

Galahĕ nyangsan nglantur,

Mamargi sangkaning tutur,

Marasa alit yusanĕ tuara dados atur,

Ngrimik ring manah sinah patut nyujur,

 

Suaranĕ masasimbing sarwa ĕndah,

Endah ngwalĕk gelah,

Ngwalĕk mapitutur mangda pongah

Yadin miasa tuara ngelah

 

Pongah. . . Pongah . . .Pongah

Kewala galah ngeret kukuh

Ngret ngawĕ kosek dukuh

Cihna pongah tuara patut aluh.

 

 

Matakep Matekep

 

Uduh . . .

Aduh . . .

Tuara manyidayang mangelidin

Dayanin sepinĕ malih nekanin

 

Uduh . . .

Aduh . . .

I Awak mategul jumah

Wetengĕ nyangsan layah

 

Uduh. . .

Aduh . . .

Kija malih nyliksik

Sami pada kalilit

 

Malaib kangin

Ngojog kauh

Malaib kaja

Ngojog kelod

Sami mapepet

 

Angkih-angkih cunguh matekep

Angkih-angkih bungut paon matakep


No comments