Anak Muani Nyuling di Tirtagangga

Olih: IDK Raka Kusuma

Sumber Gagambaran: id.pinterest.com

Anaké muani ento itep nyuling di sisin telaga Tirtaganggané. Anaké muani ento bokné dawa. Kamen ané anggona kamen endek kotak-kotak mawarna gadang masawang kuning. Baju ané anggona baju kaos lengen lantang mawarna pelung misi sruét-sruét barak. Nglibed bangkiangné kancrik mawarna barak nguda. Anaké muani ento nyuling marep kauh. Punyan jepun cenana diduriné anjut-anjut buka demen ningehang munyin suling anaké muani ento.

Tingalin tiang jriji lima kébot lan kenawan anaké muani ento selagenti nekep bolong suling ané neket di bibihné. Paningalané ngidem. Semita muané, di kénkéné nyinahang anak sebet. Di kénkéné nyinahang anak ngeling. Sing taén semita muané bingar pinaka cihna nyinahang keneh égar. Sing taén semita muané nyinahang keneh liang tan sinipi pinaka ciri bagia tan kadi.

Munyin sulingé, sekenang tiang ningehang. Rasaang tiang buka anak sedih kingking suba tibanan. Sedih kingking ulian pegatin tresna. Kapegatin ulian ada ané megatang tur ada nundung. Ulian sing ngelah arta brana. Ulian tiwas nékték. Ulian puntag-pantig ngalih gaé apang ada anggona meli baas akilo utawi nasi abungkus. Apang sing makenta. Apang  tusing basangaé kanti puyung makatelun. Apang sing sebet ningeh kréokan basangné. Wiréh kréokan basangné tampénina suriakan ngwalék. Ngwalék tan mari. Apang sing tangkahné ngahngah ulian nampi pisuhan lan raos sing sida baan ningehang dugasé kema-mai paling nyilih pipis. Apang sing inguh wiréh ané lakar jakan atepung miber sing ada.

Rasaang tiang buin, ané tresnaina sing bani nemalangin déwékné matilar ulian katundung. Katundung aji raos tan péndah api ngabar-abar. Api ané mobor keneh. Api ané andusné ngranaang aidupan sing nyidaang ngengsapang. Ané ngranaang pedih tur ngahngah peteng lemah.

Rasaang tiang buin, di subané katundung, sang kapegatin tresna kalapu-lapu majalan. Makita mulih ka umah palekadané. Lek ané makulekan di kenehné ngranaang buung ngenjek pakarangan umahné.

Kapin kéto, sing bani tiang ngorahang anaké muani ento tepén unduk buka kéto. Bisa dogén ia masemita kéto inget tekén anak, tekén timpalné, tekén adinné, tekén belinné, tekén embokné, tekén bibinné, tekén dadongné, tekén pekakné, ané tresnané taén kapegatin. Bisa dogén ia inget tekén anak ané taén nuturin tepén unduk buka kéto. Yén sing kéto, bisa dogén ia taén maca unduk anak tepén unduk buka kéto. Yén sing kéto, bisa masi ia taén ningeh ada anak ngorta di warung kopiné dija kadén ngortaang unduk tepén unduk buka kéto. Yén sing kéto, bisa dogén ia taén ningalin anak tepén unduk kéto. Ané tingalina ento ingetanga terus.

Munyin sulingé sayan nyangetang. Rasaang tiang sang kapegatin tresna marasa idupné tanpa arti. Ngrasaang setata mondong dukita. Dukita ané ngranaang sang kapegatin tresna setata ngrasaang awakné jatma kakutangan. Jatma ané setata nongos di tongosé bek misi bibih ngademi. Ngademi ngéwérin déwékné. Suud ngademi mesuang raos nyakitin.

“Jatma kapegatin tresna ané tresnané kapegatang jatma tanpa aji. Jatma sing nyandang tolih. Jatma patut tundung uli guminé, wiréh ia dakin gumi. Dakin gumi ané ngranaang leteh.”

