Acintya

Olih: Agung Wiyat S. Ardhi 
Gagambaran I Gusti Nyoman Lempad, Sumber; alchetron.com
Deha selikur tibané ento uyang mabulisahan nahanang sakit di balé dangin umahnyané. Galengné sambrag, ada ané nganti ulung ka betén umah, maadukan ajak kamben cerik saling teteh. Umahnyané nuju suung. Ida Sang Hyang Surya ané sedeng lungguh dauh telu, matéja dayuh masaput lamad cara masemu duhkita, mirib kalintang édalem ngaksi panjak idané kalaran padidi sing ada nulungin. Darané pagrukguk di natahé, cara ngawangsitin timpalné: “Iiihh, da uyut pedalem anaké sedeng nandang sakit mai tongosin”. Lamas darané ané mabulu putih-putih ento, majéjér di bataran balé danginé anggut-anggut tan pasuara. 
Tuni semengan, Luh Suari deha selikur tibané ento, suba ngorahin méménné, ia sing nyidayang ka peken madagang, sawiréh awaknyané marasa baang, paningalanné ngaap tur kolonganné ngahngah. Lantas méménné, balu katilar mati rikanjekan Luh Suari matuuh telung tiban, misadia nongosin Luh Suari jumah sakéwala kaparikedehin baan Luh Suari apang majalan ka peken nongosin daganganné. 
Geginan Luh Suariné tuah madagang kopi di sisi kauh peken Keramasé. Geginané ené suba kalaksanayang ngawit ia tamat SMA duang tiban ané liwat. Batin madagang canang méméné, ané setata kapunduhang, sisan kaanggon prabéa nyekolahang Luh Suari, kanggon kemulan madagang kopi. 
Mabinayan tekén dagang kopiné di sisi kaja peken Keramasé, ané ngalaisin dagangan Luh Suariné tuah dagang-dagangé di peken tur tukang-tukang ané lakar majalan magaé tur para taniné ané lakar majalan ka carik. Yadiastu kéto, batin daganganné masih genep kaanggon ngupajiwa, miara padéwékanné maka dadua. 
Dagang kopi sisi kaja peken Keramasé, ento ja mara lais pesan. Kebekan, sing ja truna-truna Keramasé dogén ané ngalaisin, truna-truna uli dura dasa maembah mablanja kemu. Luh Rami, timpal Luh Suariné tamat SMA, aa, dagang kopi sisi kajané ento, mula kasub pinaka bungan Désa Keramasé, ane kajegéganné ngenyudang hati. Luh Suari masi jegég, kéwala ané kasumbungang pinaka bungan Désa Keramasé tuah Luh Ratni, sawiréh disamping Luh Ratni jegég, ia masi pentés, duweg maparisolah nudut teruna. Yén Luh Suari, bajangé ané kalem, sing pati juari, sanget matilesang déwék, réh merasa tiwasé kalintang. 
Pidan, dugasé Luh Ratni tondén tuun madagang, warung Luh Suariné ané lais pesan. Cerik-kelih, truna-tua mablanja kemu. Baan laisnyané madagang, nganti Luh Suari nyidaang ngawangun piasan sanggahé tur makinkinan lakar menehang metén daja tetamian bapanné. 
Ramen warung Luh Ratniné ngawit uli Kuningan nem bulan ané suba liwat. Yén apa ngeranaang, jag buka saip truna-trunané mablanja kemu. Setondén dehané ené madagang kopi, kajegéganné suba kasub pinaka bungan jogéd Keramasé. Yén ia nuju ngigel, matandang di tengah kalangané, prajani uwug makocotan anaké mabalih. Magarang saling tongsok masengeng meled kajawat, apang maan ngibingin Luh Ratni, apang maan ngusud bangkiangné. Yén ia nuju ngigel, biiihhh, kénkén ja Nilotama Nyalantara tedun ka Marcapada. Goler madiané cara cemara kapawan, sledétné ngambis ulunati. Paliatné, aduh, cara tunjung biru, ludru ngetisin. Wikan pesan Ida Bhatara mupulang saluir manisé sig ukudan Luh Ratniné. 
