Mayang Sakayang-Kayang

Olih: I Madé Nurjaya
Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com


Ngentak panes Jalan Sudirmané katimpalin pasliwer motor pada becatin. Uli dajan Gang Jungut Batuné marawat-rawat pangadeg janjang putih ngontalang lima sadah égar makedékan. Pagrunyung pasuryak kedék ngikik ngélkél truna cenik mara mentik ngantenang ada bajang gading sadah lusuh ngédéngang tingkah, buin kedék sambilanga ngged buka igelan condongé, buin ngortang Tugas Akhir ajak tiang listriké, majujuk di lénengé buka menék podium dadi MC Dénfést.
Marawat joh di matan tiangé unduké ipidan dugas kuliah di Unud. Neket sajaan di keneh tiangé tutur Prof. Darmané dugas ngicén kuliah Kritik Sastra  dinané ento.
“Dijané Rahwana pelih? Nang tolih to Ramadéwa, dadi orahang sikut muani? Ka alasé ajaka I Sita, jani plaibanga kén Rahwana ento pakerahina, suba bakata kutanga I Sita naké ka apiné, ngetés cinta ceritané, koné cinta menerima apa adanya, to madan cinta sejati? Sing cocok ajak jaman jani.”
***
Manguing ngaduk-aduk di kuping tiangé baos Pak Doséné dugasé ento, buka pucung maan tekep déwék tiangé nyemak pajalané ento.
“Lautang baca buin bukuné gih! Buin aminggu tegarang alih sastrané ané mabuat tilikin, laut présentasiang.”
Mara atindakan liwat uli obag-obagan ruang kuliahé, sagét uli dija kadén tékané bon alus pupur bayi masawang bon sabun buah gedang ngebekin lorong ruang kuliahé.
“Déwaratu kadén soroh lelembut ané nelok yéh jeg Dedari Nilotama klejing-klejing, mara kuliah Luh?” sautina baan ngadésem dogén sambilanga iteh mecil HP.
Bih, cara sander sikep péléngané. Tumbén ajér ngajak anak di kampus tusing runguanga, mirib ondén lulus kuliah menyimakne.
“Buin maniné lakar sajaang. Asal liwat aepan kelasé lakar saup limané.”
Kéto krimikané timpaliné baan kedékan sadah ngewalek Tu Pegok ngajak Gus Toké.
“Asal suba nyemak gaé tawah-tawah saat gati bena Dé, lébangin Jaran Guyang poloné Dé apang ngasén kesem-sem nepukin cai,” kéto munyin Tu Pégoké sadah ngawalék sambilanga ngoyot yeéh uli botolné ané misi tulisan just for laught.
Suud ngarumuk kéto méncolan makejangné mulih, mirib suba ngriug basangné kuliah kanti éngséb surya.
Buin maniné matané terus nyledétin kacan ruang kuliahé makada buyar kuliahé. Kéwala lakar alahang apang tepuk dogén luhé ento liwat. Mara sajané mancitan Pak Dosén uli tegakané sagét masliab liwat bok lantang luhé ento. Ngadébras tiang bangun ngampigin jelanan sadah inceg nengokin sirah.
“Luhhh.. Luhhh.. antos malu,” Luhé ento makipekan sambilang matakon, “siapa ya?” énggalang tiang ngenjuhang lima sambilang ngorang, “tiang Madé Lanus” kadén lakar sajaan gati maan ngisi lima, runguangé tusing, buka ngepah ngélél limané tan pawales. Pakrikik timpalé nengok uli jelanan kelasé ngedékin tiang. Samar-samar dingeh munyiné Gus Toké.
“Da sok cai Dé, awak pemuda brekisan nagih masanding ngajak duta kecantikan.” Serasa ngrudug tangkahé, ngéncolang tiang ngandong tas laut nututin kija lakar macelep iluh bungan kenehe totonan.
Buka swécanin Déwa Cenik, sagét akelas ia ngajak Putu Sura adik kelasé dugas SMA.
 “Jurusan Bahasa Asing poloné, pantes suba tegeh paliatané,” anak keto koné, asal wong dusun suba lebian nawang bahasa asing bin adakin kuku jeg nuléngék pajalané. Kadirasa tain méng di aepané jeg ingsaka, apang tusing dogén kanti nguntul. Sing kéné sing kéto, mara nelok gobané Putu Sura langsung kaplekor sambil ka kisi-kisiang.
“Tu idih kontak WA luwéngé totonan, ané mabaju pelung misi bunga putih to, tuni suba okona saup limane jeg kacangine awaké.”
I Sura tengkesyab sambil makenyem masem, “ndén malu cobak lakar takonang tiang timpalné malu Bli, asané ia suba ngelah tunangan anak Gusti uli Sanur, bani ja?”  
