Mawa Madui (18)

Olih: Ketut Sugiartha

Gagambaran Manik Sudra

Tusing karasa suba liu obyék wisata utama di Bali ané kadelokin. Buka ané rasaanga tekén Putu, Laras ajak Julia pastika suba marasa leleh masi. Nanging Putu mautsaha ngengkebang rasa lelehné mapan ia meled ngaé bajang-bajangé setata liang samakeloné ada di Bali.

Semengané ento Putu pesu uli hotél padaduanan ajak Laras. Julia ané nu kiap tusing bareng. “Kal nutugang sirep buin,” kéto abetné dugas Putu teka ngajakin pesu.

Mapan Julia tusing bareng, makadua tuah nindakang batis di pesisi ané mapaekan ajak hotélé.

“Tusing karasa buin kejep dogén Laras suba sing nu di Bali,” Putu ngomong sinambi majalan di samping Laras di duur biasaé ané alus geles.

“Bli sing lakar ka Jakarta buin?” Laras nyautin aji patakon.

Putu kituk-kituk. “Laras sing lakar ka Bali buin suud ené?”

“Yén nyidaang, Laras makita ngoyong di Bali.”

Putu ngadén Laras macanda, nanging tatkala ia matolihan tepukina semitan Laras ané seken.

“Adi kéto?”

Laras tusing masaut. Ia nindakang batisné sambil nguntul. Angin pasihé makesiur ngampehang bokné ané madawa apala. Tatkala Putu matolihan ka duri tepukina laad enjekan majérjér di biasé ané belus. Makadua terus majalan ngelodang ngliwatin jukung para bendéga ané kategul di pesisi.

“Tondén nyidaang Laras ngorahang pasalné tekén Bli,” suba makelo Laras mara nyautin.

“Artiné Putu tondén dadi nawang, kéto?”

Laras buin mendep, ngaé Putu gregetan.

“Ibi sanja Putu sing nyidaang sirep,” kéto Putu lantas ngomong nyaruang gregetané.

“Patuh, Laras masi sing nyidaang sirep.”

Ombaké gadebar-gadebur ngraménin semengané. Tanggun ombak ané madidih masriak isepa tekén biasé. Kedis-kedis camaré pada ngindang, ngenah liang ngatonang langité ané pelung kedas tan paambu.

“Putu setata inget tekén Laras,” Putu ngwanénang awak ngomong.

“Laras masi setata inget tekén Bli.”

Putu nlektekang muan Laras, meled nawang seken apa sing ané mara sajan dingeha.

“Aksamaang yéning Putu lancang.”

“Sing perlu kéto, Bli. Ngomong amun benehné tusing ja pelih.”

Laras ngomong sinambi mandrengin paningalan Putu. Ngon Putu ngatonang mapan tusing biasa Laras buka kéto. Putu masi mandrengin paningalan Laras. Ada rasa tis lantas nyluksuk ka tangkahné.

“Laras,” kéto Putu ngaraos buka makisi-kisi disubané matolihan ka tengah pasihé. “Taén ja Laras nungkasin keneh padidi?”

Makelo Putu tusing ningeh pasaut Laras. Pada mendep makadua terus majalan kanti lantas marasa kenyel tur negak di betén punyan waruné.

“Nungkasin kénkén, Bli?” mara Laras masaut.

“Nungkasin keneh cara ané orahang Putu busan,” Putu masaut.

Laras nyemak jelijih ané ada di sisin batisné lantas corék-corékanga di duur biasé. Sambilanga kéto ia lantas mandrengin Putu ané negak di sampingné.

“Tegarang orahang apa sujatiné ané makrana Bli nungkasin keneh? Laras meled nawang.”

“Laras ané makrana Putu kakéto.”

“Kénkén? Laras ané makarana Bli sebet?”

“Putu sing ada ngorahang kéto.”

Laras marérén nyorék-nyorékang jelijih di biasé. Batu cenik ané ada di limané lantas sabatanga.

“Putu sing wenang melihang anak lén unduk pikobeté padidi.”

“Yén ulian Laras Bli marasa sing bagia, Laras ngidih pelih. Kéwala diolas orahang dija tongos pelih Laras.”

“Laras sing pelih.”

“Men nyén ané pelih?”

