Puisi-puisi Déwa Sudirga; Sungkan Tan Pagetih

Sumber Gagambaran: id.pinterest.com

Jejeh

 

Rahina purnama nuju dina kajeng kliwon

Bulané masunar galang

Sangkaning keneh uyang

Titiang majalan tanpa tujon

Kerasa jejeh..

Kerasa takut..

Tatkala tiang majalan

Nadak sara sunaran bulané mawarna barak

Saget dingeh suaran clepuk kedék pakrékék

Kasautin suaran cicing nyalung tan pegatan

Katimpalin kesiran angin

Tiang takut...

Tiang jejeh...

Mantra-mantra suci kaucap tan pegatan

Saget dingeh buin suara anak ngidih tulung

Tuluuung..

Tuluuung..

Katimpalin suara anak kedék pakrékék pakraik

Jering kerasa bulun kalongé

Batis tan marasa batis

Tanah tan marasa tanah

Awak belus lepég

Takuté tan kadi-kadi

 

 

 

Sungkan Tan Pagetih

 

Sang Surya masunar galang apadang

Nyunarin jagat mangda galang

Nanging manah nénten ja liang

Sangkaning pabuat korona sané ngeranayang

Virus korona ngamademang

 

Jejeh ring manah

Sungkan tan pagetih

Virus korona sané tan sinah

 

Kocap virus korona

Rauh saking Wuhan Cina

Sampunang lali nyaga raga

Nunas ica ring Hyang Widhi Wasa

Mangda ical virus korona


Déwa Putu Sudirga Putra
embas ring Singaraja, 01 juli 1999. Meneng ring Désa Sambangan, Kabupatén Buléléng. Mangkin kantun dados mahasiswa.

No comments