Rasaang tiang buin, sang kapegatin tresna ané tresnané kapegatang ento mutusang idup pedidi. Mutusang ngedegin tresna. Mutusang muikin anak luh aidupan. Tuah abesik sing puikina. Anak luh ané pecak demenina pinaka mas mirah jiwatmanné. Pinaka sang kinasih ané tresnaina lan sayanganga. Ané setata ami-amina di salantang rurung.

“Duh Ratnayu, dadi ati idéwa nepin tiang kalunta-lunta buka kéné. Kalunta-lunta sing ada nakonin, sing ada nyapatin di salantang rurung. Kalunta-lunta sebet. Sebet ulian inget tekén raos idéwané: sing ada prasida masahang tresnan iragané. Wiréh tresnan iragané raket-rumaket jangkep dadi abesik. Kija ja bli luas tugtug tiang. Tiang, yén nirgamayang tan péndah lawat bline. Yén pejah apang mabangbang tunggal. Apa buin awak tiangé suba serahang tiang tur suba bli ngelahang. Sing ada, sing ada prasida masahang.”

Rasaang tiang masi, anaké ané tresnané kapegatin ulian ada megatang ento mesuang sekel keneh aji raos nyesel Hyang Widhi.

“Ratu, titiang lekad di guminé puniki kakawitin antuk ling. Lingé punika Ratu, kantos mangkin kantun neket ring awak titiangé. Lingé punika sayan neket ring awak titiangé. Sané ngranaang Ratu, tatu. Tatun tiangé ratu, nénten sangkaning ladik. Tatun titiangé Ratu, sangkaning tresna. Sane matatu Ratu, manah titiangé. Tatu manah titiangé Ratu, néntén ngawetuang rah. Ngawetuang engket Ratu. Engket sané sayan neketang ling sané bakta titiang sakéng duk wawu lekad.”

Negak di losé, tiang ngadén anaké muani ento suud nyuling. Pelih tiang ngadén. Anaké muani ento nu nyuling. Munyin sulingé sayan nyangetang. Munyin sulingé ngalahang munyin ujané ngripis. Ngalahang munyin kricikan yéh di embak-embakané ané nglajur lantang uli kaja ngelodang.

Wiréh joh, sing tingalin tiang kénkén semitan anaké muani ento. Kapin kéto pastikaang tiang, uli munyin sulingné, semitane nyinahang anak sebet. Sebet ulian tresnané kapegatin. Kapegatin ulian ada megatang.

Dugas ujané endang anaké muani anto suud nyuling. Nadaksara tiang Makita nyagjagin laut negak di sampingné. Disubané majujuk, satondén nindakang batis tiang matakon tekén anaké ané negak di samping tiangé. Ané takonang tiang, bani apa sing nakonin anaké muani ento, uli pidan di Tirtagangga nyuling. Anaké ané negak di samping tiangé nyautin aji raos:

“Sampunang merika, jero.”

“Sampunang merika?” sing marasa patakon kéto, pesu uli bibih tiangé.

“Inggih.”

“Yén dados uning, napi mawinan jero nombaang tiang nekain anaké lanang nyuling punika?”

“Yén ipun rauhin, ipun pacang ngamedalang raos. Raosné yén néntén cawis antuk pasaut patut, ipun pramangkin nundung risampuné nuding.”

“Yén tundunga ten makaon, sapunapianga?”

“Durung naen wenten ten makaon”

“Sampun wénten anak sané tundunga?”

“Sampun”

“Sareng akéh?”

“Wénten sawatara sareng limolas.”

Suud ngorahin kéto, anaké ané negak di samping tiangé ento ngalahin tiang di subané bangun. Mara atindakan anaké ané negak di samping tiangé majalan anaké muani ento buin nyuling.

Buka ada nandan, tiang majalan nyujur anaké muani ané nyuling ento. Soléh. Sarwi nindakang batis, tiang ngarasaang tiang lakar kacunduk ajak anak ané tresnané kapegatin nanging ulian ada megatang. Kacunduk ngranaang tresnané pegat masambung buin. Ané rasaang tiang ento ngranaang tiang éncol majalan. Pinaka sarjana filsafat lulusan universitas Gajah Mada tiang marasa sida nyautin apa ané orahanga. Tiang marasa sing lakar tundunga. Tiang marasa lakar saling tembungin raosé.

