Patakon

Olih: I Gedé Angga Para Darma

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Umanis Galungan dugasé ento. Akéh motoré pasliwer di jalan désan tiangé. Tusing cara biasané ané sepi. Tiang masih tusing sabar lakar malali, ngilut gas motoré dija ja tekedanga.

“Bli Dé, dija bli malali?” mamunyi pemberitahuan WA di HP tiangé. Nanging tusing langsung tolih tiang mawinan sampun tawang tiang to uli Luh Déwi anak mara menék bajang uli désan tiangé. Iteh tiang nu makodakan dini di bangkiang gunung baturé mawin tumbén tiang maan malali mai. Sing madaya jeg melah sajaan ngenah muncuk Gunung Baturé uli dini. Punyan-punyané dugas ento enu gadang, joh satondén ada kebakarané, kebakaran ané ngaé tongosé ento viral tur dadi objék malali ané tuah dadi tongos mafoto, makabakan, tur ané paling jeléné dadi tongos ngutang mis. Miriban anaké ané malali mai tusing sadar ajak kabersihan lingkungan? Yén orahang kéto masih tusing, mawinan anaké ané malali makejang mapanganggo rapi tur bersih, miriban méntalné ané tusing bersih.

“Ampura Luh mara ngabales, Bli malali dini di bongkol Gunung Baturé Luh,” sambil isinin tiang émoticon makenyem tur foto tongosé ento.

Yén keneh-kenehang Luh Déwi anak bajang jegég, kenyemné manis mabok selem lantang neked di bangkiang, tegehné masih sing tegehan tekén tiang miriban cocok yén pas makembaran ajak tiang, ada suba uli dugasé sasai ajak tiang maplalian bulutangkis terus bakat ingetang tiang kenyemné manis ento, nanging ada ané nyantulin keneh tiangé dugasé ento, yén uli umur Luh Déwi nu joh cenikan ngajak tiang, ada bin limang tibanan gedénan umur tiangé, to ané ngalikadin keneh tiangé, tusingké ento pelih demen ajak anak ané ma umur joh cenikan ajak tiang? Nyén ané melihang?

“Bli yang nitip alihang bunga nah, ané biasané liu ada di gunungé to bli, bunga apa kadén to adané yang sing bes nawang,” kéto walesan né Luh Déwi di WA. Di keneh tiangé bunga apa ja ané maksudanga ajak I Luh to. Bénjepané mara tiang inget to bunga édelweiss ané mula mentik-mentikné di gunung. Yén di Bali to ané oranga bunga kasna.

“Enah Luh, si alihang Bli.” Bawak pasaut tiangé tur langsung ngalihang I Luh bunga kasna mawinan suba tiang nyanggupin pangidih né I Luh.

Satondén tiang magedi uli tongosé ento tusing engsap tiang moto bunga kasna ané suba gemel tiang, arepang tiang kamérané ka gunungé ané ngenah muncukné, gadang, tusing gersang. Nanging ada ané ngalikadin paningalané nolihin tuah mis-mis ané kutanga ajak anak-anaké ané malali, ulah aluh ngentungan mis plastik.

Galah majalan, jani gantinné tiang ngemang bunga ané suba alih tiang. Ngetug bayuné, prajani ngejer batisé. Ulian tiang tusing biasa ngentungan munyi ngorahang demen ajak anak luh. Prajani pesu peluhé matah-matah. Mula bas kaliwat kimud-kimudan, tusing bani tiang ngorahang isin hatiné langsung di aepané I Luh. Uli wantuan WA tiang nyambatang, apa ané ada di hatin tiangé, tiang tusing mikir I Luh nyak nampi apa tusing, tuah pang sing kadung nyangklak di hati tusing bakat ban nekedang to ané takutin tiang, yadiastun tiang ngorahang tusing langsung di arep ipun ulian kaliwat runtag bayuné.

“Luh ampura, Bli busan kaliwat kimud mara matemu I Luh,” kéto abet tiangé ngamalunin ngentungan munyi di WA sa usan I Luh ngemak bunga ané alihang tiang ento.

“Tiang masih Bli, tiang patuh masih sangkala tiang liu ngajak pasukan kema,” pasautné Luh Déwi ngawales WA tiangé, kamulan saja busan I Luh ngemak bungané ngajak adi-adi tur misané, miriban seken I Luh masih patuh kimud cara ané rasayang tiang.

“Luh, Bli sujatinné demen ajak I Luh. Sukat bareng-bareng ajak Bli main bulu tangkis, uli ditu Bli marasa ada ané lén di hatin Bliné ngajak I Luh. Peteng né masih taén cepok pindo I Luh bakat ipiang Bli.” Tiang ngalanturang, ngorahang isin hatin tiangé ané kamulan saja seken demen ngajak ipun. Tiang marasa lega I Luh busan ngorahang patuh kimud cara ané rasayang tiang, dumogi apa ané rasayang tiang masih patuh rasaanga ajak I Luh.

“Adi Bli bisa demen ajak tiang? Sing mungkin asané Bli bisa demen ajak tiang.” Limang menit tiang ngantosang walesané I Luh, suba karasa a jam asané bengong ngantosin. Di kenehé adi bisa I Luh ngarasaang sing mungkin tiang bisa demen ajak ipun? Tusingké ento kamulan wajar anak muani demen ajak anak Luh? Apa ké I Luh tusing demen ajak tiang cara ané rasayang tiang? Liu patakon di sirah tiangé suud maca walesan WA né I Luh.

“Bli masih tusing nawang apa ané makada Bli bisa demen ngajak Luh. Anak mula saja Bli demen Luh, Bli tusing maboya.” Tiang nyumekenan malih isin hatin tiangé, tiang mula tusing ngaé-ngaé. Tiang masih tusing nawang adi bisa mentik Bungan tresna ngajak ipun di hatin tiangé.

“KRUUUUUUUUGGGGGGGGHHHHHHHH……..”

Kerugan langité magedablur nundunin tiang uli paingetané ané suba liwat atiban. Hujané bales manyarengin suaran kerugan langité busan. I bungan sandat ané mentik di natahé makenyem girang kasiramin baan yéh ujan. Kéto masih bungan tresna ané ada di hatin tiangé, ané suba taén layu, malih kembang ulian kasiramin ujan sasih kapat. Ngaé tiang kenyem-kenyem padidi ngenehang kenyem manisné Luh Déwi. Nanging, ada ané dadi patakon di sirah tiangé. Nu ké I Luh lakar nakonang kasumekenan titiangé ané seken-seken demen sareng ipun? Misadiaké I Luh nerima entikan bunga tresna ané ada di hatin tiangé tur bareng-bareng lakar miara?


I Gedé Angga Para Darma
mangkin kantun kuliah ring Jurusan Pendidikan Matematika Undiksha. Polih jayanti II nyurat cerpen basa Bali PKB XLI warsa 2019.

No comments