Puisi-puisi I Gdé Nyana Kesuma; Susuk Mablanja

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com
Bulan

Endag né uli kangin
Nuut enceb né matan ai
Enceb né dija kadén
Saian tusing tepuk
Suba kalin malingkuh
Ulian ngaku tuyuh
Ngadabang ipiané
Apaké ento bulan
Sajaké ento bulan
Ahh...... 
Mirib saja ento bulan
Bulan yén galang to purnama
Bulan yén peteng dedet ento tilem
Apa bulan ané elénan
Bulan ané panes
Kebus ngadokdak
Ngaé aas ebok 
Inguh keneh
Paling tusing karuan
Yén suba gantiné
I bulan teka ngojog paumahanSusuk Mablanja
             
Telah suba dayané
Sing ngidang buin ngengkebang
Isin kenehé sebet magaluran
Nepukin uripé jani
Kéweh baan ngorahang
Endang galang
Panes makeplag
Bisa ilang akijapan
Ané teka ujan
Ujan bales magrudugan
Tusing ja nu ada katak dongkang
Apa buin katak dongkang kanti macanda
Ané ada tuah iri ati
Iri ati ané ngaput padewekan
Bedik ada ané luihan 
Sebet suba bayuné
Yén ada ané lacuran
Liang né tan pa neda
To suba panineh anak tekén padéwékan
Mirib apa ané pantes iriang
Asané tusing ada di paukudan
Nah..... 
Kéto ja bagiané
Telahang suba
Emed suba ngenehang
Juang ja susukné
Anggo meli legan kenehPabesen
             
Né buin tutur
Tutur uripé jani
Tuah ané jani dogén
Sekenang bayuné
Do pesan kanti ngejer
Tekekang gisi tangkahé
Do pesan baanga lemet entudé
Liu ané pantes besenang
Indik uripé jani
Do pesan pati surub matingkah
Nyalanang uripé jani
Gadabang cunguhé
Yén nu ngidang ngadek 
Boon engkahé padidi
To mara cihna luih
Yén sing enu ngidang ngadek
To cihnané suba kaliput
Kaliput baan rasa
Rasané ento using ja elén
Tuah rasa iri atinéSelah
           
Yén satuang
Tusing lakar emed
Unduké jani suba seken maelénan
Géngsiné makeplag
Cara gumi ulungan bulan
Kasal ada gaé
Bin mani dogén jemak
Bin mani takonanga
Bin puan dogén
Kéto kanti emed anaké nakonang
Payuné melingkuh
Ngisinang keneh
Nyujur liang
Mirib suba liu tau
Sakéwala menep
Nyongkok di bucu
Masaput koh ati
Mategul baan arah aruh
Monto dogén
Selah idupé jani


I Gdé Nyana Kesuma
magenah ring Br. Yéhtengah, Kelusa, Payangan, Gianyar, prasida kahubungin ring email: nyanakesuma10@yahoo.com.

No comments