I Gedé Suaja, okan Jero Bandésane lascaria nyetik raga, aget sing ngemasin, ulian  kaduanga baan Luh Ratni rikala ajaka mabalih arja di jaba sisi Pura Masceti. Ento, Pak Firman ngemasin nyapihan ngajak kurenané, sawiréh cager pesan lakar sida nyomahang Luh Ratni. Yén kénkén unduké, Pak Firman melaib nilarin Bali, dingeh ortane, mabekel bebiratan liu pesan. Ané soléh, né, Gungkak Ruyud, jag lali tekén rabiné kalih jegég-jegég jag ngendut sing nawang lek, jag sing taén ngutang peteng, jag setata ditu sig warung Luh Ratniné. Yén pradé ada anak mariceda Ida, becat Ida nyaurin: “Diapain ruyud, nu nyidayang ngeliyud.” Béh...... 
Luh Suari brangti ningalin unduké ené. Lantas, tanpaorah takén méméné, ia kemu ka umah Bapa Lédangé lakar meli guna pangégér. Lédang Bapa Lédang-balian saktiné di Keramas-ngincén Luh Suari guna pangégér maduluran piteket apang guna pangégéré ené kacanangin nyabran Kajeng Kliwon tur kapegadangin uli tengah lemeng nganti semengan nuju Kajeng Kliwon ento. Sesubané kéto, saja ngancan lais ia madagang, sakéwala sing nyidaang ngasorang lais daganganné Luh Ratni. 
Dibi sanja ujané ngeribis tan pegatan. Krama banjaré suba makéréan suud sangkep kaantosang baan Luh Suari, mawanan ia tondén nutup warungné. Sawetara pukul dasa petengé ento. Warung sisi kaja peken Keramasé, tumbén uli selidan suba matutup. 
Peteng maduluran ujan ngeribisé ngancan dedet. Bintangé pananggal ping dasa sing ada majlawatan kakaput gulem. Bulané katon maceblengan di sisin langité badauh. Yadiastu petengé dahat dedet, keneh Luh Suariné sutéja galang apadang, sawiréh I Gedé Budiarta, satondéné ia marengin sangkepan, nyade bapannyané sedekan kapialang, maan ngaraos tekén Luh Suari lakar ngatehang Luh Suari mulih tur lakar ngaraos tekén méménné lakar ngidih Luh Suari kaangon somah. “Apa lakar antosang buin Luh, suba telung tiban iraga magélan, buina tiang suba dadi guru, bapan tigangé masih suba lega nampi Luh...” Prajani mabunga rasa keneh Luh Suariné cara bungan angsokané ané setata kembang nuju sasih kartikané. Ditu ia inget tekén padéwékan. Inget tekén tiwas, inget tekén ubuh kéwala satulusa pesan kenehnyané lakar ngayahin I Gedé Budiarta. Ento ngawinang ia tuara sebet baan tiwasnyané, tuara sebet baan ubuhnyané réh, ané paling mautama, kagentenan, kabajangannyané, satulusa lakar katur ring sang kinasih. Sakaring paswécan Ida Sang Hyang Widhi, ia nyidayang ngamong kagenenan kabajangannyané. Ia inget, sawetara limang Kajeng Kliwon ané liwat, rikala ia magadangin guna pangégéré, tan jamuga Bapa Lédang sagét suba majujuk di sampingnyané di arepan plangkirané di balé dangin saha ngelut paukudané. Das bibihnyané majeritan, kaénggalang katekep baan limanné padidi. Lek jengah ia, yén pradé katanggehang baan pisagané ada Bapa Lédang, balian sakti, nelokin ia nuju suwung tengah lemeng. Lek pesan ia, yén pradé Bapa Lédang ané suba lédang mapaica guna pangégér, salah tampi. Nyeh ia, yén pradé Bapa Lédang ngarad pangégéré apang punah gunané, mawastu dagagangané suwung sepi. Ento mawinan ngancan katekep bibihné, ngancan katekesang ngiket brangtinnyané, apang sing makeplag ka sisi. Kéwala Bapa Lédang, balian saktiné ené, ngalanturang, marasa kabukahin galah, limané ngarépé, kancing bajun Luh Suariné kakelésang, kancing kutangé kakelésang, kambené kakelésang, tur.... Mirib Widhiné nu mapailon tekén Luh Suari. Mirib tresnané ané satulusa tekén I Gédé Budiarta ané melatin mawanan sahanan ahengkarané, sakatah corahé kakasorang baan