Bongkling (CXCV-CCII)

Kaketus saking manuskrip duwén Ida I Déwa Gdé Catra Karangasem

/195/

Yan kari pun mawaswasan,

sampun pisan mandumunin,

sukatang tan wénten adoh,

yadin kahula i riki,

umah nyané celupin,

tan péndah ya tabwan hugug,

sami ipun matulak, 

mangamuk tan wénten nolih,

sahat ipun,

mangetohin pyanak somah. 

 

 

/196/

Punapi ratu gawénya,

mapakolih tatu mati,

sampun i ratu kalongsok,

 mayuddha tan mapikolih,

becik ipun mangkin kalah,

ban tumbak masahung,

sang prabhu mamatutang,

kéwanten hento né mani,

apang payu,

majalan I Gdhé Sloka.

 

 

/197/

Matulung ka Pamamoran,

yén suba matangkep kali,

ditu cahi énggal ngonkon,

maorahan tekén beli,

beli jumah manganti,

ka Mekah lakar magebug,

I Déwa Gdhé Sloka,

manyumbah sahatur ngiring,

sampun puput,

pangrawosé di bancingah.

 

 

/198/

Panjak sampum karah-arahan,

sang prabhu ngraris ka puri,

sami pasemengan reko,

I Déwa Sloka mamarggi,

prabekel padha ngiring,

mawasta I Singhandapur,

miwah I Singhambarong,

to padha pahek marapit,

né di pungkur,

maadan I Singhambara.

 

 

/199/

Bareng kén I Singhakrura,

patpat kocap mantri lewih,

pajalan sikepé ndélo,

tan pegat-pegat di marggi,

mahirib gentuh api,

macebur uli di gunung,

sikepé pagulélam,

tunggul tan kenéng hitungin,

kadi handus,

bareng tekén lalatunnya.

 

 

/200/

Tan caritanen di jalan,

pajalané lemah wengi,

Gusti Agung kacarita,

sampun dané olih kanti,

malih dané katangkil,

I Déwa Sloka wus rawuh,

sampun ka pasanggrahan,

pepek patamyuné becik,

tan kawuwus,

ucapen i raja Mekah.

 

 

/201/

Ngandika tekén punggawa,

mené iba Citrarukmi,

Citraguna lan Mas Anom,

kema majalan tangtangin,

yan twah ya nunas hurip,

leganin nira mangawug,

manjuwang pyanak somah,

yan twara nyak nunas hurip,

dadi tepung,

I Agung di Pamamoran. 

 

 

/202/

Sang hinutus mamwit nyumbah,

yatna tekaning pangiring,

norana ya janma belog,

soroh kloka ya mamarggi,

padha tan papakéring,

pajalané padha ndarung,

ngojog ka Pamamoran,

twarada anak nyampetin,

ya manjujur,

teka suba di bancingah. 

(pacang kalanturang....)1 comment: