Kapatutan Ngulati Kamajuan

Olih: I Gusti Putu Rai

Gagambaran Manik Sudra

Semengan jam 10 I Ketut Guna suba teka uli di sekolahan laut nutur tekén méménné kéné, “Mémé, mémé, béh demen atin tiangé masuk di SMA nepukin timpal-timpalé pada gagah-gagah, guru-guru masih gagah, umah sekolahané masih gagah pesan.

Nanging ada ané sing demenin abedik dugas Bapak Diréktur maang pangumuman tanggu duri, apang murid-muridé nglunasin béa pembangunan Rp. 3000, masengker 7 dina. Nyén ja tusing mayah sajeroning pitung dina ento lakar matolak tusing dadi masuk.”

Mara kéto pisadok pianakné laut masaut méménné, “Ngénkén cening dadi sebet baanga pangumuman kéto. Ento anak mula purah-parih anak dadi murid patut mayah béa pembangunan. Ipidan mayah Rp. 1000,- ento mayah pendaftaran adanné. Buina pipis béa pembangunan ané Rp. 3000,- ento anak suba itunganga tekén bapan ceningé. Buin kejep lamun teka bapané uli luas, sambat dogén pasti baanga cening pipis.

Lega kenehné I Ketut Guna nampi pasaut méménné kéto. Buin jahanné teka bapanné uli luas laut I Ketut Guna morahan, “Bapa, bapa, murid-muridé baru mayah béa pembangunan Rp. 3000,- masengker pitung dina. Yan tusing mayah sajeroning pitung dina lakar matolak.”

“Nah, anak suba penganin bapa pipis Rp. 3000,- buin mani bayah.”

Maweweh-weweh lega kenehné I Ketut Guna ningeh pasaut bapanné kéto. Buin mani semenganné 1 Ketut Guna masuk laut mayah béa pembangunan tekén pagawé kantor urusan pembangunan tur nrima kwitansi tanda lunas. Suba kéto laut pesuan sambilanga nolih papan pengumuman. Masem sebengné I Ketut Guna nepukin pengumuman baru buin duang soroh, masih pengumuman nagih pipis. Pipis kasejahteraan guru-guru Rp. 1000,- tekén béan alat-alat buin Rp. 750,- masengker duang minggu. Kanti bél masuk I Ketut Guna nu masih masemu kusut nyetnyet tekén pangumumané di papan.

Suba pukul 11 murid-muridé suba pada rnulih. I Ketut Guna nyrutcut mulih tusing nolih timpal. Nganteg jumah laut morahan buin tekén bapanné.

“Bapa, bapa buin tiang mayah di sekolahan.”

Mara amonto I Ketut Guna morahan, masaut bapanné bangras, “Mayah apa buin? Jeg cepok pipis mayah, pipis mayah, apa anggon bapa pipis sesai, kadén cai bapa ngutah pipis? Tulén masekolah ngitungang pipis dogén, mayah kéné, mayah kéto, aéngan tekén perusahan pajalan pipisé ngundukang anak masekolah. Orahang tekén bapaké di sekolahan, bapa tondén ngelah pipis; pidan ja bapan tiangé ngelah pipis kayang ento tiang mayah, kéto abet! Tumbén jani bapa ngurusin anak masekolah jeg cepok nagih pipis. Bapa anak taén masih masekolah, nanging lacur bapa masekolah jaman penjajahan. Dugas jaman totonan tuturang bapa, janji san tusing taén bapa nepukin bapan-bapan muridé bincuh ngitungang pipis. Tusing taén bapa nepukin murid-murid paling ngalih buku paplajahan, buku tulis, potlot, gerip, garisan, kayang tinta maan di sekolahan. Jani sesukat guminé merdéka, kapréntah tekén bangsa gelah, ngurusin panak aukud masekolah di SMA mrasa nyag polon bapané ngitungang pipis, tané mayah di sekolahan akudang soroh kadén, tané ngitungang pipis anggon meli buku paplajahan. Ada pipis dong buku sing maan meli, maan meli buku pakaian seragam musti apang ngelah, tondén meli polpén tinta, buku tulis muah ané lén-lénan. Bapa bani ja ngamélmél ngajak cai dogén. Dong anak apa dogén urusina tekén pamréntah unduk sekolahané ento. Irib sekolahané tusing ngelah anggaran dasar uli di pamréntah. Irib tusing ada rungu uli ba duur, lakar ngulati kamajuan angkatan baru sajeroning pendidikan. Apa gunanné bapak-bapaké kauk-kauk mapidato, maju terus pantang mundur, mapi-mapi jujur ngitungang gumi, lebihan munyi tau-tau korupsi.

Masaut nimbal pianakné, “Ah, da bapa bas liu nyinggung unduk pamréntah, jani jamané anak suba masalin. Jaman ORDA BARU, musuh kapitui orda lama. Buina da bapa ngajum-ajum jaman ané suba liwat, apang da bapa kadalih nyungjungang jaman penjajahan, wiadin jaman orda lama.”

Bapa tusing ja nyungjungang jaman penjajahan wiadin jaman orda lama, bapa kéwala ngorahang keadaan jaman totonan. Apa pelihné bapa ngorahang ané ada?”

Sedek iteh ajaka dadua saling anggutin, laut teka pisaganné dajan umahné I Madé Polos.

“Apa mara tuturang bapa maduk-adukan dingeh tiang, misi koropsi, orda lama, orda baru?”

“Sing né kadong dawa nyatua ngajak I Ketut, teka uli di sekolahan, nagih pipis anggon mayah kasejahteraan guru, béan alat-alat makejang liunné Rp. 1750,-. Mara ibi baang pipis Rp. 3000,- mayah béa pembangunan, jani buin nagih pipis, inih kéweh keneh bapané. Mirib bapa ngura pipis jumah, kéto tekan panagihan pipisé. Tegarang Madé minehin, pelih bapa nyelsel awak, nyelsel pamréntah ané ngurusin sekolahané ento.”