kanirmalan tresnané. Tresnané ento tuah acintya. Acintyané wantah paragayan Ida Sang Hyang Widhi Washa. Yén kénkén unduké, Bapa Lédang disubané ngelésang panganggo putihné, disubané malalung, tan pasangkan paran jag nyerit maduhan cara sarap macan aketi, cara deket lintah atukad, lantas jag malaib. Luh Suari bangun, sigsigan ia nandang duhkita, sigsigan ia nandang lega nampi paswécan Ida Bhatara, nampi paswécan Sang Pitara, I Bapa, ané pastika ngaraksa ukudanné uli kadituané. Prajani petengé ento kajemak guna pangégéré di plangkiré kaja kangin, kaadukang ajak panganggo putih baliané ané kakecagang kaentungang ka delod paoné, di teba, kasiamin lengis gas, katunjel saha ngerimik: “I Lédang balian rusuh, balian jaruh.” 
Disubané mekejang dadi abu, lantas ia malaib ka balé dangin, sawiréh prajani wetu jejeh, sawiréh inget tekén déwéké nu malalung. 
I Gedé Budiarta sagét suba majujuk di arepan warung Luh Suariné. Makesiab kabilbil Luh Suari nekep bibih, réh kadéna déwékneé nu malalung. Anggona ngengkebang kabilbihlyané ngerépak ia nyeduh kopi, nyiagayang I Gedé. 
Disubané warungné katutup, sang kalih lantas majalan. Sepi buka jampi petengé ento. Ujané nu ngeribis, bintangé nu kaengkebang baan I gulem, bulané tan katon waluya kadi deha genten kapingit-katengetang olih mémé bapanné. Anginé ngasirsir alon, ngilihin sato latriné apang jenek ngebag wenginé magpag rahina. Sang kalih madandan tangan ngaliwatin margané bécék, masesuluh lampu sénter cenik. Suaran clepuké ngincang di punyan kepuhé rasa manulamé: “Ratu Sang Hyang Ratih, las I Ratu nénten medal, sira jagi nyupat nistan tityangé.” Kéto rasanné jeritan jengah I clepuk nahanang kalulut kasmaran idepnyané. “Aduh,” Luh Suari madekesan nahanang sakit batisné kébot katanjung. Ané kenawan macemplung ka céblokané maendut, lan ia nyelémpoh. I Gedé Budiarta becat nyangkol gélanné. “Beli Gedé,” suaran Luh Suariné cara makekisi di pagelutan. “Luh,” suaran I Gedé cara makekisi nelektekang paningalan gélanné, ngusapang boknyané ané tan jemuga kelés magambahan nyujuh betekan batisné. Gelutan sang karo ngancan nekekang. Rasa mabesikan getihé dadi abungbung. Sato latriné prajani siyep, mirib nangsekin somahnyané, ngarumrum ngajakin ngarasmin. Rikala bibih I Gedéné paek pesan lakar ngecup bibih Luh Suariné, tan dumadé Luh Suari makipekan tur makesiab. “Beli Gedé, tingalin apa ento.” Makadadua ngelésang gelutan. I Gédé masi makesiab, lantas bengong ningalin endih kuning emas macanda ditu di... di... duwur gegumuké. Aduh, ngudiang sagét dini suba teked, di samping semaa Keramasé. Endihé ento, disubané kapedasang, maceblengan cara manusa luh muani, ngigel, cara igel joged ngarepin pangibing. Luh Suari ngejer nahanang jejeh. “Luh jejeh Luh?” I Gede matakon. “Jejeh san beli. Rasa bréngbéng ulunatin tiang bisbisa baan jejehé. Lan melaib, ngudiang nongosin kéné,” ngangsehang Luh Suari masaut. “Luh sing taén iraga lakar nepukin galah melah buka kéné. Luh. Tegarang pedasang ningalin endihé ento, masawang emas, cihna endih sang mautama, buina sedeng kasmaran, mirib pada ngetogang tresna. Sekancan paneréstiané di mercapada, yéning nuju kalulutan samara, ilang galaknyané, ilang sarosannyané. Ané wetu sing ja ada lén asih, las, swéca. Endihé ento tondén karuan paneréstian désti. Yén pradé Ida Bhatari Durga medal rikanjekan Kajeng Kliwon Kuningan buka jani, mendak pangerauh Ida Bhatara Bérawa, béh, amat gedén swécan Idané ané lakar tampénin ajak dadua. Lan paekin, ilangang jejehé.”
