Bongkling (CIII-CVIII)

Sumber Gagambaran; australianmuseum.net.au
Kaketus saking manuskrip duén Ida I Déwa Gdé Catra, Karangasem

/103/
Tut buri jani énggalang,
di jalan-jalan hembarin,
sakalang ya padha hangob,
surak ramé ngetut buri,
kulkul bulus mamunyi,
pendehan gongsor ya rawuh ngetut buri i selam,
akwéh mati kahembarin,
i jro dukuh,
nalabang teked ka langgar.  /104/
Lawan nto né pabelesat,
makwéh ta ya kahembarin,
ada katebek ban golok,
ada helung ban gagitik,
lén ada nunas hurip,
ada lén nyeburin pangkung,
watara dowang dasa,
soroh selamé ngemasin,
dané dukuh,
kablet kakiter di langgar./105/
Pan Bongkling mamunyi bangras,
mahi pesu Pan Dhurahim,
manguda néngklep manongos,
getapé twara da gigis,
i tuni habet bani,
Pan Dhurahim mangamukmuk,
Pan Bongkling hénggal nuwak,
mbakbak bedég ngagem keris,
munyi gangsuh,
hamah kahi jani iba.  /106/
I Dukuh tanggar nyadangang,
pacang manyapih Pan Bongkling,
maserét ya ngembus golok,
sahasa nyepeg Pan Bongkling,
lacur mangenén sendi,
kandugi goloké helung,
Pan Bongkling ngwales héncong,
ngenén tangkah mangembutin,
bah macebug,
Pan Bongkling makrak nyuwakang. /107/
Tan kocap i dukuh pejah,
wénten caritana malih,
sang prabhu ring Mekah mangko,
gustin i dukuh Dhurahim,
bagus twara nandingin,
dekdek pamuluné lempung,
kumisé mejedéngkol,
palihaté kadi tatit,
gedé landhung,
pantes démen tekén siyat. /108/
Ngelah panjak abalulang,
bikasé agung tan sipi,
anghing té lambihan momo,
sahi mangulurin buddhi,
mamunyah sahisahi,
demen tekén anak wruh,
déning weruh-weruhan,
sing wruh iya kapandidi,
uling malu,
twara tahén kapungpangan. 

(pacang kalanturang…)No comments