Mawa Madui (7)

Olih: I Ketut Sugiartha
Sumber Gagambaran; www.nicepng.com
Putu anggut-anggut cumpu tekén raos petugasé. “Nyanan yén suba pragat kursus dasar tiang lakar nyemak kursus petengné,” kéto ia masaut padahal sujatiné ia makita ngorahang, ia jejeh pesu petengné mapan tondén makelo di Jakarta.
Ajam tengah suba liwat. Pak Kartono marérén nerangang pelajahan tur ngamaang galah mangaso limolas menit.
“Ngilangang bedak malu,” kéto ia ngaraos sambilanga makenyem. “Di sisi ada téh lan kopi, kéwala tondén maseduh. Seduh padidi gén nah. Jam solas kuang limolas menit nyanan buin ka kelas.”
Pamilet kursus bangun tur marérod pesu uli kelasé. Sakabesik laut nyeduh kopi atawa téh nganggon yéh panes ané suba kasediaang nganggon trémos. Makejang maan duman jaja roti manis padem abesik.
Maluné tusing ada ané pesu munyi, iteh ngasaang jaen jajané. Apabuin ané luh-luh pada adéng-adéng nyegut jajané cara mirib lakar dingeha tekén timpal di sampingné. Kéwala disubané liwat makudang menit ada nak muani maekin Putu tur matakon.
“Putu nak Bali?”
Putu manggutan, “Kénkén?”
“Sedeng ngungsi ené?” anak muani ané tabuh munyiné cara nak Batak ento buin matakon.
Putu bengong, tusing resep tekén patakoné.
“Dingeh raga Bali suba magadé.”
Putu mara tangeh yéning timpalné sedeng ngonjakin déwékné.
“Ndas bedag!”
“Hei, Putu,” timpal lénan ané mamata kupit matimpung. “Saja yén nak Bali ngorahang kopi ento kupi?”
“Nyén ngorahang kéto?”
“Timpal kuliah raga dugas di Surabaya.”
“Sing ja nak Batak ané ngorahang kéto? Benny, tegarang ngorahang kopi.”
Eda ja ngaé-ngaé kuda ya!” Benny ngadésem.
Ningeh ada pamilet uli Bali ané lén-lénan pada maekin Putu. Magenep takonanga tekén timpal-timpalné. Ada ané matakon unduk séwan hotél ané mudah, ada nyedsedang unduk rasan bé guling atawa lawar. Ada masi ané nakonang apa di Bali tusing ada kursus perbankan?
Tusing karasa galah mangaso suba telah. Makejang laut macelep buin ka kelas nutugang pelajahan.