Satondén tiang mesuang patakon, anaké muani ento nlektekang tiang sapisanan ngraos.

“Liu anaké ngalih tresna. Liu, sing sida baan ngetékin. Ngalih kanti ka joh guminé. Sakéwala sing nawang, ané aliha tan péndah api”.

Raosné sautin tiang.

“Di cerikné melah anggon sundih. Sundih pinaka sarana nyundihin napkala ngulat tresna.”

“Apa awanan kéto?”

“Apang sing pati gabag ngulat tresna. Yén pati gabag, sing luung ulatané. Di lepété, jelék rupan ulat-ulatané. Ulat-ulatan tresna ané jelék ngranaang sang nyalanin tur nyalanang tresna asih saling dalih.”

“Saling dalih kénkén?”

“Saling dalih ngorahang ngusakang ulatan tresnané. Saling dalih ngranaang rebat. Rebaté ngranaang sing marasa mésbés ulatan tresnané.

“Kénkén apiné di gedénné?”

Ngabar-abar. Ngabar-abar tur morbor.”

“Morbor apa?”

“Morbor tresnané kanti dadi aon. Aon ané nyipenin. Nyipenin paningalan sang ngulat tresna. Sang ngulat tresna yén paningalané sipenan sing ningalin.”

“Sing ningalin apa?”

“Sing ningalin ané ajaka ngulat tresna. Wiréh sing ningalin, ané ajak ngulat marasa sing kauratiang. Wiréh sing kauratiang, anaké ajaka ngulat sing buungan magedi sing maorahan.”

Anaké muani ento mendep. Maangkihan. Mara tiang lakar ngemélang bibih, anaké muani ento mesuang raos.

“Liu anaké ngalih tresna. Ngalih kanti ka joh-joh guminé. Sing nawang, ané aliha tan péndah yéh.”

Sonder takonina, tiang nimbalin.

“Di cenikné, anggon ngedasang tresna. Anggon ngedasang anggan sang ngulat tresna. Dadi masi anggon nglukat.”

“Nglukat apa?”

“Nglukat raga miwah kayun sang ngulat tresna.”

“Apang kénkén?”

“Apang tegteg ragan sang ngulat tresna. Apang degdeg kayun sang ngulat tresna.”

“Kénkén dadinné yén suba kéto?”

“Tegteg ragané, degded kayunné, ngranaang tresnané ajeg. Tresnané kéné tan péndah témbok besi. Tembok besi ané mialangin gagodan ané nguyak. Kapin gagodané nadaksara teka.”

“Kénkén di gedénné?”

“Di gedénné dadi blabar.”

“Blabar cenik?”

“Sing.”

“Blabar kénkén?”

“Blabar agung.”

“Blabar agung kénkén?”

“Blabar agung nganyudang tresna ané ulata. Nganyudang kayun ané ngulat tresnané.”

“Anyudanga kija?”

“Ka segara ané lancut lan ombakné tegeh lan makulekan tan mari.”

“Anggan sang ngulat tresna sing anyud?”

“Anyud masi.”

“Anyud sibarengan?”

“Sing. Anyud mapalasan.”

“Di segara ané orahang cening mara, anggan sang ngulat tresna kacunduk?”

 

“Sing.”

“Kénkén yén sang ngulat tresna suba ngelah pianak adiri?” Wiréh sang ngulat tresna suba mabesikan dadi somah.”

 “Pianak somahné bisa bareng anyud bisa sing.”

“Dadi keto?”

“Bisa dogén pianak somahné sing nyak milu anyud. Bisa dogén masi....”

“Sinalih tunggil ada nuludang ka blabar agungé. Upami, ané muani tuludanga. Yén kéto dadi artiang, ané muani pasahanga ajak pianak somahné. Wiréh ada anak sing demen tekén déwékné. Sing demen, ada ané makrana. Apa kranané? Cening lakar idihin tulung ngorahin.”