“Yan beneng totonan bapa, tiang tusing bani melihang bapa, wiréh tusing ja bapa dogén ané ngelah panyelselan kéto. Iribang tiang sabatek ané ngurusin murid, ané madasar lamun bapa wiadin lamun tiang makejang dingeh tiang pada pakrimik ngorahang kéweh. Kalingké Bapa ngurusin murid SMA, anak ané ngurusin murid SD, SMP masih ramé nguyutang béan sekolah. Apa buin anak ané ngasukang pianakné nganti ka Fakultas aduh déwa ratu gedén-gedén panagihan pipisné, ada Rp. 6000,- ada Rp. 10000,- ada kanti Rp. 17000,- mayah kontan tusing dadi matémpo. Lantas buin ngitungang panyéwan umah, pamelin nasi, pamelin buku, aduh berat Bapa!”

“Yan kéto ané tiwas-tiwas tusing ja nyidaang masekolah nganti Fakultas Madé?”

“Ento suba sinah kéto, bapa.”

“Buina bapa tusing nawang, yan anaké mayah di sekolahan cara janiné ngujang tusing manggo tingkat-tingkatan nganutin pagelahan, wiadin kamampuan, cara jamané i maluan. Ané kéné jenenga madan adil, Madé? Kéto dingeh bapa anaké ngraos di jalané, ADIL, MAKMUR, DÉMOKRASI, KOPRASI, benengan janiné suba guminé madan kéto cara munyi-munyiné ento. Madé?”

“Raosné suba bapa, nanging laksanané jantos dumun! Buina apang da tiang madéwék pelih bapa, cutetné tiang padidi tondén bisa ngrasaang pamargin anaké gedé. Tiang, kéwala mrasa iban tiangé setata berat.”

“Nah jani Madé ngujang ento pajugjagin, buka mategenané baat wiadin ingan taanang, abot dangané pada garapin wiréh ento mula i raga ané ngelah tetegenané. Upamiang bapa buka sakité, yéning suba kena sakit, ngéndah pesu pakéwehé, dong ya pusing, nglemet, kenyeb muah ané lén-lénan. Né gumin i ragané irib sedeng berat matetegenan, dadi kayang i raga rakyat masih milu berat. Yan raosang cara sakit, jani sedeng keras sakit guminé dadi kayang i raga masih milu naanang sakit.”

Masaut I Madé Polos, “Yan kéto baan bapa maang tiang bandingan, pesu keneh tiangé kangen takén gumi gelahé kasakitan. Nanging yan sakité totonan saja ulih kuman-kuman panyakit, saratang alihang dokter tundén ngubadin apang énggal seger. Ané jejehin tiang bapa, doyan guminé sakit amah roang, roang gelah dadi désti, dadi ratun léak ngamah-amah roang. Né suba ngranaang sakit keneh tiangé sai-sai. Nepukin timpal berag-berag, kembang-kembang, ngutah mising, sakit taunan kuangan mati dogén. Di arepan bapa tiang masumpah dumadak suéca IDA SANG HIANG WIDI apang tiang taén nepukin ratun léaké totonan, tiang nyadia ngetohang angkihan lakar mélanin rakyat ané kasengsaran.”

“Nah, nah suud malu monto nutur Madé, panes suba bayun Madéné, irib suba seduk kanti, ngomongang anak tuara tawang. Jalan dini malu madaar ento mémén Madé suba suud nyakan!”

“Sing Bapa, tiang lakar mulih masaré.”

Suba mulih I Madé Polos laut nangsekang Ketut Guna makisi-kisi ajak bapanné.

“Béh, keras bayunné Beli Madé, pa? Tiang sing madaya kéto keras bayunné.”

“Bapa sing ja sombong tekén cai, yan saja makejang pangénter jagaté ngelah pepineh cara belin cainé I Madé Polos, méh pidan suba guminé landuh, adil makmur, kerta raharja. Kéwala ané kéto mula tusing dadi alih, tusing dadi tagih, jamané tuah ngaba pailehané. Jaman cramah-cramah terus-terusan, lemah peteng, jaman brontak-brontak buka guminé, jaman démontrasi, salemah ada anak démontrasi. Pailehan jamané jani apang cai nawang, ané polos sing ngelah tongos, ané jaat samangkin kuat, ané jujur ngancan lacur, ané corah idupné méwah, nguyeng sédan ngitungang gumi, pelih bedik milu koropsi. Jaman édan karangsukan semar, asing jujut pesu uyut, suba pelih saling dalih, yéning melah ngaku gelah; dasar jumbuh tingkah angkuh, ati inguh munyiné ngacuh, ngaku awak paling kuasa.”

“Suud malu amonto nutur cening! Kema siram malu entik-entikané di abian!”

“Ingetang buin duang minggu tiang mayah, bapa!”

“Nah, yan suba bapa maan ngalih wiadin nyilih, bapa sing ja lakar mucingin cai. Mula bapa ngulati hasil lakar anggon ngetohin pianak.”

Laut I Ketut Guna maserep bangun tur ka abian.

 

Catetan: Satua cutet puniki kaambil saking cakepan Kembang Rampé Kasusastraan Bali Anyar wewidangan 2 sané kapupulang antuk I Gusti Ngurah Bagus sareng I Ketut Ginarsa.


I Gusti Putu Rai embas ring Désa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, duk warsa 1937. Dané ngawitin makekawian Kasusastran Basa Bali, saking warsa 1968.

 

 

No comments