Léci, Satua Nak Buduh di Peken Bléléng

Olih: Kadék Sonia Piscayanti

Sumber Gagambaran: elpais.com

Ipidan, tahun 1990an di aréa Peken Bléléng dan sekitarnya, ada nak buduh madan I Léci. Mih I Léci né, serem gati. Da ja matepuk langsung jak jelemané, ningeh adanné dogén ba ciut nyaliné.

Ada apa téh dengan Léci? Léci né nak totalitas gati buduhné. Ibaratné, bener-bener buduh. Sing nawang kompromi. Di kalangan cerik-ceriké di sekitar Peken Bléléng, Léci né dadi sosok menakutkan. Da ba macem-macem. Jam operasiné ané biasané gati ya ngindeng ento jam 12 tepet. Sekitar ento suba.

Sing di peken gén ya. Tapi keliling. Majalan ya. Dija ada nak cenik, ditu ys. Yang di sekolah sai gati nepuk Léci. Cara sengaja gati keliling pas jam mulih cerik-ceriké. Ditu ba ya glindang-glindeng di jalané. Ané ngaé ketug, pas mulih to, amen ramé-ramé kan nu bani, amen di sepiné to, jeg pasti ketug ti. Soalné Leci né demen nyabat aji batu, demen ngender, demen ngaruh-aruhin apang iraga takut.

Ento suba ané taén terjadi. Yang teka uli masuk jam setengah 1 cara biasa, trus mulih ba biasa majalan. Nah pas masuk gang ka umah yangé, to kebetulan ada nak ngelah umah misi pintu agak ka tengah, dadiné amen ada anak di pintuné to ngoyong, sing ngenah uli sisi. Ditu suba ternyata I Léci. Yang suba takut gati, laut yang malaib, endera kén I Leci. Telah bayuné macelep mulih, ngancing pintuné. Tapi suba telat maluan takut, dadiné macelep I Léci. Yang macelep ka paon mekunci di paon. Uli lubang pintuné ningalin I Léci suba ilang apa nu.

Makelo-kelo pesu ya. Mara ngidaang yang pesu. Kéto takutné jak Léci. Soalné serem gati gobané. Trus kemampuané nyabat batu, ngender nak cerik-cerik, tur demen nyambak bok, dadi trauma di cerik-ceriké. Tapi ané ngaranaang ya kéto ulian cerik-ceriké masi. Nak demen ti ngéndahang. Tapi yang sing milu. Tapi sai kena batuné.

Nah ngomongang soal nak buduh, selain Léci, ada masi anak buduh lénan. Di jaman ento, ada ané madan I Ribut. Nah sesuai adané, I Ribut né sing ja terlalu bahaya, karana iya mula ribut gén, tapi sing cara Léci, déstruktif, I Ribut né kooperatif, wakakakak. Maksudné ya uyut-uyut padidi gén. Daya tarikné lemah dibanding Léci. Tapi meskipun kéto, liu masi cerik-ceriké ngéndahang I Ribut. Kadang amén galak, nyabat batu masi.

Ada buin besik né nak buduh madan Asumatamu. Nah Asumatamu né uli dija kadén. Amen Léci lan Ribut né nak jelas asal-usulné, uli désa sekitar gén, tapi Asumatamu né, entah uli dija. Ibuk-ibuk né. Suba tua. Ciri khasné ngaba sampah di basangné. Sampah plastik. Liu gati. Pokokné penuh sampah plastik isin bajuné. Bajuné seolah-olah sampah plastiké ento. Anéh né. Ya sing bahaya masi, tapi cuma ngomél-ngomél gen. Bahasa ané anggona sing ada nak ngerti. Uli dija kadén maan nuduk bahasa. Ené madan verbal nonsense alias sing masuk akal tur non sequitur artiné sing karoan apa. Ené madan jelema absurd, sing ada nawang uli dija tekané. Kénkén riwayatné, jeg tiba-tiba ada. Di ilmu téater ané majudul The Theater Experience karangané Edwin Wilson, édisi ke-4 tahun 1988, ada ané madan existential character, ené suba madan kéto, sing ada asal usulné, tapi ada. Amen di naskah Waiting for Godot karyané Samuel Beckett, ento karakterné Vladimir, Estragon, Pozzo. Taén ningeh kan? Amen demen téater pasti taén.

Tapi jani di tahun 2021, suba sing ada jlema buduh ané légendaris cara ipidan. Jani saking mekejang jlemané ‘buduh’, sing bisa membédakan dadiné ané buduh asli jak ané pura-pura buduh. Makejang masuk kategori buduh. Lévelné gén lén-lén. Ada lével 1 ada lével 21.

Selamat gén ba.

No comments