Satondéñ tiang ngemikang bibih, anaké muani ento bangun. Nguadang bangkiang. Buin negak. Buin ngamunyiang suling. Tiang nyemak HP uli kantong celanané. Anaké muani ento potrék tiang pang telu. Mara ukananga pang pat motrék, anaké muani ento suud nyuling sapisanan bangun tur ngalahin tiang di subané ngorahang:

“Dumogi sida kacunduk buin.”

Sapatilar anaké muani ento, suud nyelepang HP ka kantong celanané, tiang bengong ngungun. Kruna ané muani pasahanga tekén pianak somahné makulekan tan mari di keneh tiange. Ané ngranaang kéto tiang inget teken déwék kalahin bapa.

Dugas matuuh roras tiban tiang nakonin mémén tiangé adan bapan tiangé. Takonang tiang masi, bapan tiangé uli dija. Nu idup apa suba mati. Pasaut mémén tiangé tuah abesik: sing tawang.

Taén tiang nyesed nakonang ibapa. Tuuh tiangé dugas ento pat belas tiban.

“Dadi sing suud-suud Wayan nakonang bapa? Kénkén sujatinné kenéh cainé. Sing demen cai ajak mémé dini?” Mémén tiangé nengkik.

Pekak tiangé ningeh ané dengkikanga teken mémén tiangé. Pekak tiangé milu nengkik uli natahé.

“Pianak kapasilané ento, begbegé nakonang nanangné. Cakcak tendasné!” Ningeh ané dengkikanga tekén pekak tiangé, tiang malaib. Tiang malaib ka umah adin mémén tiangé. Ditu tiang nakonang artinné panak kapasilan. Adin méméñ tiangé mabalik nakonin tiang.

“Dadi Wayan matakon keto?”

“I Pekak ngorahang tiang kakéto.”

“Da guguna. Pekak Wayané, uli pidan, yén gedeg munyinné setata ngacuh.”

“Sing saja I Pekak ngacuh!”

“Wayan sing nawang. Dugas matuuh amul Wayané Pak Dé orahanga panak bojog. Taén masi orahanga panak cicing.”

Nepukin sebeng adin mémén tiangé jengis suud nyambat kéto, tiang sing bani ngesed. Nyeh wélanga. Sing wélanga aji raos. Wélanga aji kamplongan bongkol sampat lidi ka kémpol tiangé.

Uli sekat ento, tiang suud nakonin mémén tiangé. Suud nakonin nyén sujatinné bapan tiangé. Uli sekat ento, tiang tusing socapan tekén I pekak. Sing masaut yén takonina. Nglawan yén wélanga. Kapin kéto kruna panak kapasilan sing suud-suud makulekan di keneh tiangé.

Apang sing inguh uyak krunané ento, makejang panyamaané i mémé takonin tiang, nyén sujatinné bapan tiangé. Sakéwala pang kuda tiang matakon, pang monto pasaut ané tampi tiang abesik: sing tawang.

Matuuh pitulas tiban, di sisi dingeh tiang kepiran raos, tiang kalahin bapa di subanné dadi manik di basang mémén tiangé sawatara matuuh nem bulan. Koné bapan tiang magedi uli jumah sing maorahan tekén mémén tiangé. Magedi ulian sing sida naanang sakit ati sesai sindirina tekén pekak tiangé. Sindirina aji sasimbing.

“Ada kepasilan di umahé ené ané morot kasugihan gelahé.”

Kepiran raos masi dingeh tiang. Satondén nongos di umah pekak tiangé, di subané makalah-kalahan, bapan tiangé ngontrak umah. Sing ngontrak umah melah. Ngontrak umah sadarana. Mapan bapan tiangé sing dadi pegawé negeri. Mapan bapan tiangé dadi pegawé honor nyambi dadi juru suling seka ngamelin drama gong di sekolah swasta. Kepiran raos buin dingeh tiang.

Bapan tiangé sing nyak nongos di umah pekak tiangé kapin dadong tiangé pang telu pang pat mapangidih.

 

Kepiran raos salanturnyané dingeh tiang. Bapan tiangé nyak nongos di umah pekak tiangé, dugas mémén tiangé mapangidih.

