Kalaning Kulkul Banjaré Masuara

Olih: Nyoman Rasta Sindhu 

Gagambaran Manik Sudra

Sapangrauhnyané Madé Otar utusan purin idané, ngawetuang kletegan ring kayun idané. Tan dumadé rumasa sampun doh ida mamargi, sampun amunika dohnyané ida nandang sengsara. 

“Ngiring budal ka puri Tu Nak Agung!” Asapunika atur ipun I Madé Otar, sasampuné tan dumadé jag polih nolih panyingkan Gung Gdé Lila sané kaebekan antuk semita. Madé Otar nglantur matur sinambi nguntul: 

“Yadian asapunika ida wantah Tu Nak Agung sané madué ajiné. Samaliha pariindik sané sampun lintang ngiring lintangang, sampunang élinganga malih!” 

Kadi asapunika atur Madé Otar tumuli pegat. Santukan asliyaban malih polih ipun nolih panyingakan Gung Gdé Lila, kantun makanten kadi tan arsa mirengang atur ipuné, sinambi macingakan ka natahé majalaran obag-obagan jendélané. Ring natahé wénten bangkung ngajak panak, sedek nglumbih bungkil wit pisang sané mentik ring natahé. Wénten anak lanang tua bungkut ngulah bangkung lan kucit punika, kandugi sami mlaib pablesat ngungsi beté ring teba. 

“Malih tigang dina ajin Tu Nak Agung jagi kaplebonang. Mangda Tu uning, daweg i aji makinkin pegat angsengan ida jagi séda, satata ida ngamé-ngamé Tu Nak Agung. Yakti Tu, yakti! Titiang sampun sué marekan ring puri, Tu. Titiang uning pisan parikraman sapenyenengan ida. Ida gumanti wantah keras. Nanging kawiaktiannyané ida gelis ngampurayang.” 

Gung Gdé Lila kantun meneng, tan sumeken mirengang atur ipun Madé Otar. Itep ida ngabut kumis idané sané sampun tumbuh nylogcag langah-langah. Madé Otar mecikang seet anduk slémpotnyané dasan kelés, santukan sampun sué ipun negak masila tiding ring batarané nangkilin Gung Gdé Lila. 

“Samaliha ida i aji mapica titipan ring titiang, ali-ali masoca bangsing, mangda titiang ngaturang ring Tu. Sarat kayun ida mangda Tu raris nganggé ali-ali punika, maka cihna ida sampun ngampurayang Tu Nak Agung saking pariindik sané sampun lintang.” 

Gung Gdé Lila meneng tan pasaur. Ida tan sleg mirengang atur ipun Madé Otar. Pariindik punika kaparna olih Madé Otar. Rumasa ring manahnyané yéning Gung Gdé Lila kantun kukuh kayuné kadi sané sampun-sampun. Ipun mamanah becikan ipun mapamit. 

Daweg punika utusan puriné punika matulak tan mapikolih sakadi sané kaprihang. Sané mangkin rikala Gung Gdé Lila bengong, rumasa ida kadi pedidi. Tan wénten sané nampekin saking tigang dina sané lintang, daweg ipun Madé Otar ngrauhin. 

Maweweh-weweh kayunnyané kadi padidi, santukan ida éling rahinané mangkin panumayan plebon ajin idané, sakadi sampun kauningayang olih Madé Otar. 

Rabin idané kari nangis ring kamaré. Ngawit pangrauh I Madé Otar rabinnyané satata matur mangda Gung Gdé Lila budal kalaning plebon ajin idané. Nanging Gung Gdé Lila kantun kukuh ring kayun. 

Mawali ida éling ring pariindiké tigang warsa sané sampun lintang, daweg ida ngrorod sareng ring Ni Sulastri, rabinnyané mangkin, turmaning nénten kasungkemin olih reraman lan kulawargannyané Ni Madé Sulastri. Napi malih ajin ida saha pasemetonan puri sami.

“Yén Ngurah ngalih rabi, pilihin ngalih rabi ané beneh. Eda ngalih anak luh buka kéto!” 

