Gni Sakunang; Amatra Mungguing Sastra Kalepasan

Olih: I Wayan Westa
Sumber Gagambaran; https://fjb.kaskus.co.id
  “Iti tantra mahāpada nga sthāna ning rahasya, dening jñāna, sangkaning karêp ira, bhéda ning hidêp, lawan panunggalan ing rahasia rinahasya.”
(Ganapati Tattwa : 53.12)

I
Antuk katunan, tan prasida titiang nagingin pakarsan panitia, duaning batang kriya patra sané katiba ring titiang lintang abot turmaning sukil. Dané panitia nedunag pabuat sumangdéné titiang sida ngaturang kriya patra sané mabantang:  Kajian Teks Sastra Sebagai Pengantar Menuju Kebebasan Jiwa. Semalih titiang nentén ja rumesep  napi  sujatinné  sané kapuguhang sajeroning bantang wecana punika.  Boya ja titiang  mlékasang pabuat, mulaning yukti-yukti titiang  durung  manggihin galang,  ajerih  manahé mangda nénten  kadi sodama amagut Hyang Citra Rasmi, kunang-kunang anarung sasih. Penampén  titiang belog, bantang punika becikan selehin ring kampus. Para sarjana, sang widagda  ring sastra miwah teori pastika caluh tur pascat nembungang indiké punika.
Sané sida katur ring ajeng ida dané  tan sios pamarna wong désa, saseleh paguli-guli manut ambek wong mradésa. Riantukan punika titiang matetegar ngaturang pamarna antuk pangresep newek, kadi wong buta mamarna gajah. Sané sida katur wantah lawat-lawat saru, tan sida antuk titiang muguhang napi malih nyekalaang. Kriya patrané puniki murdanin titiang: Gni Sakunang, Amatra Mungguing Sastra Kalepasan.
Gni Sakunang sané  katur boya ja nyelehin sané tenget-tenget, napi malih singid turmaning rahasia. Indiké puniki doh pisan saking pangapti. Antuk tiwas panerima, kirang paguron, tuna pakérti, Gni Sakunang sané katur tan sios wantah pralambang, duaning  lintang  akikit  sané prasida aturang titiang maka tarpana ring ida dané sami.  Punika mawinan aturan titiang tan bina endih kunang-kunang. Kadi rasa aga anggé ngalangin padéwékan  durung sida antuk. Napi malih  ngalangin wong lian.  Inggihan punika nunas pamaripurna mangda titiang nénten keni tulah.

