Gitanjali (14)

Olih: Rabindranath Tagore
Sumber Gagambaran; dailyartfixx.com
/53/ 
Becik pisan pinggel I Ratuné, mesoca bintang miwah mirah metegepan warna. Sekéwanten kemanah antuk titiang, kantun becikan pejenengan duén I Ratuné sané luk ipuné ngendih, sekadi kampid paksi pelinggihan Ida Bhatara Wishnuné sané kebat, anut pisan ring bang bungah sunaran engseb suryané. 

Kelebuhan pejenengan duéné sekadi cihna tutug sengker urip ipuné sané kepetepetin. pemuput sané mademang. Sunar ipuné sekadi geni nirmalané, ngeseng nelasang kesekalan indrian manahé. 

Becik pisan pinggel I Ratuné, mesesocan mirah sané pekenyah; sekéwanten pejenengan duéné, Ratu, utun pisan kekaryanin, kelintang nyejepin jagi ketonin utawi kemanahin. 


/54/
Nénten titiang ngelungsur punapa-punapi ring I Ratu; wastan titiangé nénten kemikang titiang ring kaman I Ratuné. Duk I Ratu ngenikaang jagi mantuk, nénten titiang matur. Pedéwékan titiang ring pemunduk telagané, ring lawat taruné sané ngandang. Istri-istriné mantuk ka kubun ipuné nyuun jun tanah ipuné sané kudrang, bek-mérés medaging toya. Ipun majarin titiang, “Ngiring sareng-sareng antuk mantuk! Sampun tengal sané mangkin.” Sekéwanten malon-alonan titiang metindakan, nyaru-nyaru titiang, manah titiangé bek embuh.  

Nénten piragin titiang tindakan I Ratuné duk I Ratu nedunin titiang. Penyuryanan I Ratuné marma duk nyuryanin titiang; penikan I Ratuné lesu tur lumah, “Béh, manira gegéndong kasatan.” Mekesiab antuka titiang, raris saking jun titiangé turuhang titiang toyané ring kodokan telapakan tangan I Ratuné sané natak. Daun taruné ngélog, paksi cerekuaké, nguci ring genahé sané kelawatan, kepit alub sekar menuhé kepeh-kepeh saking péngkolan marginé. 

Kebilbil tur kémad antuka titiang duk I Ratu nakénang wastan titiangé. Béh, punapi sané sampun aturang titiang ring I Ratu, dados I Ratu nakénang wastan titiangé? Sekéwanten éling titiang raris, titiang polih ngaturang toya ring I Ratu anggén ngicalang kasatan I Ratuné, punika jagi mentip ring manah titiangé, bagia antuka manah titiangé. Sampun tengai tepet, paksi cerekuaké kantun nguci sekéwanten munyin ipuné sampun kenduk, ngontél-ontél daun naga sariné sané ring duur titiangé, ring sor ipuné titiang negak mepangenan. 


/55/ 
Sudap-sudap Nyoman bangun, kiapé kari ngelanting sig peningalan Nyomané.  

Napi déréng teked ortané sig Nyomané, bungané ané di bet duiné ampun mekejang kembang mebungah-bungahan warna? Bangun, béh, bangun malu! Ampunang mélan-élanan. 

Di tanggun rurungé ané mabing batu, di tongosé ané sintru nanging piit, ngeraga Timpal beliné melinggih, ten wénten ané ngiringang. Ampunang engsap tekén Ida! Bangun, béh, bangun malu! 

Kéngkén mirib yéning langité belbelan laut ngelintik sig panes ngentak tengai tepeté kéngkén mirib yéning biasé ané mejemuh nika ngebatang kelambi bedakné lakar kéngkénang laut? 

Ten wénten kéngkén kari kecag legané sig keneh Nyomané? Ten kéngkén tembang rurungé lakar benyah sig sedih tembangé ané jangih di sebilang tindakan Nyomané? 


/56/ 
Mungkul lédang I Ratuné ring sikian titiangé. Punika sampun sané ngawinang I Ratu nedunin titiang. Inggih, Ratu sané ngewawa ambarané meka bungkul, ring dija jagi tedunang I Ratu sih duéné pét titiang nénten kantun? 

Ring bungah jagaté I Ratu nganggén titiang sewitran I Ratuné. Ring manah titiangé, pican I Ratuné nénten naan malang. Antuk titiang, setata pikarsan I Ratuné nyekala. 

Raris sangkaning punika sampun, Ratuning sekancan Ratu. I Ratu nganggén penganggé sané aken, anggén ngetus manah titiangé. Raris antuk punikané, tresna asih I Ratuné milidang ring tresna asih sewitran I Ratuné, raris i rika gilik kanten penunggalan tresna asih I Ratuné sareng tresna asih sewitran I Ratuné. (masambung…)

No comments