I Raré Angon

Sumber Gagambaran; www.behance.net

Ada anak cerik muani madan I Raréangon. Gaginanné sadina-dina tuah ia ngangon kebo. Sambil ngangon sai-sai ia ngaé wayang-wayangan di tanahné. Ban sai-sai kéto dogén gagaéné, dueg koné ia ngaé wayang muah gagambaran, ngantin ngon pada timpaI-timpalné ané ajak-ajaka ngangon.

Sedek dina anu, I Raréangon ngambar anak luh di tanahné. Ban jegég goban gambaré ento, tusing koné usapa, lantas adanina koné gambaré ento I Lubangkuri.

Kacerita Ida Anaké Agung sedek maalon-alon matetulupan, rauh Ida di tongos I Raréangon ngangon, laut kapanggihin lantas gagambaran I Raréangon ento. Ida Anaké Agung angob ngaksi gambaran ento, dadianya kandikain pangangoné makejang, “Cerik-ceriké nyén ngaé gambarané?”

Aturanga lantas tekén pangangoné, I Raréangon.

Ngandika Ida tekén I Raréangon, “Raréangon cai ngaé gambaré né?”

“Inggih titiang.”

Dija cai taén nepukin anak luh buka kéné, orahang tekén gelahé!”

“Titiang matur sisip Ratu Déwa Agung tan wénten pisan titiang naen manggihin jadma mrupa asapunika.”

“Men dadi cai bisa ngaé gambar I Lubangkuri?”

Matur I Raréangon, “Punika sangkaning titiang ngawag-awagin, Ratu Déwa Agung.”

“Ah gelah tuara ngugu, kema alihang gelah I Lubangkuri, yan cai tuara nyidaang, mati polon cainé!”

Mara kéto pangindikan Ida Anaké Agung, ngeling lantas I Raréangon mulih, kebonné kutanga di pangangonan. Teked jumahné, takonina koné tekén méméné, “Kenapa cai dadi ngeling, cening?”

Tuturanga lantas unduké, kapangandikain ngalih I Lubangkuri tekén Ida Anaké Agung. Ningeh tuturan I Raréangon, méméné bareng sedih.

Kacerita jani petengné, mara I Raréangon pules, lantas ia ngipi katurunan Betara. Ring pangipian Ida Betara ngandika tekén I Raréangon, “Cai Raréangon, da cai sedih, né rurungé ngaja kanginan tuut, sinah tepuk I Lubangkuri!”

Tuah amonto pangandikan Batarané lantas ida mesat. Mani semenganné tuturanga lantas ipianné tekén méméné tur ia morahan lakar luas. Répot méméné ngaénang bekel, disubané pragat lantas I Raréangon majalan. Pajalanné ngaja kanginan, nganti joh pesan, tuun gunung menék gunung, megat-megat pangkung grémbéngan, ditu ia lantas nepukin padukuhan. I Raréangon tumuli singgah jumah Jero Dukuhé. Jero Dukuh nyapa, “Sapasira alit dados mriki praragaan?”

Masaut I Raréangon, “Inggih tiang I Raréangon. Mawinan tiang rauh rnriki, tiang ngutang-utang déwék, né mangkin tiang nunas ica ring Jeroné, genah madunungan.”

“Nah dini cening nongos, apang ada ajaka adin ceningé dini makeengan!” Jero Dukuh ngelah oko luh bajang adiri.

Kacerita suba makelo I Raréangon ditu, lantas pagélananga tekén okanné.

Sedek dina anu, morahan koné I Raréangon tekén Jero Dukuh, “Jero Dukuh tiang matur ring Jeroné, awinan tiang rauh mriki ngutang-utang déwék, tiang kapangandikaang olih Ida Anaké Agung ngarereh anak luh sané madan I Lubangkuri. Kedeh pesan pakayunan idané, yan tiang tuara nyidaang, tiang pacang kapademang.”