“Lan ja jumah nongos bli. Padalem mémén tiangé ané sakit-sakitan. Apang ada ngayahin. Sing ada nyén jumah. Bapan tiangé sing taén rungu tekén i mémé. Gaénné pragat maceki lan matajén.”

Pekak tiangé sing cumpu. Sakéwala sing bani ngorahang. Wiréh nyeh tekén dadong tiangé. Gedegné talesa saenu urip dadong tiangé. Di subané dadong tiangé ngalahin, pekak tiangé sing sapatau mémén tiangé mesuang gedegné tekén bapan tiangé. Mesuang aji sesimbing inucap.

Kepiran raosé ento ngranaang tiang gedeg. Getih tiangé, rasaang tiang maluab ka sirahé. Rasaang tiang masi muncrat uli bunbunané. Sakéwala sasidan-sidan degdegang tiang. Di subané degdeg alih tiang i pekak. Laut takonin tiang unduk kepiran raos ané dingeh tiang di sisi. Pekak tiangé gedeg dugas takonin tiang. Raos kasar anggona nyautin. Apang sing dadi tungkas gedé pasaut kasar pekak tiangé timbalin tiang aji:

“Tiang matakon, tetujon tiangé nyekenang saja apa sing pekak nyindirin bapan tiangé kéto. Yén sing ada, tiang sing nglanturang.”

“Yén saja cai lakar kénkén?!”

Orahanga cai tekén pekak tiangé, gedeg tiangé nyumingkinang. Sakéwala sasidan-sidan tales tiang. Tlektekang tiang pekak tiangé. Tiang nlektekang apang pekak tiangé suud macai tekén déwék tiangé. Sakéwala, raos kasaran tekén mara, pesu uli bibih pekak tiangé.

“Cai mula panak kepasilan panak jalema tan paguna. Jalema bisané tuah morotin kesugihan cangé!”

Raos pekak tiangé, ngranaang tiang engsap, ané ajak tiang ngraos pekak pedidi. Ngranaang tiang nuding aji tujuh lima kébot. Ngranaang raos kasar pesu ulih bibih tiangé:

“E, cai jalema tua babotoh mamiut notin malu awak ibané. Sujatinné ané tan paguna cai! Ané nelahang tur morotin kasugihan ibané tuah cai pedidi. Ngudiang bapan cangé orahang cai!”

“Cai masi milu morotin kasugihan cangé!”

“Kasugihan cainé ané encén suba porotin cang!”

“Nasi ané amah cai uli cenik uli dija tekané?!”

“Wé, jalema tua tan paguna pongah juari iba mapeta kéto. Mémén cangé méanin cang ulian tuyuh. Tuyuh madagang kain di peken sarwi ngamindringang kema-mai. Uli cenik kanti jani cang ngatehang mémén cangé ngamindringang. Cai tungkul nuukin keneh di tajén lan di cekian. Kepasilané sing lén, sujatinné, cai!”

Ningeh raos tiangé kéto, pekak tiangé nyagjag. Dugas maarep-arepan, pekak tiangé magemelan. Satondén nyagur maluin tiang nuludang. Pekak tiangé ulung nyelegadag. Yén sing adin mémén tiangé teka, suba ingsak tiang i pekak.

Adin bapan tiangé negakang tiang ajak pekak tiangé di metén. Pangawit tiang takonina, apa makrana kanti miegan ajak i pekak. Sonder kanti pang pindo orahang tiang uli pangawit kanti unduké ané ngranaang miegan.

“Kénkén, bapa, saja apa sing ané orahanga tekén I Wayan?” Adin mémén tiangé nakonin i pekak. Tabuh raosné banban sakéwala tuges.

Mara pekak tiangé lakar masaut, mémén tiangé mageluran uli natahé. Tiang, adin mémén tiangé, pekak tiangé, sibarengan matolihan ka tongos mémén tiangé majujuk.

“Sedeng melaha embok teka, mai malu. Lakar ada raosang.

“Dadi rasaang buka masadu arep. Ada apa né?” Mémén tiangé matakon sarwi negak di samping tiangé.

