Satua Mén Tingkes (2)

Olih: Ida I Ketut Jelantik

Manik Sudra

Jani awaké suwud masekaha ngagéndong, apabuin cahi ngajak timpal sengkala buka kéné. Kayang masekaha mamaling masih suwud, wiréh kenehang awaké tusing sidayang ngubadin lacur, aji ngagéndong muah mamaling, daning patuh unduké ento waluya ngematiang api aji lengis. 

Tuah anteng dulurin bahan kapatutan tur tau tekén sahanan gagaén, ento ubad lacur ané sejati. 

Patuté yan tan madasar anteng, élah ngalingkung dadi corah, awanan anteng, patut, miwah tan tekén sarwa gagaén, ento patut patabeh idup.

Liu tutur gagéndongé ané kena pitutur Mén Tingkesé ento, sampé timpalné ané patpat, bareng majanji suwud mamaling muah ngagéndong. 

Kéwala ané dadua, ané matatu tekén ané ningalin, nu malawanang ngajakin nyambung gagaéné mula, ané ajaka lalima, maksa ngajakin suwud tur yan sing nyak, nagih alihanga polisi, lakar kasinahang gelah-gelahnyané ané bahana mamaling, sampé pamragat makejang suwud mamaling muah ngagéndong, cakup masekaha dadi juru abas kopi, tur pangupajiwané sayan melah. 

Mén Tingkes, wiadi pianakné, tuara rahat pesan, nanging ia sukat marasa oon, lantas ngebah mulihan. 

Sawatara dawuh telu, ngaresek tur macadebes dingeha bahan Mén Tingkes. Nyet ia tekén pianakné teka, lantas lawanina bangun pesu, mara ngaliwat jelanan, kaget mapapas paliat ngajak panakné, kahajinang panakné mamelus nyagjag tur morahan, omongne: “Mémé, icang kondén ngalih don eha, déning ibusan tepuk Nengah Loca, murid di kelas duané, batisné lih kajéngklok, koné ia ngecogin batu ganjih, magunjitan, lantas ngalilik batuné kantos ia labuh mapantigan. Batisné ngatepin batu sanget, tur awakné masih sakitanga. Ibusané kocap ia mahan engsap, kantos buin inget, tuara ada nawang. 

Suba maletan makelo koné ia sengkala, mara icang teka. Lantas ia ngidih tulung, tundéna ngandong ngajak mulihné. 

Icang kantos sing inget tekén ngalih don eha, jeg batas inget madalem, lantas kagandong. Méh ada pang nem icang marérén, mara teked jumahné, réh ia bahat pesan. 

Suba teked jumahné, mara icang inget tekén mémé gelem, tur tondén mahan ngalih don eha. Awanan icang ngénggalang morahan mulih, lemesina icang tundéna negak malu, icang tusing enyak. 

Jani icang buin katukadé ngalih don eha, pang payu mangseban. 

Masahut lantas méméné: “Oo cening, katuju cahi ngelah keneh madalem, tur nyidayang ngandong Nengah Loca, yan eda kéto, kénkén ia dadiné. Sujatiné tingkah ceningé ento, utama pesan ngawinang cening nepukin rahayu wekas-wekas. Déning sing ada melahan tekén nulung anak sengkala, wiréh idup jalmané paling utama. Yén idup seger, dadi anggon ngalih magenep.

Nyelag masahut panakné: “Yan sing padalem Nengah Loca, ibusan ukana sing tulungin icing.

Buin ngomong méméné: “Melahan nulungin tekén madalem, yan madalem tuara nulung, tusing ada gunané, tur dadi sakit di atiné, sakit bahan tuara ngidayang nulungin. Yadin tusing madalem, yan nyidayang nulungin, ento ané magunayan, tur dadi kalegan di kenehé. Buin pidan yan cening nepukin anak sengkala, jeg tulungin, paksa déweké, sidayang.

Kéto munyin Men Tingkesé, sanget anteb. 

“Nah.” Kéto pasahut pianakné, lantas ia I Wayan Tingkes magedi, ngorahang ngalih don eha. 

Mén Tingkes duk ningeh munyin pianakné mahan nulung timpalné, kenehné makebiah kendel, kantos sakit duwurné ilang, inab takut tekén kabuahan keneh Mén Tingkesé, awanan sampé sakitné tuara rasayanga. 

Nyanané teka pianakné ngaba don eha tekén paspasan, tur suba kadapetang ada yéh maluab ané suba kasidiayang baan méméne. 

Mara méméné ngajak pianakné I Tingkes ukana nahar engseban, lantas Pan Loca ngaba panarak. Gipih Mén Tingkes nyagjag sambil ngesékang cicingné ngongkong, ngelaut kajag negak di ampikné. 