“Buka kéto sapunapi kayun aji?” 

“Buka kéto buka anaké luh ané juang Ngurah, to!” 

Duk punika ajin Gung Gdé Lila duka pisan tur mabaos bangras. Taler Gung Gdé Lila matur keras tur bangras, yadiastu tan kauningin toyan panyingakannyané, kadi toyan panyingakan anak lanang tan dumadé ngetél santukan duleg kayunnyané.

“Baosang patut-patut tu aji! Aji mapikayun mangda maduwé mantu anak ménak, sapunika?” 

Santukan rumasa katangtang olih okan idané, ajin Gung Gdé Lila meneng tan pasaur, panyingakan ida barak, angsengannyané runtang, dadan idané sané sampun tumbuhin bulu uban kanten angseg-angseg. Tungked maukir sané mapinda ulu ula sané satata kabakta kanten ngejer. 

“Yén Ngurah tetep pengkung lakar ngantén ajak anaké ento, nah ngantén suba. Kéwala eda aji orahina. Aji tusing milu-milu. Ngawit uli Ngurah nyuang anaké luh ento, aji pegat mapianak tekéning Ngurah. Ngurah ngresep?” 

Mirengang baos ajin idané kadi punika Gung Gdé Lila tengkejut, tumuli éncol ngungsi pamedal puri saha majeritan: 

“Nggih, titiang ngresep, titiang jagi ngantén. Titiang jagi natak asapunapi ja panadosnyané.” Ngawit duk punika kayun Gung Gdé Lila sampun putus tan obah. Gung Gdé Lila ngrorod sareng Ni Madé Sulastri. 

Sané mangkin Gung Gdé Lila éling ring kayun, parindik pangambilan ida duk punika ngwetuang bioto. Sadurung Gung Gdé Lila ngambil Sulastri, ortiné sampun mabiayuhan. Rerama lan kulawargan Madé Sulastri sampun miragi orti, pariindik aji lan pasemetonan puri nénten jagi ngupakara pradé Gung Gdé Lila ngambil Madé Sulastri. Turmaning taler sampun kapiragi Gung Gdé Lila nénten jaga kaangkenin oka malih olih ajin idané. 

Indik pakayun ajin Gung Gdé Lila miwah pasemetonan puri sané kolot punika sané ngranayang kulawarga Madé Sulastri brangti jengah ngahngah tan kadi-kadi. Sulastri kaandeg, tan kauéhin ngrorod. 

“Lastri, jag buung suba Madé ngrorod ajak Gung Madé Lila, nah!” Asapunika Gurun Gdé, bapan Sulastri. “Madé sing suba ningeh pamutus babaosané di puri. Ento artiné anaké di puri tusing ngajiang anaké buka guru angan abedik. Bas sanget puriné ngajiang wangsa padidi. Guru masih ngelah wangsa, yadiapin tusing wangsa ménak. Wangsan guruné wangsa manusa, wangsa kamanusan.”

“Nanging pamutus punika nénten pamutus Gung Gdé Lila, Guru!” 

“Beneh, beneh! Guru suba nawang ento. Nanging dija bakal pejang peliaté, yéning Madé ngantén ajak Gung Gdé Lila lantas tusing ada uli puri nlokin, apa buin bakal ngupakara?” 

Gurun Gdé kukuh ring paminehnyané. Madé Sulastri taler kukuh ring manahnyané. Punika mawinan Sulastri lascarya ngrereh Gung Gdé Lila ring sekolahannyané, tumuli sahasa raris mamargi ngrorod pramangkin.

Sandang becika daweg punika Madé Sukaya sawitran Gung Gdé Lila mislangang motor kabakta ngrorod. Madé Sukaya taler nyadia nyediang umahnyané ring jabakuta kaanggén genah mengkeb, gumentos nyantos embas-embasan saking puri miwah saking kulawarga Ni Madé Sulastri. 

