Mawa Madui (14)

Olih: Ketut Sugiartha

Gagambaran Manik Sudra

Makadua lantas nulad conto agem ané édénganga tekén Putu. Busan-busan Putu matolihan kaduri, makita nawang apa ané urukanga suba sida baana nuutang. Putu tusing tandruh yéning napetang pada segul agemné. Sakéwala ia nepukin agemné Laras luungan tekén agemné Julia.

Putu nawang tusing makejang anaké énggal nyidaang ngresepang palajahan. Ento awanan ia tusing wadih ngurukang kanti muridné makadua nyak beneh agemné. Putu lega nepukin muridné suba pada nyidaang nulad ané urukanga yadian mara abedik. Laras lan Julia suba pada bisa nyaledét lan ngileg masi.

Duang jam suba Putu ngurukang. Ia mautsaha nyabarang déwék mapan ané urukanga tusing ja anak Bali ané biasané mula ngelah anléh ngigel. Ané sanget ngaé keneh Putu liang, makadua nyak teleb malajah. Peluh ané melusin mua lan baongné makadua nyiriang muridné pada seken kenehné malajah.

Cara ané suba bakat baana nebag, makadua muridné pasti ngasaang awakné sakit nuju bangun semengan. Di patemon dinané ento Julia ané mudah kenyemné masadu, “Bangkiang tiangé sakit, Bli Putu.”

“Laras kénkén?” Putu nguratiang Laras sambil makenyem.

Laras manggutan. “Cara tumbén olah raga.”

“Sing kénkén. Nyanan ilang padidi,” Putu ngibur. “Suba maan nyobak ané palajahan ibi?”

“Mbok Laras nyobak terus kanti ka peteng,” Julia nujuhang mbokné.

“Nah, jani lan cobak buin.”

Putu ngorahin makadua ngédéngang ané suba pelajahina dibi. Ngenah suba ada kemajuan, utamané Laras. Putu mendep-mendep mapangapti ia tusing malajah tuah ulian iseng apang misi keneh reramané. Nyén nawang buin pidan ia bisa dadi pragina kasub. Pangawak ajak kajegégané suba nyiriang ia pantes sajan dadi pragina.

Nanging Laras padidi ané lakar mastiang. Yén makita dadi pragina kasub tusing ja nyidaang nyagerang kajegégan dogén. Perlu imbuhin aji seleg malajah.

Dinané terus magenti. Putu ngancan saat ngurukang murid-muridné malajah ngigel mapan sayan makelo sayan lemuh tepukina liman lan awak murid-muridné. Tari Panyembrama ané urukanga simalu suba luung baana ngigelang yadian tusing ja madan makelo malajah. VCD ané gelahanga sangét makrana murid-muridné énggal resep tekén ané urukanga.

Tari Olég Tamulilingan sada makeloan bakatanga mapan ané ngigel ajaka dadua tur malénan igel-igelan lan pailehné. Putu ngorahin Julia ngigelang ané mapangawak muani lan Laras ané mapengawak luh.

Mapan Julia nu pepes tepukina pelih Putu lantas ngmaang conto. Ia ngorahin Julia apang nguratiang ia ngigel ajak Laras. Tatkala tusing nyelapang ia nyingguk bangkiang Laras, ia marasa nadaksara tangkahné nyeng. Rasa ané patuh taén rasaanga dugas ngigel ajak Gung Ayu.

Di duur bis kotané kala mulih nu ia ngenehang apa ané mara sajan rasaanga. Tusing nyén i déwék ngelah keneh demen tekén Laras? Kéto ada patakon di kenehné. Nanging nadaksara ia makeyem padidi tur ngwalék paukudané. Bas pangkah, suluhin ibané malu apa pantes masanding ajak Laras?

Laras mula jegég. Paningalané ning, kadayuhin baan alis tebel lengkung buka don intaran. Cunguhné ané bangir ngaé Putu gregetan makita ngimel. Yéning bandingang ajak Gung Ayu, sinah sing ja kalah jegég. Buin Putu mapineh-pineh. Pantes ya i déwék nresnain Laras, pianak majikan sugih ané sabilang pitung dina ngenjuhang amplop misi pipis upah ngurukang ngigel? Béh, kénkén ya panadadiané yén pradé Laras masi ngelah keneh demen tekén i déwék?

Lemahé ento Putu teka sada tengai buka ané janjianga. Ia napetang makadua muridné sedeng negak di ruang tamu, nganggon panganggo ané tusing ja nyiriang lakar malajah ngigel. Mara sajan Putu lakar matakon, Julia suba ngmalunin ngaraos, “Ampura, Bli Putu. Kénkén mirib yén dinané jani sing muruk?”

“Adi sing muruk? Ada apa?” Putu mecukang alis.

Julia makenyem sambilanga nyledét Laras.

“Laras lakar ngajak Bli Putu pesu,” Laras ngaraos kalem cara biasané.

“Pesu lakar ngudiang? Sing dadi disubané suud muruk?”

Laras ajak Julia saling tolih cara ngajakin matimbang.

“Laras ulang tahun dinané jani,” kéto lantas Julia mapitau.

“Oh, selamat ulang tahun, Laras. Selamat panjang umur…,” Putu maekin Laras laut nyalamin.