Suud nolih tiang miwah pekak tiangé, adin mémén tiangé nelatarang ané tepukina tur nelatarang patakon tiangé. Patakon ané ngranaang pekak tiangé ngraos kasar.

“Sajaan bapa ngraos kéto tekén pianak tiangé? Sajaan bapa sing sapatau tiang nyindirin kurenan tiangé aji sasimbing kéto? Dadi bapa ngorahin tiang, kurenan tiangé bapa nundung, wireh, nyambat sing demen ngelah kurenan sundel? Dadi bapa ngorahang, bapa nundung kurenan tiangé, wiréh bapa ada ngorahin kurenan tiangé nuturang tiang taén tepukina mamitra? Kénkén sujatinné keneh bapané? Yén kéné unduké tiang lakar magedi jani. Tiang lakar ka Karangasem ngalih kurenan tiangé. I Wayan lakar ajak tiang.” Ngreped mémén tiang mesuang raos.

Kangen tiang nepukin mémén tiangé ngraos. Ané makrana, sarwi ngraos sing suud-suud mémén tiangé ngeling.

Adin mémén tiangé, nombaang i mémé ngalih bapan tiangé.

“Aa yén I bli mulih ka umahné, yéñ sing kija alih? Ané nyehin tiang, embok kenapa kuda sig umahné i bli. Nyén nawang panyamaané i bli ada gedeg wiréh i beli mulih ka umahné sing ngajak somah-pianak. Nyén nawang i bli ngorahang, mulih ulian sing nyidaang naang sakit ati wiréh sesai-sai simbingina baan I bapa.”

Tamat SMA, tiang mutusang kuliah ka Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada. Unduké ento orahang tiang masi tekén adin mémén tiangé. Mémén tiangé sing mialangin. Adin mémén tiangé cumpu. Lénan tekén cumpu, ngorahang milu méanin kanti tiang lulus sarjana.

Ngapuanang satondéñ ka Yogyakarta, mémén tiangé miwah adin mémén tiangé mapangidih apang maorahan tekén i pekak. Pangidihné sing isinin tiang. Gedeg tiangé tekén i pekak, dugasé ento nu sanget.

Lulus sarjana tiang mulih. Teked jumah, buin puané, buka ada ngarad, tiang dot ka Tirtagangga.

Munyin awak anak macebur ka telagané maimbuh kraikan anak cenik miwah anak bajang di telagané ngranaang tiang inget tekén déwék. Ngranaang tiang majalan nyujur tongos sepeda montor tiangé maparkir. Tur ngranaang negakin, ngidupang laut nyalanang.

Salantang rurung, muan anaké muani ento marawat terus. Raosné ... ané muani pasahanga ajak pianak miwah somahné sing nyak ilang uli kenehé. Sasidan-sidan tiang ngutsahayang apang muan anaké muani sida baan ngengsapang sing mrasidaang. Kéto masi, sasidan-sidan tiang. Ngutsahayang apang raos anaké muani sing bakat ingetang terus, sing masi mrasidaang.

Tiang sing nawang apa makada. Ané suba-suba, élah baan tiang ngengsapang mua miwah raos anak lén. Muan anaké ané gedegin, muan anaké ané demenin, yéñ makeneh ngengsapang prajani engsap. Raos ngajum, raos ngacuh, raos melah, raos kasar, yén mabudi sing ngingetang prajani sing inget. Tiang sing melihang yén timpal-timpalé ngaukin tiang Wayan santai, Wayan blado, Wayan riléks utawi Wayan no problem.

Bél mobil trek di durin tiangé ngranaang tiang makesiab. Makesiabé, ngranaang tiang engsap tekén muan anaké muani ento. Ngranaang engsap masi tekén raosné.

Teked diwangan umahé, tiang inget tekén HP ané anggon tiang motrék anaké muani ento. Sepéda montoré buung rérénang tiang. Sepéda montoré buin jalanang tiang.

Di studio poto Nyama Bali, tiang ngorahin potrékan anaké muani ento apang cétaka. Satondén nyétak tukang cétak potrékané nakonin tiang.

“Ageng potrékané sané jagi cétak amul napi?”

Tiang nyemak sebeh gedé. Sebehé enjuhin tiang sarwi ngraos.

“Agengné kadi niki.”

“Yén sampun puput macétak?”

“Pasang ring sebehé puniki.”

Wiréh sing ada anak nyétak lénan tekén tiang. Potrekané enggal pragat macétak lan masebehin.

Angob tiang nepukin potrékan anaké muani ento di sebehé. Kacan sebehé ngranaang potrekané sayan melah. Warnané sayan makenyah tepukin tiang. Panganggo miwah suling anaké muani ento sayan luung tepuk. Paningalané ané ngidem, sayan ngilis tingalin tiang.

Anaké ané nyétak potrékané ento masi angob. Baan angobné nlektekang, ada pang dasa bibihné dingeh tiang klecat-klecet. Suud ngusud kacan sebehé, anaké ane nyétak potrékané ento nakonin tiang.

“Ring dija bapak motrék anaké niki?”

“Ring Tirtagangga,” sarwi makenying tiang masaut.

“Patuta....”

“Patuta sapunapi.”

“Patuta becik pisan. Siosan ring becik cayan potrékané ngangobin. Sira sané motrék? Mimih wikan pisan motrék.”

Sing bani ngaku, ané motrék tiang. Ento awanan patakon anaké ané nyétak potrékané totonan sing sautin tiang aji pasaut sujati. Sautin tiang aji pasaut bogbog.

“Tiang nundénang motrék.”

“Ring sira?”

“Ring tukang potréké derika.”

Di jumah, potrékan anaké muani ento pasang tiang di témbok kamar tamuné. Sakéwala sing acepok pasang tiang. Pang telu pasang tiang. Pangawit pasang tiang di temboké paak kangin. Marasa sing melah tepuk, abut tiang. Laut, pasang tiang di temboké paak kauh. Marasa sing luung tingalin, abut tiang. Panguntat, pasang tiang di tembok paak kaja. Macenés tur ler tepuk.

Suud pasang tiang, sing makijepan tiang nlektekang. Soléh, tiang ngrasaang ada anak marep kelod negak di kamar tamuné ené. Negak sambilanga ngopi. Soléh, suud ngopi sarwi ngroko anaké ento rasaang tiang maakin awak tiangé.

“Dija wayan motrék anaké muani ento?” Anak matakon dingeh tiang uli duri. Dugas matolihan, tawang tiang, ané matakon: mémén tiangé.

Sepanan nakonin, mémén tiangé ngojog potrékané ento. Teked di arepné mémén tiangé mendep. makelo. Sépanan nakonin, mémén tiangé mabading. Gagéson majalan. Lima kenawané tingalin tiang nyusutin yéh paningalan.

 

Amlapura, 2015-2017


IDK Raka Kusuma
embas ring Getakan, Klungkung, 21 Novémber 1957. Dané nyurat makudang-kudang puisi mabasa Bali, satua bawak, esai basa Bali, miwah novélét mabasa Bali. Lianan ring punika, dané taler nyurat puisi, cerpén, lan ésai mabasa Indonésia. Kakawian-kakawian danéné sané mabasa Bali kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Bali Aga, Jurnal Kawi, miwah Canang Sari. Lan kakawian dané sané mabasa Indonésia kawedar ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bakti, Warta Bali, Nafiri, Warta Hindu Dharma, Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Mimbar Indonésia, Suara Nusa, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Sinar Harapan, Berita Buana, Républika, Singgalang, Analisa, Cak, Kolong, miwah Romansa.Ring warsa 2002 dané ngamolihang Sastra Rancagé antuk baktin ipun ring pangembangan sastra Bali malarapan antuk Majalah Buratwangi lan taler 2011 antuk kakawiannyané sane mamurda “Sang Lelana”. Ngamolihang Penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali warsa 2012 antuk cakepané sané mamurda “Bégal”. Sareng pangawi saking Karangasem dané ngwangun sanggar sané mawasta Sanggar Buratwangi, lan dané taler dados silih sinunggil pangremba ring sanggaré punika.

No comments