Gitanjali (21)

Olih: Rabindranath Tagore

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

/81/ 

Selselang titiang galah titiangé sané mekutang jamak duk titiang nénten medué geginan sané jagi keripitang titiang. 

Sekéwanten nénten naan ical, Ratu! Belat akijapan urip titiangé ambil I Ratu raris tekek gamel I Ratu. 

Mengkeb ring sarwa praniné, I Ratu ngemban bibité kantos mekecupitan, kecupitané kantos mesekar, tur ngemban sekaré kantos dados woh sané tasak. 

Titiang sampun kenyel raris gayah-gayah titiang ring pemedeman titiangé sané megelaturan, turmaning ngidep-idepang sekancan karyané sampun puput. Semengé duk titiang ngendusin, dapetang titiang tetamanan titiangé bek medaging sekar sané metegepan soroh ipuné. 

 

/82/ 

Galahé sané ring tangan I Ratuné nénten metanggu, Ratu! Nénten wénten ida danéné sané sida antuka ngewilangin galah I Ratuné. 

Raina miwah wenginé ngelintang, raris tulis gidaté kembang tur layu sekadi sekar. Sekéwanten I Ratu kayun ngantosang. 

I Ratu busan-busan tedun, mecikang sekaré sané alit, sané nénten maji. 

Nénten wénten galahé sané sandang ampahang titiang, punika sané ngawinang pandung titiang raris selah titiangé. Titiang kelintang tiwas, jagi polih kasép tangkil. 

Sekadi asapunika sampun sané marginin titiang, titiang ngaturang ayah ring sapa sira ugi sané mepikarsa, kantos raris pelinggih I Ratuné sané mangkin nénten kunggahan. 

Sampun nyaluk wengi raris, pati kepug titiang, jejep manah titiangé pét lawangan I Ratuné sampun muneban, sekéwanten aget pisan setata kantun wénten galah sané kepica ring titiang. 

 

/83/ 

Ratu, jagi suluh-suluh titiang mirahé anggén titiang kalung, aturang titiang ring I Ratu, melakar antuk sedih toyan matan titiangé.

Bintangé sampun mekarya pinggel sané pekenyah jagi kanggén ngiasin cokor I Ratuné, sekéwanten kalung pekaryan titiangé sampun sané jagi ngelanting ring dadan I Ratuné. 

Wibuh miwah kasubé tedun saking anggan I Ratuné, kanggé I Ratu sampun jagi micaang utawi nénten. Sekéwanten, sedih titiangé puniki wantah duén titiangé jamak, raris duk aturang titiang ring I Ratu, I Ratu mepica sih swéca ring titiang. 

 

/84/ 

Sedih antuk medohané limbak ring jagaté, raris ngewetuang lawat sané nénten kewilangan antuk, ring ambarané sané nénten metanggu. 

Duk wenginé sampun sepi singid, sedih antuk medohané punika kanten ring bintangé, dados sarin kidung ring ontél-ontélan daun taruné, ketuju dedet sasih sabehé ring sasih Juliné, 

Sedihé sané tedun ring tresna miwah acep-acepan manahé ring sengsara miwah lédangé sané ring pegubugan ida danéné; raris puniki sampun sané setata bencah tur ngeloh ring sarin kidungé mejalaran antuk manah kawian titiangé. 


Catetan: Kabasabaliang olih Komang Berata lan kawedar antuk Sanggar Buratwangi warsa 2002


No comments