Luh Suari tan prasida masaut. Kakedeng limannyané, ngeed makadadua katawingin punyan jarak, saling gisiang lima, adéng-adéng maekin endihé ento. Ngancan pastika katingalin. Saja, endihé ané abesik maawak muani, ané besikan maawak luh. Ané muani tegeh situh, ané luh langsing magoléran. Sinah lintang bagus Ida Bhatara Bérawa. Sinah dahat jegég Ida Bhatari Durga, kéto rerambangan Luh Suariné. 
Disubané endihé ento suud mecanda, alon-alon endihé muani maekin endihé luh, kagelut, kaaras, kausap, kadiman, kakelésang kambenné, lantas endihé ento saling teteh di samping gagumuk semaa Keramasé... 
Lepég awak I Gedéné. Lepég awak Luh Suariné, ulian yéh ujan macampuh peluhnyané. Mirib lepég masi awak endihé luh-muani ento, ngawetuang bo andih alib cara bungan bangiangé bejek. Jani ja makadadua maras, sinah endihé ené sing paragayan déwata. Yén paragayan déwata, sinah ngamedalang bo miik. Sing ada lén, endihé ené sinah panumadian désti. Bo andih-alibé ngancan nusuk, tumus nganti ka ulunati. Luh Suari nekep bibih ngutsahayang apang utahnyané sing pesu. Suaran cicingé ngalun di ajeng Rajapatiné, kadi nyuriakin saparisolah endihé cara solah beburon nista masanggama sagenah-genah. 
Rikanjekan krékékan suaran lubaké siep, rikanjekan alunan suaran cicingé siep, rikanjekan sepiné buka jampi, tan dumadé Luh Suari ané makruék, sing sida nahanang seneb, jag saget ngutah bayar di samping I Gedéné. Endihé makesiab, prajani bangun, kipak-kipek lantas maekin I Gedé ané sedeng ngelut Luh Suari. Luh Suari nyangetang ngutah, I Gedé nyangetang ngelut Luh Suari sambilanga nelektekang endihé ané ngancan maekang. Disubané paek pesan, bah..., Bapa Lédang ajak Luh Ratni. Bapa Lédang I Baian rusuh-jaruh lan Luh Ratni, bungan désa Keramasé, jogédé ané jegég ngolét. Dagang kopi sisi kaja peken Keramasé ané lais pesan. Buka ortan anaké, mirib saja Luh Ratni kaicén guna pangégér paling mautama baan Bapa Lédang. Mirib saja pangégér ento ngancan mangan sawiréh setata kasangihin nyabran Kajeng Kliwon di samping cegumuk semaa Keramasé. Bah, guna pangégéré ené mirib ané mangerebéda manadi liak. Ngendih dilah-dilah cara baa malatu-latu paningalan Bapa Lédangé nelektekang sang kalih ené. Layahné prajani nyelép muncratang api, peluhné pakebyarbyar ngetél, ulung di natah sétrané manadi baa. Muan déstiné makadadua belbel cara cluluk luh muani. Nyonyon cluluké luh pagelayut cara bligo magantung nyujuh pungsed. Angkihan cluluké muani daas-diis nahanang kroda, brangti, sarosa, lantas basangnyané kakembungang, lantas pipinnyané kakémbungang, lantas cara dolang kaulu pitu, anginé kasimbuhang nguca muan I Gedé miwah I Luhé. Sesubané kéto, maduluran kedék ngakak, cluluk ngendih, masruét sagét ilang uli semaané. Krékékan kedékné matangguran rasa ngawangsitin sapatekan bayané. 
Deha selikur tibané ento, Luh Suari, uyang mabulisahan nahanang sakit di balé dangin umahnyané. Awaknyané kebus cara baa, paningalanné ngahngah cara kaketélin yéh tabia, kolonganné ngahngah cara kasukakin tulang. Sakité ngancan ngalarin. Karasayang paningalanné cara nagih malodlod, karasa layahnyané cara ada anak ngedeng, setata nagih nyelép. Basangnyané prajani kembung. Daah-duuh aduh-aduh ia madekesan nandang sakit. Umahnyané kanjekan suwung. Apa kadén duhkitan dehané ené. Ida Sang Hyang Surya dayuh tanpa téja, mirib edalem ngaksi panjak Idané kalaran. 
I Gedé Budiarta, gegélan Luh Suariné uyang mabulisahan nahanang sakit di metén daja umahnyané. Bapanné bingung paling sawiréh tanpasangkan-paran pianakné aukud ené sagét makyayangan. Awakné kebus cara baa, peningalanné ngaap cara ketélin yéh tabia, kolonganné ngahngah cara kasukakain tulang. Patuh cara kalaran Luh Suariné, paningalanné cara nagih malodlod, layahné cara ada anak ngedeng, setata nagih nyelép. Basangnyané prajani kembung. Suba kasimbuhin baan bawang jangu, suba kalolohin baan bangket kélor misi pamor, masi I Gedé nu makyayangan setata manulamé: “Luh Suari, Luh Suari,” patuh cara panulam panulamenén Luh Suariné: “Beli Gedé, Beli Gedé.” 
Kadaut baan bingung-palingé, lantas jag mapangsegan Pan Gedé negak di samping pianakné ngetélang yéh panon tur nakonin pianakné, apa ané ngeranayang sengsara buka kéné. Ngangsehang pegat-pegat I Gedé nuturang unduké dibi, pacunduknyané di semaa Keramasé. Bih, prajani barak-biing muan Pan Gedéné. “Bih cai Lédang, sing suud-suud cai ngawénang icang sengsara. Ipidan, cai marikosa kurenan icangé di kayehan sedek sandikala, mawastu kurenan icangé nyakit ati, ngareres tur ngemasin mati, nilarin pianak-somah. Tresnan icangé bekelanga lakar anggona mastu corah tingkah cainé. Icang sing nyak ngawalesang, sawiréh saparisolah sang pradnyan setata sukserah kapin Ida Sang Hyang Widhi. Sang Hyang Wisésa ané ngawasa sahanan panumadiané. Pocol icang malajahin sastra Agama yén sing ngangkenin kawisésan Ida Sang Hyang Wisésa. Nah, pada antosang.” Kéto Pan Gedé manulamé padidi tur inget, tekén pawarahé: tresnané tuah ACINTYA, Acintyané tuah bhakti, Acintyané tuah pepupulan sarining dasha bayu, paragayan Ida Sang Hyang Widhi Washa. Sesubané kéto, I Gedé lantas kabangunang, kadépéng majalan ka umah Luh Suariné. 