Suwud macapatan, lantas Mén Tingkes lantas ngalih pabuan laut kasapayang, apang Pan Loca nyak nahar basé, tur kahaksamayang bahan tuara ada gambir. 

Satondén Mén Tingkes nakonang kabuatan, Pan Loca ngamaluin ngomong: “Kéné, awanan icangé teka mai, Mén Ceningé mirib ja suba pianak Mén Ceningé ngortayang, buat sengkalan pianak icangé ibusan. Jelé keneh icangé yan tuara mahan ngenah tekén Mén Ceningé, buat nyuksemayang pitulung I Tingkesé, teked tekén Mén Ceningé ané ngadakang ia, 

Sajawaning ento, icang marasa maselselan pesan tekén unduké malu. Déning icang mahan matungkas tekén anaké ilang, Bapan I Tingkesé, méh Mén Ceningé masih tahu tekén unduké ento. 

Ento lakaran icang mara jani tumbén napak lakarang Mén Ceningé uli suwud patungkasé ento. 

Kapelih-pelihan unduké suba ento idih icang, tur dumadak Mén Ceningé suka nampi pangidih icangé, kéto masih arepé tekén anaké ilang.

Mara suwud ia ngomong kéto, lantas ia nuléngék tur ngamé-amé: “Nah Pan Tingkes, dija kapo tongos Bapan Ceningé jani, tiang tuara nawang, ada patungkas Bapané tekén tiang ané malu, sing ja tiang pelihan, tiang ngidih kapelihan, dumadak Pan Ceningé suka ngampura, nyaksapang patungkasé ané malu, balik jani jalan pada saling yasayang, sajaba ento tiang nyuksemayang pesan yasan Pan Ceningé ngadakang I Wayan Tingkes, wiréh ia suba mahan nulung pianak tiangé sengkala sanget. Uli jani dumadak apang sida terus tiang teked ka pianak somah satereh mamelah-melah ngajak saturunan Bapan Ceningé.

Suwud kéto lantas ia ngomong buin tekén Mén Tingkes: “Nah kéto masih Mén Ceningé, orahin pianaké apang ia terus melah-melah menyama-nyamayan ajak ia I Loca, apang pepes saling unyain.

Satondén Mén Tingkes nyautin, Pan Loca buin ngomong: “Yén inget-ingetang Mén Ceningé, sing ada gunané matungkas, wiréh Ida Sang Hyang Widhi ngadakang sarwa mahurip liu, butané apang saling tulungin. Eda buin tekén jalema, wiadin tekén ubuhan umpama sampi, masih buat bena ngidih tulung anggon matekap di cariké, apang sida mapolihang padi. Kéto masih tekén sarwa enntik-entikan, sumasat tan pegat ia nulung iraga bahan buah, umbi, don, tekéning babak-babakané.

Tuah uling melah dogén bisa rahayuné sayan limbak katepuk.

Anaké ngulurin keneh runtik tekén sesaman hidup, pahan marasa benehan, apa buin pelihan, anaké kéto, patuh kenehang icang buka ngendihang apiné anggona morbor déwékné, déning tusing suwud-suwud lakar nepukin jelék, sangsaya, sakit ati, masambung-sambung. 

Mara suwud akéto Pan Loca ngomong, nimbal Mén Tingkes: “Saja pesan buka rawos Pan Ceningé, yan bes sanget anaké matindihin beneh pelih, tekén takut pocol, ento ngawanang pepesan nepukin runtik, kantos mawuwuh-wuwuh kéweh. Yan eda kéto anaké, ukana jemet saling tulung ajak makejang. Benengan kétoné, sanget melahan kayu-kayuné, wiadin bah, tektek, sakitin, tetep ia uli idup kanti mati nulung manusa, nyerahang bunga, buah, don, tekéning makejang-kejangné tekén manusa. 

Mara Bapan Ceningé ngomong apang melah menyama-nyamayan, inget icang tekén tutur Bapan icangé ané malu, duk icangé bajang, kéné abetné: “Cening, wiadin cening madéwék luh, eda iba ngalih kalewihan, apang jati mawak luh luwih, buka ragan Ida Bhatari Saraswati, jiu maduwé kaprajnyanan, eda pesan ngekoh ngerasayang déwék nista bahané luh. 

Sujatiné anaké luh, madéwék alus tur mémés, énggal ngalap kasor, tuara cara anak muani, jag brekasakan, pesong tur ngatu-utu ban déwékné marasa kereng tur siteng, ajum bahan kamowanian, gemes sahasa tekén anak luh tawaké tuara mampuh. (masambung...)

 

 

 

No comments