“Pehhh cai Tu.... ulehang naké pang maan gén.” Mara kéto maanggutan I Sura lantas nyeluk kantong jakétné. Gancang limané nyelek-nyelek HP buka teller bank metékin pipis nasabahé. Tusing makelo, buin kesepné ada WA masuk “no nya Kusuma  087860838373”. Mara kéto, ngénggalang tiang nyatet kontakné ento laut majalan mulih. Salantang pajalan ngajanang tiang suba ngeneh-ngenehang kéngkén carané lakar nyumunin matakon.
Teked jumaan, masila tiang di aepan balé gedéné. “Ah tegarang dogén chat néh, nyén nawang olas Betarané mapica panjak.” Bawak chat tiangé tuah matakon “niki beneh Kusuma?” Limang menit, dasa menit, tengan jam, telung jam, kanti semengan buin tusing ada balesan, da ja balesan, bacana tusing. Kéwala yan tlektekin, ia setata on. Mimih jeg meluab kerikan basangé, jani suba apang tusing ngapung tosan playboy uli kelabé, kumpiné, kanti pekaké kasub playboy liu ngelah cem-ceman dugas truna, jani suba ngédéngang lagas.
“Uddduhhhhh.... Ratu Betara Betari, kaluwuran, kawitan, kamimitan, kamulan, leluhur tiang sareng sami suryanin titiang....” mara kéto saa pujané, sagét ada munyi ngaé tengkejut.
“Nguda tumbén rajin muspa ka Sanggah Kemulané, Ning? Jeg kanti ngrepgepang.”
Uli delod panyengker sanggahé i mémé nelok nyapatin.
“Tusing mé, ingetang ngeyasaang tiang apang lancar kuliahé, binsepan lakar presentasi ngalih nilai di kampus.”
Jemak tiang limané i mémé, kadiman laut kalain majalan kuliah. Di jalané gocak plaiban motoré, wiréh anéh limané magisian, tengéboté ngetik chat baang Tu Sura.
Tu, jm kd jni ad kliah? Kl ketemuan ajak Kusuma.” Mara teked di pempatan Pangrébonganné, saget ada chat masuk; “né ba makikén sud Bli, jn tah kliah bsik gn.
Gebér tiang gas motoré apang buin dasa menit neked Sanglah. Sajaan suba Widiné éwér, kondén maan parkir sagét tepuk Luh Kusuma kilang-kileng di basement. Tusing liu omong, jeg saup limané. Mara tawang limané bélék sadah belig mebo sabun pepaya.
“Ih éngkén né? Ih Bli, da sok kenal nah!” Muané barak sadah nelikin tiang. “Sori Luh, Bli né dibi nga-chat I Luh, sibuk ae kanti sépanan males?”
“Nyén sih? Aku sing mekita kenalan ajak kamu, suud paek-paek! Joh!” kéto dengkikané sambilang nampésin liman tiangé. Buka kelés cantélné Délem mapangsegang, caket bibihé tusing pesu munyi.
Kanti endag bulané muyin lua totonan nu masih nusuk-nusuk kupingé. Makejang Betarané bakat sambat, bakat obat-abit apang kelés dogén uwél basangé.
***
Sing taunang sagét suba neked di sisin Tukad Ayungé. Di tengah tukadé ada batu lémpéh, di duwurné ada manjangan maslikuan. Paekin tiang manjangané totonan. Kondén bakat dakep, saget mamunyi manjangané.
“Yeh dong damuh ané teka. Nah da sangsaya lakar tulungin,” mara kéto, makesyab tiang  ngarépak bangun uli baléné. “Adah nguda soléh ipiané.” Ngarépak tiang bangun lantas matakon ngajak I Nanang.
“Nang! Nang! Rainan apa jani?”
“Tusing ada rainan jani, kayangé Saniscara mara Tumpek Wayang.”
Sajaan dinané ento mara Anggara wuku Wayang. Cara biasané tiang majalan kuliah, teked di kampus matemu ngajak Pak Anom, doséné ané ngajahin Sastra Bali Purwa. Sambilang ngantosang jam masuk kuliah, ditu tiang masambat sara ngajak Pak Dosén. Isin satuané sadah kangin-kauh, kewala ada ané ngai makesyab, Warigané jani koné duasa ayu lakar ngewangsuh pajenengan ajak sesikepan.
“Apa ené artin ipiané dibi sanja nah? Iraga dukana kén Sang Kawi makada bantug maekin céwék, neked jumah lakar ayahin tetamianné I Kaki.”