“Putu padidi ané pelih mapan ngelah keneh tresna tekén Laras.”

Laras nyaeng paningalan Putu, makelo satondén ngorahang, “Sing perlu Bli nungkasin keneh yéning tuah ento ané makrana. Apa ané rasaang Bli patuh buka ané rasaang Laras. Uli makelo Laras suba nyediaang tongos apang bibit tresnan Bli sida mentik di atin Laras.”

Putu mandrengin Laras, meled nyekenang apa ané mara sajan dingeha. Tatkala tingalina Laras makenyem, masriak galang kenehné. Liang sajan ia buka sedeng nyilem di telaga ané mayéh tis.

“Suksma. Tusing ada ané ngaé Putu bagia lénan tekén ningeh raos Laras ibusan. Nanging tan sida baan Putu nyanjiang apa-apa lénan tekén tresna.”

“Laras tusing ja lakar nagih lebihan tekén ento, Bli.”

“Laras suba nawang Putu uli désa. Putu marasa lek ngelah keneh tresna tekén anak luh buka Laras.”

“Adi Bli ngomong kéto? Bli sing adil tekén paukudan yén ngelah papineh buka kéto.”

“Idupé mula tusing ja adil. Yén adil nguda dadi Putu kanti katundung ka Jakarta.”

“Kénkén? Katundung?”

“Ah, tusing nyandang buin raosang, suba liwat ento.”

Laras nguntul, masemu sebet inget tekén pajalan idupné ané tusing melah.

“Laras sinah tusing taén ngrasaang idupé tusing adil.”

Laras mendep, tusing nyautin patakon Putu. Ada rasa bimbang singgah aslabsaban di kenehné. Nanging ia marasa percaya tekén Putu.

“Bli sinah tusing nawang nyén sujatiné Laras.”

Putu gregetan ningeh munyin Laras ané maereng sedih. Tingalina yéh paningalan Laras ngembeng.

“Laras tusing taén nyambat pariindikan ené tekén anak lén.”

“Putu tusing ja maksa Laras apang ngorahang yén ento mula pingit.”

“Laras suba majanji lakar ngorahang unduké ené tuah tekén anak ané percayain Laras.”

“Laras tusing percaya kén Putu?”

“Tuah Bli ané percayain Laras.”

“Suksma.”

“Inget sing Bli dugas Bli ngorahang Laras ngigel cara nak Bali?”

Putu maggutan sinambi nlektekang muan Laras.

“Laras nak Bali, Bli.”

“Seken?”

Laras nyaeng Putu aji paliat seken. “Ené sing ja galah maguyuan, Bli.”

Laras lantas mesuang dompét uli tasné. Uli dompétné ia lantas ngedeng kartu penduduk. Putu engsek tatkala mamaca tulisan di kartu penduduk ané enjuhanga tekén Laras. Ia tengkejut nepukin adan Laras ané kasurat ditu. Mara jani ia nawang yéning adan lantang nak bajang di sampingné Dewa Ayu Putu Larasati. Pang ngedil ia kipak-kipek uli muan Laras ka pasfoto di kartu penduduk di limané.

“Ada apa Bli, nguda kituk-kituk?” Laras kemeng nepukin muan Putu maklieb sedih.

Putu ngulihang kartu pendudukné Laras. Meled ia matakon nguda dadi Laras bisa ngelah adan buka kéto padahal reramané tusing ja nak Bali. Apa Laras pianak baan nuduk? Mara sajan ia lakar ngemélang bibih sagét rasaanga angin pasihé ané ngiup buka ngaplakin muané, ngaé Putu marasa pengeng. Paliatné nadaksara ebekin kunang-kunang.

“Bli perlu mengaso ené, muan Bli seming.” (masambung...)


Ketut Sugiartha
embas ring Baturiti, Tabanan, 9 November 1956. Kakawiannyané ring basa Indonésia sampun kawédar ring Bali Post, Bernas, Detektif & Romantika, Kartini, Media Hindu, Nova, Sarinah, Selecta, Senang, Simponi, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan miwah média sané lianan. Pensiunan sinalih tunggil BUMN ring Jakarta puniki mangkin meneng ring Banjar Beringkit, Belayu, Tabanan.

No comments