Masaur Jero Dukuh, “Da cening kéweh, Bapa matujuhin cening tongos I Lubangkuriné, ditu di puncak gunungé kaja kangin. Ditu suba tongsoné cening, nanging sengka pesan pajalan kema, krana I Lubangkuri kagebag baan soroh buroné ané galak-galak. Mapangka-pangka tongos gebaganné, tau beténné macan magerengan, baduuran soroh lelipi gedé-gedé, ané paling duur rangsasa dadua luh muani. Ento pangalang-alang anaké kema. Yadiapin kéto, né bapa maang cening manik sasirep, apang prasida cening nganteg ka puncak. Pada di mlipetané kagét cening lantas katangehang, uber cening tekén rangsasané, né buin bapa maang cening manik pangalang-alang, manik tiing, manik blabar, manik api, anggon ngentungin i rangsasa. Nah kema cening majalan, da cening sumangsaya!

I Raréangon ngaba manik liu pesan. Suba meked di bongkol gunungé, nepukin lantas ia macan magerengan, entungina lantas manik sasirep. Pules lantas macané makejang. Buin majalan ia ngamenékang tepukin koné ia lelipi gedé-gedé, entungina lantas manik sirep. Pules lelipiné makejang. Tau di duurné nepukin koné I Raréangon rangsasa dadua luh muani, entungina manik sasirep, pules lantas rangsasané makadadua. Suba pada pules gebagané makejang, prasida I Raréangon macunduk sareng I Lubangkuri. Ngon I Raréangon tekén warnan I Lubangkuri, sajaan patuh bukan goban gagambaranné di pangangonan. Ditu I Raréangon nuturang unduk tekén I Lubangkuri, mawanan ia neked di tongos ené. Ajakina lantas I Lubangkuri saturut. Suba koné kéto, majalan lantas ajaka dadua nganuunang. Mara pesan neked basan tengahang gunungé, bangun rangsasané maka dadua, pagelur nutug, masih tuuka dogén tekén i rangsasa.

Buin lantas entungina manik api, dadi api makobar-kobaran sakelilingnyané. Inget lantas ia tekén maniké nu abesik, manik atma. Ento lantas entungina i rangsasa, gelis rangsasané mapulisahan laut maka dadua mati.

Kacerita I Raréangon ajaka I Lubangkuri neked jumah Jero Dukuhé suba peteng. Ngandika Jero Dukuh tekén I Raréangon, “Cening Raréangon, buin mani semengan kema suba cening mulih, aturang I Lubangkuri tekén Ida Anaké Agung. Né adin ceningé I Luh, cening suba nyuang ajak bareng mulih! I Raréangon sairing.

Kacerita mani semengan disubané I Raréangon, okan Jero Dukuhé muah I Lubangkuri mapamit, Iantas ia majalan. Tan cerita di jalan mara nyaluk peteng, teked lantas I Raréangon jumahné. Kendel pesan koné méméné.

Duh rauh cening, cening pianak mémé, pitaén mémé cening ngalihang pabuan. Disubané pada mategtegan, ditu lantas I Raréangon angon nyatua, nuturang pakalané luas ngalih I Lubangkuri, tur maan kurenan okan Jero Dukuhé Sakti. Buin maniné semengan I Raréangon ka puri ngaturang I Lubangkuri. Angob tur bangga kayun Ida Anaké Agung tekén I Raréangon, bané nyidaang ngalih I Lubangkuri.

Makayun-kayun Ida Anaké Agung. Yan tusing jlema sakti, tuara nyidaang apa ngalih I Lubangkuri. Yén jlemané né nu idupang, pedas kaagungan déwéké lakar runtuh. Nah lakar upayén I Raréangon.”

Cai Raréangon kema buin cai luas, alihang gelahé macan dot pesan gelahé apang nawang macan. Kema cai majalan jani! Mara kéto pangandikan Ida Anaké Agung, ngembeng yéh paningalan I Raréangon, suba ngarasa tekén déwékné kasengitan baan Ida Anaké Agung. Mapamit lantas ia budal, kacerita suba neked jumah, matakon lantas kurenanné, “Beli, kenapa sebeng Beliné dadi masawang sedih? Kénkén sih tingkah beliné tangkil di puri?