Serasa bawak dinané ento, neked jumah ngénggalang tiang kayeh laut nunas ica di Kemulané lakar nedunang sesikepané apang tusing kena tulah ngawag-ngawag. Cekceké uyut saling sautin buka ngadang tajén. Bukak tiang bodagé, di tengahné liu misi keropak, ebukan, sadah mebo séngéng. Saka besik tuunang tiang lontaré, bukak, miwah gebeg baan tingkih matunu. Suba makejang lontaré kedas, aled tatakané ané buka rantasan putih ento lakar salinin tiang. Mara ampig-ampigin rantasan ané bek misi buk sisan lontar amah ngengeté ento saget misi sesuratan aksara Bali. Sambil ngérasin maca, ada ané masurat, “Nian Kaputusan ira Sang Hyang Peteng Pitu, mangaran aji piwelas, utama dahat...”.
“Déwaratu dong né kakené tetamianné I Kaki, nyak suba liu ngelah cemceman.” Ngikik tiang kedék sambilang nyekenang nyurat isin entalé totonan.
Ong Mang Mang Ah Sang Hyang Semara mojaraken Sang Hyang Peteng Pitu kadi uyang anglayang...” mara monto uncarang japané asané jeg suba mranén.
“Cobak dogén malu, kagena ngelah kakéné sing tawang sajaan apa bog-bog,” tuutang tiang japané, ping telu ping pat lakar uncarang, sagét iséng tutugang japané, “Ong Mang Mang Ah Sang Hyang Semara mojaraken Sang Hyang Peteng Pitu kadi uyang anglayang... mangdén Luh Kusuma uyang kapetengan kapining déwék siaku.
Dikenehé anak iseng, tusing ja lakar sajaan. Suba pragat makejang entalé katingkihin, buin kaput lantas celepang ka bodagé. Sasikepan kakiné lakar silih malu, baca-baca buin anggon iseng-isengan.
***
Dina Wrespati, tumbén ngelah nyet malali ka kampus. Asané tawang bon sabun gedangé nénénan. Mara sledétin sajaan suba Luh Kusuma negak di undagan Gedung Poerbatjarakané.
“Ah sing sajaan isin gegemet totonan, jani lakar cobak buktiang.” Iseng-iseng ngingetang japan sasikepané laut kaupin marep ka tundun Kusumané.
Mara kéto sagét soléh tingkahné, rengas buka cicing borosan, kipekané mréngang, peningalané puyung nerawang, muané barak biying. Paling I Kusuma kraik-kraik sambilanga melaib kemu-mai maalih-alihan cara ada kilangan. Timpal-timpalné maénggalan ngisi ia, kadéna kerauhan. Abana ia ka Padmasana, tunasanga tirta, ketisanga, inuma, raupa kéwala tileh dogénan. Uli mahasiswa ané ngerti unduk niskala, ané ngiring Ratu Niang, kanti tuwun doséné ané sakti uli Sanur lakar nungkulin, tusing ada nang abesik mantrané ané natuin, mara ngrepgepang dogén suba kecuhina tekén Luh Kusuma, makada maklieng doséné totonan.
“Sing sajaan né,” nu masé kéto di keneh tiangé. Lakar saru-saru, ngénggalang mulih. Di jalané suba runtag bayuné, tangkahé ngrudug sahasa nagih macepol jantungé. Nyeh yan sajaan anaké kena uyang Peteng Pitu, buduh ulian iraga.
“Cang sing maan. Cang sing pelih, anak sikepan ada di jumah. Cang iseng-iseng majapa. Depang suba sing ada kéto,” krimikan di keneh tiangé kanti teked jumaan.
Aminggu liwat, duang minggu, abulan, makelo tusing taén matemu ngajak bajangé totonan sawiréh disubané semester pat ka kampus tuah ngojog ruang dosén lakar bimbingan. Tuah maan matakon dugas mara aminggu suud ia kerauhan, I Sura ngorahang, “bajangé totonan anak liburan ka luar kota ngajak reramané koné.” Kéwala ada masé satua ngorahang ia kena sakit, ané makada opnama bulanan.
Suba duang tiban tiang tamat uli kuliahan, jani suba maburuh di Panjer, sabilang liwat Jalan Sudirman tekep tiang bibihé baan masker, saluk tiang kaca matané, lan tekepin tiang kaca hélemé. Apang saru, takutné tukang jagané lakar nepukin tiang. Panesé sayan ngentak, lampuné suba gadang, gas motoré kailut, jani tiang nawang manjangané totonan tuah Ida Betara Cenik ané sedek éwér.


I Madé Nurjaya
meneng ring Gianyar. Alumni Jurusan Pendidikan Bahasa Bali Universitas Pendidikan Ganesha.

No comments