Amatra Pajalan Ngajak Alit Joule

Olih: Madé Suar-Timuhun

Alit Juliartha

Nyumunin tiang kenal ngejak Alit Joule dugas tanggal 4 Désémber 2013. Dugas ento Alit nga-add friend tiang di media sosial Facebook. Uli sekat ento tiang ngajak Alit pepes ngorta léwat messenger. Liunan ortané nuturang unduk Sastra Bali Modérn muah para pangawiné di Bali.

Suba liu maan ngorta di maya pada di media sosial, tiang ngajak Alit lantas ngrincikang pajalan lakar matemu di sekala, lakar matemu ngajak para pangawi  Baliné, utamanné ané suba dadi panglingsir Pangawi Sastra Baliné. Pajalané ngangginang ka Karangasem, matemu ngajak Bapak Déwa Raka Kusuma. Ditu masih maan matemu ngajak pangawi ané lénan, ngajak Beli Sandi Yasa, Ngajak Beli Nyoman Agus Sudipta. Di ping pindoné pajalané nganginang ka Karangasem dugas acara Bedah Buku Pupulan Satua Bawak kakawian para pangawi Karangasemé. Bukuné ento mamurda Ngantiang Ujan. Ditu di acarané ané kaadang di Kampus FKIP Karangasem, buku novel Satyaning Ati kakawian Alit Joule masih ka-launching. Di kampusé ento taing maan matemu ngajak pangawi beli Wayan Paing, Gusti Aji Mangku Sutéja Narendra, muah Bapak Kaprodi Wayan Jatiyasa .

Pajalané ngajak Alit Joule ka Dénpasar matemu ngajak panglingsir pangawi Sastra Bali ané nulis novel Tresnané Lebur Ajur Satondén Kembang, Bapak Gusti Djelantik Santa. Ditu tiang ngajak Alit liu maan piteket apang ngrajegang basa Baliné. Di Dénpasar tiang ngajak Alit masih maan galah ngojog ka Kantor Pos Bali, matemu ngajak pangawi Sastra Bali Modérn ané nyalanang swadrama ditu, Ary Dwijayanti muah Tudékamatra.

Ka Tabanan pajalané ngajak Alit Joule matemu ngajak Beli Madé Sugianto ané ngelahang percetakan Pustaka Ekspési. Yasan Beli Sugianto gedé pesan krana suba nyétak buku-buku tiangé lan buku-bukunné Alit. Kéto masih suba liu pesan buku-buku semeton pangawi Bali ané lénan ané suba kacétak baan Beli Madé Sugianto. Dugas ento di Tabanan tiang masih matemu ngajak pangawi  buku Ngurug Pasih, Gedé Putra Ariawan. Lantas tiang ngajak papat bareng-bareng tangkil ka jeron pangawi Puisi Bali Modré, Bapak Gusti Samar Gantang.

Tiang ngajak Alit ka Klungkung matemu ngajak pangawi Bapak Ketut Aryawan Kenceng ané suba liu nglekadang buku Puisi Haiku mabasa Bali. Kruna dakin lima ané sambatanga tekén Bapak Ketut Aryawan Kenceng setata dadi ingetan tiangé ngajak Alit. Pak Ketut nyambatang buku-buku ané tulis i raga ento tuah dakin lima. Apang ada dogén dakin lima di idupé ené. Tiang ngajak Alit masih matemu ngajak pangawi Bapak Ngakan Kasub Sidan, guru berprestasi di Klungkung ané liu ngripta Susatra Bali Modérn.

Pajalan tiangé ngajak Alit Joule di ping pindoné ka Klungkung matemu ngajak panglingsir pangawi Sastra Bali, Bapak Ketut Rida. Dugas ento tiang masih bareng-bareng majalan ngajak Putu Supartika, Pangawi Sastra Bali ané paling muda di Bali, ané ngrincikan lan maka pamucuk pangremba Jurnal Online Suara Saking Bali. Pajalan tiangé dugas ka Gianyar matemu ngajak pangawi Bapak Nyoman Manda masih ajak telu, ngajak Alit lan Supartika.