***

Ngorta ajak timpal-timpal ané mara kenal ngaé keneh Putu liang. Tusing buungan makejang ento tuturanga di surat ané kirima ka désa, ka Duarsa lan Gung Ayu. Makelo ia negak ngarepin meja satondén mragatang surat-suraté ento. Utamané surat ané lakar kirima tekén Gung Ayu. Ada dogén ané marasa kuang atawa pelih, kanti ping dua ping telu ia majumu nulis. Ulesné bas saat kenehné ngaé Gung Ayu marasa bagia disubané suud mamaca suratné.
Matolihan ka jam weker di duur mejané, Putu kagiat mapan sagét suba tengah lemeng. Yén sing té ajaka ngorta kangin-kauh selidan tekén Herman pastika suba ituni ia suud nulis surat. Nanging apa ané tekedanga tekén Herman ngaé ia tangeh yéning pikobet ané arepina tusing ja amunkén bandingang tekén kaberebehan ané nibénin Herman.
“Tiang percaya yéning Bli taén matakon di keneh nyén sujatiné tiang,” kéto Herman nyumunin ngorta. Cara biasané, roko ané makudus andusné matinggah di selagan jerijin limané. “Agem tiang mapanganggo sinah ngundang patakon.”
Putu mendep ngantiang Herman nutugang raosné.
“Sujatiné tiang meled ngengkebang ené makejang,” Herman nglanturang. “Kéwala ningeh Bli ngelah nasib patuh, tiang marasa perlu mligbagang ené apang Bli tusing marasa padidian katibén perindikan buka kéné.”
Herman ngisep rokoné tur mendrengin muan Putu, ngantiang Putu masaut.
“Mas taén masi ngarepin pikobet cara tiang?”
“Lebihan tekén to, Bli. Kayang jani ento tusing suud ngaé keneh tiangé sebet.”
Tusing makijapan Putu mandrengin muan Herman. Madukan rasaanga kenehné.
“Pikobeté ento nibén tiang disubané makurenan lan ngelah pianak,” Herman nguntul dugas ngaraos buka kéto. Sinah ia nu marasa sebet inget tekén kahanané ipidan ané sinah pait.
“Mas palas?”
Herman nengneng paningalan Putu, nanging tusing ja sedeng nguratiang sasmitan Putu. Paliatné joh, ngaliwatin muan Putu lan témbok di duriné lan dija kadén tangguné.
“Pait sajan, Bli,” munyiné ngreres cara anak nagih ngeling. “Sing nyidaang tiang ngelidin.” Ia ngutang abun rokoné satondén nutugang. “Intan, pianaké, ané sanget anggon tiang keneh. Ia suba kelas lima jani, ngoyong ajak méméné. Padalem tiang. Ia tondén nawang apa dugas reramané palas.”
Uli telagané madingehan munyin katak saling sautin.
“Kénkén unduké, Mas? Adi bisa kéto?”
Andus putih pesu malepuk uli song cunguhné Herman. “Kéto dadiné yén kadropon malaksana,” sautné. “Sujatiné tiang suba nawang uli malu yéning ia ngelah cacad. Nanging mapan ento tusing ja marupa cacad di awak, tiang tusing ja nyangetang.”
“Apa to, Mas?”
Mogbog. Ia dueg mogbog. Mirib krana dugas ento tiang sedeng sakit ati ajak nak luh lénan, tiang marasa nepukin tongos nyalimurang keneh dugas ia nyak ajak tiang ngantén. Tiang sing sanget ngitungang penyakit ngmaukné. Kenehang tiang ento lakar ilang makelo-makelo. Nanging lémpas.”
Herman marérén akejep sambilanga ngisep roko. Disubané mategtegan ia ngalanturang, “Tiang nyapnyap kala ada timpal ngingetin, eda-eda ia setata nguluk-uluk tiang. Somah tiang ané magae di kantor pamuputné sajan-sajan ngaé tiang kuciwa.”
Putu mautsaha tusing nyelag mapan ia dot sajan Herman enggal-enggal nutugang satuané.
“Maluné ada anak ngorta,” Herman nutugang. “Disubané selehin tiang, tuah saja buka kéto. Ulesné ia sai telat teka uli kantor tusing ja sajan nglembur, cara ané orahanga, kéwala… tawang Bli kénkén pasautné dugas takonin tiang?”
Herman nlektekang muan Putu. Mirib kéto carané ia nyaeng kurenané dugas matakon.
Lancang sajan pasautné: ‘Ené ulian Mas sing taén ngisinin keneh tiang.’”
Herman buin nyedot rokoné. “Tegarang ja pinehin, nyén anak sing gedeg ningeh munyi buka kéto? Tusing kapineh baan tiang kénkén carané nulungin paukudané. Kahanané ngancan jelék.
Petenge suung mangmung. Putu marasa kehehné puyung cara déwékné ané katibén kahanan jelék buka kéto.
“Ento awanan tiang magedi uli Surabaya. Di Jakarta lantas tiang numpang di umah timpalé kanti tiang maan gaé.”
“Makelo Mas suba di Jakarta?”
“Enem tiban.”
“Sing taén kangen ajak pianak?”
“Ngatiban tiang mulih, sungkem tekén rerama. Nanging tiang mulih mendep-mendep, apang tusing tawanga tekén lad kurenan tiang.”
“Men Intan kénkén?”
Herman kituk-kituk sebet cara anak maselselan. “Ento suba ané sanget kenehang tiang.”
“Aksamaang, kénkén mirib yén ada anak ngorahang: engsapang ané suba liwat?”
Banban Herman kituk-kituk buin. Di kenehné Putu makita kedék inget tekén patakoné busan mapan jeg prajani bisa nuturin anak nanging nulungin ibané padidi tusing ja nyidaang. Ento masi ané lakonina tekén Herman dugas Putu nuturang pikobetné ajak Gung Ayu.
Ulesné nyén dogén dueg nuturin anak ané sedeng kena pikobet, kéwala yén ia padidi ngarepin pikobet telah dayané buka kedis ané lung kampidné. (masambung...)Ketut Sugiartha
embas ring Baturiti, Tabanan, 9 November 1956. Kakawiannyané ring basa Indonésia sampun kawédar ring Bali Post, Bernas, Detektif & Romantika, Kartini, Media Hindu, Nova, Sarinah, Selecta, Senang, Simponi, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan miwah média sané lianan. Pensiunan sinalih tunggil BUMN ring Jakarta puniki mangkin meneng ring Banjar Beringkit, Belayu, Tabanan.

No comments