Putu tusing nyidaang nulak pangidih muridné. Nganggon mobil BMW ané setira tekén Julia makatelu laut nambreng di jalan gedéné. Tusing makelo Julia lantas nglékokang mobilné ka réstoran ané nyediaang kulinér tradisional. Uli mara marérén di tongos parkiré suba madingehan reng musik tradisional Sunda ane nglangenin keneh.

Pelayan réstorané makenyem manis dugas Putu ajak murid-muridné lakar macelep. Pelayané lantas ngatehang makatelu ka méjané ané suba kapesen, ngliwatan makudang meja ané suba pesena tekén tamui lénan.

Putu makelo mandrengin daftar menu tatkala orahina milih makanan ané demenina. Mapan tusing ada ané taén cicipina Putu lantas maserah tekén Laras.

“Laras dogén suba. Apa ja ané pesan Laras Putu pasti demen,” kéto Putu ngaraos.

“Saja to?” Julia makenyem nlektekang muan Putu.

Putu manggutan sada kebilbil mapan pandrengina tekén Julia.

Suud nulis pesenan Laras lantas nyerahang kertasé ka pelayané. Sambil ngantosang pesenané pragat, makatelu pada nginem es kuud.

“Dadi Putu matakon?” Putu ngaraos tekén Laras ané negak di arepné.

“Ada apa, Bli Putu?”

“Laras sing ngaé perayaan ulang tahun jumah?”

Takonina buka kéto Laras makelo tusing masaut, kanti lantas Julia macempléng, “Ia sing demen ramé-rame, Bli Putu.”

“Adi kéto?”

Julia tuah ningtingang pala, tusing masaut. Putu lantas nlektekang muan Laras, mapangapti apang Laras nyautin. Sakéwala kanti pelayané teka ngaba pesenan tur pejanga di duur mejané Laras nu mendep.

“Silakan, Kak,” raos pelayané sambil makenyem disubané suud masagi.

“Julia ngmaang hadiang apa ajak Laras?” Putu matakon satondén mulai madaaran.

“Ada gén. Bli Putu?”

“Béh, Putu sing ngelah apa ané pantes lakar anggon hadiah.”

“Bli Putu nyak ajak Laras pesu cara jani suba satmaka hadiah,” Laras sagét masaut.

“Cié, cié,” Julia ngéwérin sambil makenyem nakal.

“Nah té, kali kénkén lakar madaaran yén ngraos terus,” raos Laras nyaruang kimudné.

Putu tusing madaya yéning lakar taén nepukin pajalan buka kéné. Ajaka makan di réstoran tekén bajang-bajang pianak konglomerat. Bajang-bajang jegég ané ngaé ia nadaksara dadi guru atawa penguruk ngingel, padahal ia marasa tusing ngelah kawagedan di wewidangan ento. Suba karuan tusing ngelah ijasah atawa sertipikat.

“Julia ajak Laras ada rencana ka Bali, Bli Putu,” Julia ngomong disubané suud makan lan menék ka mobilé.

“Bin pidan?”

“Bin pidan luungné apang maan mabalih Pesta Kesenian Bali?”

“PKB suba majalan telung minggu jani,” Putu masaut. “Nu ada galah.”

“Lamun kéto lakar maorahan malu ajak Papa,” Julia masebeng liang.

“Bli Putu sing lakar mulih ka Bali?” Laras matakon banban cara biasané.

Putu kamemegan. Sukeh baana nyautin patakon Laras. Yén orahang tusing mulih sinah lakar sedseda. Yén orahang mulih sinah ia bogbog mapan ia tusing ja lakar mulih satondén bapané ngmaang ia mulih.

“Adi mendep?” Julia nolih Putu uli kaca spioné.

“Oh, inget tekén PKB Putu dadi…”

“Dadi inget ajak…..?” Julia ngencanin.

“Putu sebet mapan tusing maan galah marengin PKB. Ipidan Putu setata bareng ngraménin.”

“Ngigel?”

Putu manggutan. “Putu ngelah grup séndratari di désa, kéwala jani suba bubar.”

“Adi bisa kéto?”

“Praginané pada ngantén,” Putu tusing nyidaang tusing ngmauk.

“Ento ané ngaé Bli Putu ngambul ka Jakarta?” Julia nyandain.

“Péh bisa gén Julia. Apa Putu ngenah cara nak ngambul?”

Julia makenyem tur nyledét Laras ané negak di samping kébotné.

“Ené Laras takonin yén makita nawang,” Julia makelid.

“Apa Putu ngenah cara nak ngambul, Laras?”

Laras makipekan alon ka duri, ka tongos Putu negak. “Laras sing bisa nebag keneh anak, Bli Putu,” kéto ia nyautin.

Putu mendep. Pasaut Laras ané bawak ngaé Putu gregetan. Putu marasa cara ada ané engkebanga tekén Laras. (masambung...)Ketut Sugiartha
embas ring Baturiti, Tabanan, 9 November 1956. Kakawiannyané ring basa Indonésia sampun kawédar ring Bali Post, Bernas, Detektif & Romantika, Kartini, Media Hindu, Nova, Sarinah, Selecta, Senang, Simponi, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan miwah média sané lianan. Pensiunan sinalih tunggil BUMN ring Jakarta puniki mangkin meneng ring Banjar Beringkit, Belayu, Tabanan.

No comments