Puisi-puisi Putu Sedana; Mati Nguda

Gagambaran Manik Sudra


Mati Nguda

 

1

Madia

magantung senjata lanang

sirah

tekes bendéra gelah

barak barak

lambé maules kenyung

putih putih

karsa tulus mulus

 

2

tegal pangkung katerbak

tatah mirah parangan

kerobok duin urip

mapinunas lekad

pang maan buka kéto

sambilang sing tawang

nyén nundén muah ngajinin

 

3

suku pancer gumi

Suka bakti pertiwi

takut sura sing katimpalan

nyerit

Belanda musuh kai

barak

surya

swara

bawa

laksana

 

4

Angga tidong gelah

kentelan serbuk tanah

urip

tungkulang suling tawah

atma

sing bisa puun

maweweh sura tan di cadik

meseh katon kelepon

terumbag gelar yuda

nyerit

Belanda musuh kai

tepuk unduk buka jani

 

5

Madia

magantung senjata lanang

sirah tekes bendéra gelah

marengin

kenyitan api

kuning bering

nyohsoh

serah angga

pertiwi

            magerebyug

            tangkahné bolong

 

6

Barak barak

lambé maules kenyung

            putih putih

            karsa tulus mulus

ambu

sumirit ngebekin jagat.

 

 

Bali Suar Tanah Dumilah

 

Legané nyatur langit

sarwa sadaka muter rasa ring gumi padudusan

galang galang idepé nyutra sari

tanah prabéa

nanceb kakobér warna purusa

 

Sandang amerta trepti ring patilasan

sugi gambuh

gambang panuluh

situs purwa nuncap suar tanah dumilah

pinaruh sutrepti

kapangguh

semita manis ngentikang sari-semari.

 

 

Macunduk di Pesisi Kuta

 

Soré-soré magending cenik

rambuté kasapuh angin merdangga

jeriji alus arenik

sanding tangkah bungkah mabulu pirang

kembar suar

belus di padampahan ombak segara Kuta

pipi deha kadilah ai barak saga

 

Duka duhkita nyusup di rasa ngempug perkasa

ajahan

jengahé morbor langit

gegélané kapandung bulé.

 

 

Jepun Petak lan I Teruna

 

Wikan ipun ngruruh genah

kasunting rambut pawestri

i ratu taler tan pariwangdé

masolah ring tanah pagambuhan

masiram

ring pamereman ngembahang cerita nandana asri

macampuh wawangian aris arenik

 

Wikan ipun ngruruh genah

ngawé iri i teruna

warna pakandelan

ngajap ngaskara ring panumadian ka pungkur

embas dados jepun petak.

 

 

Apaké Ia?

 

Nampi penyumu panguah dresta

mendak sipta aji subaya papelutan

nadak putih cara bukit matanggu kasa

daksara mekané belah di tengah

satua pupus

sundihé mati di bencingah.

 

Catetan: Kaambil saking cakepan Bali Suar Tanah Dumilah kakawian Putu Sedana

 

No comments