Suba makéréan tajeg Ida Sang Hyang Surya, sakéwala nu dayuh sinaran Idané. Ujan ngeribisé dugas Kuningané dibi, nu nyisaang bécék di margané. Rikala sang kalih ngaliwatin peken Keramasé, Mén Suari makesiab ningalin Pan Gedé népéng pianakné. Prajani ia inget tekén pianaknyané ané gelem tan parunguan jumah. Gegéson ia majalan nilarin warungnyané. Engsap, warungnyané tan katutup. Disubané liwat semaa Keramasé diwangan umah Luh Suariné, mara bakatanga ngetub Pan Gedé. Ditu Mén Suari marengin népéng I Gedé mulihan. 
Pan Gedé miwah Mén Suari makesiab sanget pesan, réh katingalin Luh Suari misbis awak di balé dangin Layahné kaselép-selépang, paningalanné kedelikang. Rikanjekan sang tiga suba napak di natahé, rikanjekan Luh Suari matolihan ka natahé, nlektekang, medasang, tan dumadé jag nyerit cara keplagan krepek kebér, bangun tur nyagjagin I Gedé. Rikanjekan I Gedé, sang kadépéng, sang kalesoné ento, ningehang jeritan Luh Suariné, tan dumadé jeg nyerit masi ia: “Luh Suariiiiiii....” “Beli Gedééééé....”
Sang kalih magelut, kalébang olih mémé bapannyané. Dipagelutan, sang kalih sigsigan ngeling. Ling bagia, sesubané madadah sig panesé ngentak di Tegal Penangsaran di titi ugal-agil di marga sangané. Ditu liman Bapa Lédangé ané gedé mabulu samah das nyangkwak ukudannyané makadadua, sayaga lakar ngentungang ka kawah enduté. Aget Ida Betara Semara rauh, manteg tangkah Bapa Lédangé, ngeranayang Bapa Lédang ané macemplung ka kawah enduté. 
Gelutan sang kalih sayan nekekang. Larané sayan ngenduhang disubané pada ngetogang kanirmalan tresna di pegelutan. Tan asuwé, sang kalih kadandan ka natah sanggahé, kategakang, kaenyitang dupa tur makejang muspa ngaturang suksemaning manah ring Ida Betara miwah ring I Bapa sang Pitara. 
Rikanjekan ia matemu wirasa di balé dangin, sagét teka sinoman banjaré mapengarah ngarentebin soré Manis Kuningané ento, sawiréh tuni ngedas lemahang Bapa Lédang katangehang mati labuh di pangkungé kelod-kangin. Matan bangkéné nelik basangné kembung tur layahné nyelép, kambang di tebuan yéhé dalem. Bangkéné malalung tan mapanganggo. 
Sesubané kéto, Luh Suari lan I Gedé Budiarta inget tekén Luh Ratni, inget tekén endihé gading teteh di samping gegumuk semaa. Uduh, apa kaden gedén dosan Luh Ratniné, nyundukang rasmi tan madasar tresna, linyok kapin ACINTYA, mawastu linyok kapin swadharman manusa ané patut ngamanggehang dharma Agama. Lantas Luh Suari ngidemang paningalan, nunas ica ring Ida Sang Hyang Acintya, “Ratu, sampun janten pisan mageng dosanipun Luh Ratni, sawitran tityangé. Kabilbil kangkat, ampurayang dosa ipuné.” 
Ida Sang Hyang Surya kanjekan tengai tepet, alon-alon ngédéngang angga, luir Arsawijaya mukah lawang. Dara putih-putih pagrukguk di natahé, lega bareng nyaksinin  pameragat rawosé. 

Bhadrika Ashrama, Anggarkasih Medangsia 
20 Juni 1995


Agung Wiyat S. Ardhi
embas ring Puri Anyar Keramas Gianyar, tanggal 3 Fébruari 1946. Ngamolihang hadiah sastra Rancagé warsa 2001 antuk cakepan sané mamurda Gending Girang Sisi Pakerisan lan antuk jasa ring widang sastra Bali modéren warsa 2010. Ring warsa 2015 dané polih penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali antuk cakepan sandiwara mabasa Bali sané mamurda Bogolan. Dane nyujur genah sunia Soma, 24 Februari 2020.

No comments