Semeton Gun g Lila éwo. Taler kulawargan Sulastri bioto. Sami-samj keras. Sami-sami tan wénten sané ngalah, jaga muputang ngupakara panganténan ngambil anak beneh. Raris sasampuné Gurun Gdé nrima surat pamuput saking Madé Sulastri, ipun sareng Gung Gdé Lila jaga nuba raga pradé panganténan sang kalih nénten jaga kaupakara, dadiata Gurun Gdé ngalah. Gurun Gdé macepol kapiwlasan ring pianaknyané santukan Madé Sulastri wantah pianak tunggal. Gurun Gdé nénten maderbé pianak lianan malih. Gurun Gdé saha kulawarga ngrauhin Madé Sulastri ring paengkeban, ring genahnyané ngrorod. Pawiwahan saha widiwidana kamargiang, nanging saking puri nénten wénten ngrauhin. Pinaka panyledi kapidi sawitran Gung Gdé Lila, Madé Sukaya. 

Rabin Gung Gdé Lila kantun nangis ring kamar, daweg Madé Otar rauh malih ring Gung Gdé Lila. Madé Otar malih ngualinin baos saking pasemetonan puri, mangda Gung Gdé Lila ngampurayang ajin idané, saha mangda digelis budal ka puri santukan plebon ajin ida jaga kamargiang soréné punika. Gung Gdé Lila nénten makanten masemita becik, turmaning mabaos bangras: 

“Kénkén dadi tusing uli puri teka mai?” 

Madé Otar pinaka utusan kéwanten mrasidayang nguntul, tan mrasidayang matur. Gung Gdé Lila mabaos malih saha ngamerinin: 

“Né malu dugasé iang ngantén tur masakapan, uli puri sing ada teka nelokin mai, tur lantas ngutang iang sing kaangkenin sameton puri. Né jani iang masih sing nyak bakal ka puri. Nah, uningang raos iangé buka kéto, nah!” 

“Nanging Tu Nak Agung, mangkin galah sané pinih untat. Tan wénten galah malih Tu jagi naur utang ring anak lingsir, ngaturang puspa bakti ring ida raja déwata, ajin i ratu.” 

“Ida sing ajin iangé, sasukat ida ngutang iang, iang sing nglah aji!” Gung Gdé Lila teer kukuh ring kayun. Duaning asapunika Madé Otar, utusan puri punika mapamit ngusap-ngusap lima. 

Mawali malih Gung Gdé Lila bengong ngunngun sakadi punika. Sané mangkin rasa maklap ring ajeng ida, malih abosbos, sasampuné Sang Hyang Surya menggek kauh, plebon ajin Gung Gdé Lila jagi kalaksanayang. Nanging nénten kapanggihin olih putran ida sané sinunggal, tan lian Gung Gdé Lila. Akebiahan wénten metu kayun ida sakadi bingung. Wénten kayun Gung Gdé Lila rauh ka puri ngampurayang ajin ida. Nanging kayun idané sampun ngawisikin, santukan pasemetonan puri nénten wenten sane ngrauhang rasa ampura. Saking puri kemaon wénten baos mangda Gung Gde Lila budal ka puri, nanging tan wénten baos indik ampura. 

Malih éling Gung Gdé Lila daweg okan ida patut kakaryanin upakara tigang sasih. Ida tan maduwé jinah angan asén bolong, déning lacur idané kalintang. Lacuré kadi punika nénten naen marawat ring kayun, santukan ida pecak putran anak agung sugih ngodag rajabrana. Yadiastu asapunika Gung Gdé Lila tan kayun nunas tulung ring sameton puri. Punapi malih sameton puri sering masemita tan becik turmaning ngamerenin tan masocapan, kalaning kancunduk ring margi. Asapunika kauripan Gung Gdé Lila lan Madé Sulastri turmaning ngamertaning sikian sangkaning polih nylang driki. Ring sapunapiné akedik-kedik polih wantuan taler saking kulawargan Madé Sulastri. 