Sujatinné nu liu pesan pajalan tiangé bareng-bareng ngajak Alit Joule utamanné unduk Susatra Bali, matemu ngajak pangawi Sastra Bali, mligbagang Susatra Bali, muah nekain acara-acara ané mapaiketan ngajak Sastra Bali Modérn. Ulian bes liu pajalan ané entasin tiang ngajak Alit, liu masih ané bakat engsapang tiang. Yén ping kuda kadén bareng-bareng matemu ngajak Bli Bayu lan mbok Carma. Yén ping kuda kadén matemu ngajak Agus Darma Putra, Guna Yasa, Pandé Jati, Ibu Mas, muah timpal-timpal Bangli Sastra Komala ané lénan.

Yén amonto ngelah timpal pangawi Sastra Bali Modérn, tuah Alit Joule ané pepes ajak tiang ngorta kangin-kauh, ngrembug unduk sastra, unduk pagaén, muah unduk isin gumi ané lénan. Alit ané pepes ngirimin tiang puisi-puisi Bali muah cerpén ané mara pragatanga nulis. Ia pepes ngidih tetimbang tekén tiang satondén kirima ka korané. Sujatinné Alit pelih ngidih tetimbang tekén tiang, tiang nu joh belogan tekén Alit. Mirib ulian tiang ané paling si malu ngorahin Alit tata cara ngirim reriptan Sastra Bali ka korané.

Ento makejang tuah amatra pajalan idup ané suba taén jalanin i raga bareng-bareng Lit. Pajalan Alité suba joh pesan liunan tekén pajalan idup tiangé padidi. Pajalan Alité satmaka suba ngider buana. Makudang-kudang samudra suba taén entasin Alit. Makudang-kudang kota muah panegara masih suba taén enjekin Alit. Yén cara masekolahé, suba telah paplajahan ané plajahin Alit, suba telah tugas-tugas ané pragatang Alit, suba makudang-kudang sustra ané baca lan tulis Alit. Ento ané ngranayang Alit malunan tamat tekén tiang, malunan lulus uli ujian idup di guminé.

Lit, amonto i raga pepes bareng-bareng, to nguda Alit mengkeb-mengkeb malajah, tusing ngajahin tiang nyang abedik apang nyidaang bareng-bareng tamat. Jani, Alit tusing nu buin nyak ngajak tiang majalan bareng-bareng, matemu ngajak para pangawi Sastra Baliné muah mligbagang panglimbak Sastra Bali Modérné. Jani alit mamilih makeber, ngalahin tiang ané nu majalan kisah-kisah di guminé. Nah Lit, tiang lascarya yéning Alit suba mamilih mulih malunan. Dumadak lanus pajalané nyujur Ida.

Tutur Alité sujatinné nu samar-samar madingehan di kupingé. Tiang tusing ja lakar marasa padidian krana sasuratan-sasuratan Alité lakar setata nimpalin pajalan tiangé. Dakin liman Alité lakar ngaé bangga kulawarga lan sentanan Alité. Kéto masih tiang ngajak sametoné lénan, bangga pesan tekén dakin liman Alité.

Mogi sangkaning Swecan Widhi, Satyaning Atin Alité dugas nu maurip, tusing buin ada Ling ané ngrémbanin pajalan Alité mulih.

Majalan Lit, lautang majalan!!!


avatarMadé Suar-Timuhun
I Madé Suartana utawi sané ketah kauningin Madé Suar-Timuhun ring kakawian-kakawiannyané embas ring Banjar Tengah, Timuhun, Klungkung, 17 Juni 1987. Dané ngawit nyurat sastra Bali modéren rikala kantun kuliah lan aktif nyurat warsa 2013. Puisinnyané ngawit kawedar ring Bali Orti (Bali Post) bulan April warsa 2013 lan warsa 2014 sampun kawedar ring Médiaswari (Pos Bali). Dados narawakia ring Ubud Writers and Reader Festival 2016.

No comments