Puisi-puisi Wayam Jéndra; Padiné Kuning

Gagambaran Rika Riyanti

Padiné Kuning

 

yén padiné kuning

atiné milu kuning

legan manahé magayut di muncuk padiné 

sareng i kedis perit 

 

yén padiné kuning

tembang sinomé ngalod di kubu 

tembang kalegan manah

buka tan katiban lara 

 

yen padiné kuning

kuning atiné matapan damuh 

makebiar ilang

suryané galang

maduluran tembang semarandana 

atiné masalin tuh sakadi sumi 

 

uduh,

suka dukané mamisan 

tusing ada

langgengan tekén Ida 

ida kuningan tekén padiné kuning 

 

 

Wedalan Sanghyang Saraswati

 

Rainan niki wedalan Sanghyang Saraswati 

pangamel daginging sastra

ngawé awidyané dados wiwéka 

 

Andus dupané mlepuk lemuh 

solah Ida Sanghyang Saraswati

ngamel pustaka cemara-tasbih muah rebab 

ratuning widya sastra 

 

Tembang sané katembangang 

wit suécan Ida

mawinan manusané uning

sakancaning tatakrama laksana

 

Bungan tunjung miwah angsa

linggih Ida batari 

cihna kasucian 

putih bersih 

lemuh mulus 

sekadi kapas belus 

 

Mangkin rainan Ida 

tlebang tlenging ati

suci bakti 

subakti ring wiwekaning budi

bakti 

ngastiti karahajengan gumi 

 

 

Besakih

 

Matedoh di bongkol gunung agungé

pendéta sakti 

ngulati kerti 

 

genah umat hindu masadu

nuturang larané 

margin idupé tetelu 

numadi, idup, lara-mati 

jalan punar bawané 

 

purnamané dibi

makenyem di carang jepuné 

ngenyemin manusané

ngrereh sukaning jagat

kadarman numadi 

ngarep Ida sanghyang widhi

unteng kadarmané 

mulus putih 

Besakih 

langgeng  

ageng 

 

Catetan: Puisi puniki kaambil saking cakepan Galang Kangin sané kamedalang antuk Saba Sastra Bali Dénpasar warsa 1976.

No comments