Masaut I Raréangon, “Kéné adi, sinah suba baan beli Ida Anaké Agung tan arsa pesan tekén beli. Suba beli nyidaang ngalih I Lubangkuri, jani buin beli kapangandikain ngalih macan.

Masaut né luh, “Yan batas akéto, da Beli sanget ngéwehang! Né tiang ngelah manik astagina, paican dané bapa. Jani tiang ngadakan macan. Manik astagina apang ada macan! Ada lantas macan gedé pesan.

Nah kema Beli ka puri tegakin macané né, aturang tekén Ida Anaké Agung!

Tegakina lantas macané ento ka puri, teked di puri, sedek Anaké Agung katangkilin para janané, serab koné pada anaké nangkil, Ida Anaké Agung jejeh mangetor nyingakin macan, buin pada sengap macané ento gereng-gereng.

Gediang-gediang! kéto pangandikan Ida Anaké Agung sambilang ida malaib ngapuriang. Gedianga lantas koné macané tekén I Raréangon, tegakina abana mulih.

Teked jumahné macan ento lantas pastuna tekén kurenanné, apang dadi lesung. Dadi lantas macané ento lesung. Buin maniné buin koné I Raréangon kasengan ka puri. Ngandika Ida Anaké Agung tekén I Raréangon, “Cai Raréangon, kema alihang gelahé naga! Yén cai tondén maan naga, da cai melipetan mulih!

Ngiring koné I Raréangon, lantas ia mapamit budal. Teked jumahné morahaan ia tekén kurenanné.

Ditu lantas kurenané nyemak manikné. Manik astagina apang ada naga! Ada koné naga gedé pesan. Tegakina lantas nagané tekén I Raréangon ka puri. Ngokok koné nagané ento salantang jalan. Suba neked di bancingah, nglépat ikut nagané bakat pentala koné candi bentaré, aas candi pamedal Ida Anake Agung. Anaké di bancingah pada pablesat malaib. Takut tekén naga. Ida Anaké Agung mara mireng orta dogén suba Ida ngetor, kalingké ngaksinin, méh Ida lemet prajani.

Kapangandikaang lantas I Raréangon ngediang nagané ento. Budal lantas I Raréangon negakin naga. Teked jumahné nagané ento lantas pastuna tekén kurenanné, dados lu.

Kacerita Ida Anaké Agung angob pesan tekén kasktian I Raréangon, dadianya mawuwuh-wuwuh sangit kayun Idané. Buin maniné lantas I Raréangon kandikaang ngalih tabuan sirah. Ditu lantas kurenanné ngadaang tabuan sirah amun guunganné gedén umahné, buin sedeng emben, pagrieng inané galak-galak. Ento koné téngténga tekén I Raréangon abana ka puri. Suba teked di puri, pesu makejang inan tabuané, saha ngarebut ngacelin Ida Anaké Agung. Ida Anaké Agung lantas nyelé ati, anggan Idané beseh maka ukud. Suba suud ngacelin, tabuané lantas nambung. Payu nrampa Ida Anaké Agung ka pamreman, nglantas Ida tuara éling-éling tekén raga. Buin maniné lantas Ida néwata. Muung tangisé di jero puri, tan papegatan.

Ditu lantas I Raréangon ka puri ngalih I Lubangkuri. Tur lantas ajaka mulih kumahné, ia lantas anggona kurenan.

Kacerita sapanéwatan Ida Anaké Agung, kasub pesan kasaktian I Raréangon, lantas I Raréangon kaadegang agung baan panjaké.

Catetan: Satua Bali puniki kaketus saking cakepan “Kembang Rampé Kesusastraan Bali Purwa” sane kapipilang antuk I Gusti Ngurah Bagus sareng I Ketut Ginarsa kaca 45.

 

No comments