Dodol

Olih: Ni Luh Sukarmi Arianti

Sumber Potrekan; dodoldesapenglatan.blogspot.com

Ring Singa Ambara Raja, wénten désa sané sampun kasub. Désa nika mawasta Désa Penglatan, Kecamatan Buléléng, Kabupatén Buléléng. Ring désa punika akéh wéntén home industry. Sinalih tunggilnyané home industry dodol. Dodol sané rasané manis, tur nganyudang hati. Yadiastun dodol punika rumasuk ajeng tradisional, nanging akéh pamiletnyané. Buka ané raosang biang tiangé, “Mih Luh adi kéné jaen dodolé ené, jeg nganyudang hati rasané biang ngajeng.

Jeg pasti jaen Biang, krana dodol puniki saking Désa Penglatan Singaraja ané sampun kasub biang.

Kéto biang tiangé ngaraos, ngorahang dodolé puniki jaen pisan. Dodol ring Désa Penglatan sampun tembus peken oléh-oléh khas Bali. Nika né ngranayang akéh pamiletnyané. Dodol punika wénten rasa durén, rasa kacang tanah, rasa injin, miwah sané lianan. Dodol Désa Penglatan ten madué pangawét. Kulit dodol punika mabungkus aji kulit jagung. Dugas tiang cenik demen pisan tiang ngajeng dodol. Sabilang i biang meli dodol, pastika tiang ané paling pertama ngajeng. Cara ngaé dodol ring Désa Penglatan, kantun nganggén saang lan alat-alat tradisional sané lianan. Nika sané ngranayang rasa dodol Désa Penglatan ngawéntenang ciri khas. Cara ngaé dodol  inggih punika, santen, tepung ketan, tepung injin macampur lan malablab ring panggoréngan sané gedé, lakar punika malablab lan maaduk satu jam, yéning sampun satu jam, mara gula pasir punika macampur lan maaduk kanti lebeng. 

Dodol punika maaji 30 ribu rupiah akilo. Ring rahina Galungan, pastika dodol punika kaangén sarana upacara. Hari raya Galung punika, hari kemenangan dharma ngalawan adharma. Ring pulau Bali, wénten raksasa sané sakti, mawasta Mayadenawa. Raksasa Mayadenawa punika, ten ngicénin masyarakat Bali ngalaksanayang persembahyangan ka pura. Raksasa punika mapikayun mangda ragana manten sané kasembah olih masyarakat Bali. Krana solah rakasasa punika, Bhatara Indra turun ka mercapada mademang raksasa punika. Bhatara Indra mapikéling mangda raksasa Mayadenawa ten maparilaksana sané nentén becik. Krana raksasa Mayadenawa ngalawan Bhatara Indra, nika sané ngranayang raksasa Mayadenawa mati. Dina matiné raksasa Mayadenawa nika kawastanin hari raya Galungan. Dodol nika kaanggén sarana upacara ring rahina Galungan punika. Dodol ring Désa Penglatan ngicénin peluang kerja ring alit- alit ritatkala mulih uli sekolah. Upah ngaput dodol punika kaanggén bekel masuk olih alit-alit punika. Dugas tiang kari alit, tiang makarya ngaput dodol ring Désa Penglatan. Upahnyané kaanggén tiang bekel lan prabéa sekolah sané lianan. Uli désan tiangé, tiang majalan ngaliwatin tukad sané wénten jembatan. Tukad nika mawasta Tukad Candi Kuning. Mulih tiangé uli masuk SMP tiang langsung makarya ngaput dodol. Liang pesan manah tiang sampun mresidayang ngawantu orang tua akidik. 

Dodol Désa Penglatan pinaka cihna utawi ciri khas ring désa punika. Sané matumbasan dodol ring désa punika akéh sorohné, wénten tamu lokal lan tamu sané uli luar. Tamu luar punika meled nyicipin dodol saking Désa Penglatan. Rasa dodol punika manis, nanging nénten ngemedin. Ten med-med tiang ngajeng dodol puniki. Dodol sané rasané manis tur nganyudang hati.


Ni Luh Sukarmi Arianti
embas ring Désa Petandakan, Kecamatan Buléléng, Kabupatén Buléléng, 23 Agustus 1998. Mangkin kuliah ring STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja.

No comments