Daweg okané Gung Gdé Lila katigang sasih taler ngwetuang rundah pikayun kadi sané karasayang mangkin. Wénten kulawargan Madé Sulastri sané nénten nyak marid tataban okan Gung Gdé Lila, maka cihna pawiwahan Madé Sulastri kaambil olih Gung Gdé Lila tan kasungkemin turmaning tan kaangkenin, yadiastu rerama lan nyama misan Madé Sulastri sampun masemita becik tur malaksana kadi biasa manut ketah. Gung Gdé Lila kadi putran anak mawangsa ménak rumasa tan becik ring kayun. Sapatutnyané sareng sami dados ngajengang paridan utawi surudan tataban punika, santukan banten punika katatab olih okan anak ménak, yadiapi kamedalang olih ibu mawangsa sudra, nanging ajin anaké alit mawangsa ménak turmaning wenang nganggé glar ménak, saha saurah-arihnyané. 

Madé Sulastri mawanti-wanti ngaturin mangda Gun g Gdé Lila budal matemu wirasa ring pasemetonan puri saha sami ampura kaampurayang nglaliang pariindiké sané sampun lintang. Nanging Gung Gdé Lila teer teguh puguh ring kayun. Sané mangkin Ni Madé Sulastri nunas ring Gung Gdé Lila mangda kayun ngater ka puri. 

“Ngiring budal, Tu!” 

“Budal kija buin Lastri? Iraga suba ada di umah padidi.” 

“Ka puri.” 

“Iang sing sameton puri buin.” 

“Nanging ida sang sampun ndéwata ajin Tu Nak Agung malih abosbos jaga kaplebonang. Jaga akéh anaké ring Kota Dénpasar nonton. Samaliha titiang miragi pleboné jaga kanggén pélem olih turisé. Napi Tu tan nyalit ring sametonan puri santukan Tu putra ida sang sampun ndéwata, sané pinih duur sané patut makusara pleboné di puri?” 

“Iang sing okan idané buin.” 

Tan dumadé Gung Gdé Lila matangi turmaning digelis ngranjing ka kamar. Madé Sulastri rabin idané matimpuh ring batarané saha nangis mamulisah. 

Sang Hyang Surya sampun minggek kauh. Malih abosbos kéwanten badé genah layoné jaga lintang mapééd ring ajeng jroné Gung Gdé Lila. Samaliha ring marginé saking puri rauh ka sétra jaga sesek sepenuh olih anak nonton. 

Tan dumadé Gung Gdé Lila rumasa kaburu olih surya krama sané mundut badé ramia makuug mawanti-wanti tan pegatan. 

Gung Gdé Lila bengong ngunngun ring ambén kamaré. Cacingaké nambung puyung nyujur langité pelung. Kalaning kulkul banjaré masuara dadan idané nrutug magejeran, mikayun krama banjaré malih abosbos jaga ka puri praya ngamargiang upakara upacaraning plebon. Nanging punapi mawinan ida tan sareng? 

Kalaning kulkul banjaré masuara sané kaping kalih, rabin idané matur maduluran toyan panyingakan ngembeng saha suara serak: 

“Ngiring budal, Tu! Nyalit ring pisagané.” 

“Yén bakal ka puri kemo padidi.” Tan dumadé Gung Gdé Lila sumaur bangras turmaning keras.  

“Nggih, titiang jaga ka puri.” 

Gung Gdé Lila saha tangkah kebus ngahngah nyingakin pamargin rabinnyané ring ajeng jlanan, samaliha panulamén okannyané sané wau uning nyambat papa, nénten karengayang. Gung Gdé Lila kéwanten mrasidayang ngidemang panyingakan rikala pééd lan krama banjaré lintang ring ajeng jronnyané. Suara lan suryak krama banjar sané mundut badéné asri mawanti-wanti punika sayan maweweh ramia kabinawa, jantos ical sajroning doh. Wénten sané ngogar ngejerang papasuannyané. 

 

Catetan: Kabasabaliang olih I Madé Sanggara saking cerpén sané mamurda “Ketika Kentongan Dipukul di Balé Banjar.” Terjemahan puniki kaambil saking cakepan Goak Mabunga Sandat, Pupulan Carita Bawak lan Puisi Bali Anyar kaca kaping 26. 

 

No comments