II
Sané patut sumekenang, napi sujantinne sané kawastanin sastra kalepasan? Puniki pitakén abot. Abot duaning wéntén kruna ‘lepas’. Napi sané kawastanin lepas, lepas saking napi? Napi mawinan ida dané  perlu lepas, sapunapi pamargin sang sang pradnya  sida lepas,  wentén  makudang-kudang mapamargi lepas?  Puniki makudang-kudang pitakén indik lepas. Sukil pisan makbakang napi malih jagi nyaurin. Awinan tan sida sami kasaurin.
Manut sang teleb ring tutur, kocap kalepasan punika nénten sangkaning kaweruh kamantén,  sané pinih utama inggihan ngalumaksanayang pakerti ayu.  Nirgawé kocap sastra kalepasané among wantah dados kaweruh kémanten. Tan bina weré makalung emas. Punika mawinan wénten piteket;  aja wéra, sampunang teléma. Taler wénten pakecek; rahasia temen, hawya awarahi wong lén.  Larangan puniki tingglas pisan kawacén sajeroning lontar Ganapati Tattwa;  “Haywa wéh wong wanéh amaca, yan tan jāti śuśrusa, nirmala malilang manahnya, yan amaca ndan aśuci rumuhun, mangda terus śuci dalêng rihêng.”  Puniki nyihnayang boya ja sastra kalepasané nénten dados paurukin, kasinahan ipun mangda  sang tumaki-taki kalepasan  jati-jati sudira angambeki yoga, kadasarin prayoga miwah brata; yama-niyama brata. Duaning asapunika pamargin kalepasané tan bina kadi pamargin ngabén sadina-dina, nglepas sadina-dina. Puniki pamargi sripit tur serbi, tan wéntén galang anggén sundar, sajabaning nganggé galang raga-raga, ngenjit sentir raga-raga. Awinan punika patut paguruang ring sang sampun maraga adi guru, tatas tingkahing pati.
Indik kruna ‘lepas’ bacak dumun saking artos kamus. Manut dane L. Mardiwarsito, sajeroning Kamus Jawa Kuna Indonesia (1986: 317), kruna 'lepas' martos bebas, pergi, miwah sempurna. Ngeninin artos sané mapaiketan utawi makadang  ring kasempurnan, L.  Mardiwarsito nyumekang artos kruna kalepasan  punika  ngeninin pamargi maripurna  kawéntenan atmané nunggal ring paramātma.
P. J. Zoetmulder sajeroning  Kamus Jawa Kuna-Indonesia (1995: 588-589) nugesang  artos kruna 'lepas' masaih ring artos sané kasobyahang  L.  Mardiwarsito, inggihan martos; lepas utawi bebas. Pariindik artos kruna tiron kalêpasan, kalêpasên,  Zoetmulder ngawedar artos 'kebebasan' (dari ikatan keduniawian, dari kelahiran kembali). Bébas saking blagbag pajagatan,  lepas saking  jantra panumadian utawi punarbawa.
Siosan ring kruna ‘lepas’, yéning teliksa ngwacén lontar-lontar kadiatmikan utawi lontar-lontar tutur, kruna 'lepas' punika sumaih ring kruna 'moksa' utawi 'kamoksan'. Sajeroning Kamus Kawi-Bali( 1988:191), kruna  kamoksan taler martos kalepasan. Wénten makudang-kudang parinama indik kamoksan, makadi: mokṣamarga (pamargin kamoksan utawi kalepasan), mokṣangga ( moksa rauhing angga/raga), mokṣapada (jagat kamoksan, genah sang sampun moksa), mokṣaskandha ( manggih moksa kantun maurip), mokṣaphala ( molih kamoksan), mokṣa suka ( pramasuka, suka tan pawali duka), mokṣātmaka (mamangguh kamoksan), mokṣawabhawa (maraga kalepasan, pamargi kalepasan).
Inggih lianan ring kruna lepas,kalepasan, moksa, kamoksan  wénten taler kruna mokta  utawi kamoktan, artosnyané taler pateh. Mokta martos ilang, lebur. Kamoktan  taler martos kalepasan. Sakemaon, yadian artosnyané pateh, Mpu Monaguņa sajeroning Kakawin Sumanasāntaka, minayang pisan pamargin kalepasane manut genah. Kalepasan punika pamargin atma ngili  ngambahin puser. Moksa  punika palepasan atma ngili  ngentasin usehan. Nirbhana  palepasan atma ngili maring tungtung irung. Mukta palepasan atma ngili ngambahin cangkem (IBM. Dharma Palguna, 2000: 1).
Rauh iriki pariindik pitakén-pitakén siosan, sané sida  kakeniang, munjuk-lungsur bakbakang titiang  sajeroning pamargi kriya patra puniki.
Yéning selehin lontar-lontaré ring Bali, manut dagingnyané kaparak dados kalih. Kapertama, inggihan kapustakan sané mahbahang  saurah-arih indik kauripan.  Makuéh tur mategepan pisan lontar-lontar indik  kauripan. Bacak saking usada, kosala-kosali, darma pamaculan, darma caruban,  carca, plalutuk, wariga, sasana, agama, miwah sané siosan.  Mangda dangan antuk nguningang,  parakan lontaré puniki becikné kawastanin   bacakan lontar “darma kauripan,” duaniang maka sami lontar-lontaré punika makbakang inggihan saurah-arih guna gina kauripan.
Kaping kalih, inggihang kapustakan indik tingkahing pati, dagingnyané makbakang sadaging pariindik panglepasan,  ngwedar  paajah-ajah tingkahing pati sané patut, utawi darma kapatian. Lontar-lontar sané makbakang indik darma kapatian taler  makéh. Titelnyané taler mategepan, wentén  sané nyuratang antuk parinama; tingkahing pati, tutur kalepasan, tutur kamoksan, kadiatmikan, puspa tan alum, homa dhyatmika, miwah sané linanan.
Sané mabuat, inggihan lontar-lontar pariindik darma kauripan maka miwah darma kapatian, sami kaplajahin, kapakertiang  rikala ida dané, iraga sami sedekan urip.  Maka kalih  widangan lontaré  punika kaplajahin ring mretyupada, genah  sahananing sané maurip  manemu pati, tan sios wantah ring jagaté puniki.
Darma kauripan maka miwah darma kapatian  sujatinné pawakan tunggal,  tan bina “hologram”, kadi talén jinah, makalih sisi pakantenannya sujati  tunggal. Manut sang wikan,  sarining kapatian  sida kapangguh  rikala darma kauripané mamargi becik,  kadasarin brata sari-sari. Pangruruhé  kadasarin sila ayu,  yadian inggihin ngruruh amertan idup, guna gina, guna kaya tan lémpas ring budi hening, darma patut. Punika taler patungkalikanipun, panumadiané kapangguh becik yéning pamargin patiné taler becik. Sakéwanten patut tugesang, indiké puniki  manawi kantun ring jantra punarbawa,  riantukan  pangapti utawi patitis  kauripanné wantah ngruruh lepas,  sang mangjadma nénten embas mawali, tan kétang tunimbal malih, putus inggihan jantra ‘mati-idup’.  Punika sané kawastanin mokta, lepas, miwah nirbana. “ikang nirbbhāņacintya pati patitis ning wwang irika, lepas  masikian  sajeroning nirbbhāņacintya punika anggen titiang patitis,”  asapunika pangandikan Mpu Kanwa sajeroning Kakawin Arjuna Wiwaha, kakawin sane katur  pinaka puja sastra ngamiikang  kawibawan Prabu Airlangga ngambel jagat.
Yéning selehin artos kruna mokta, moksa, lepas,  miwah nirbana,   kasuksman miwah patitisipun nénten pateh ring pejah. Kruna  mati utawi pejah nyihnaang pamargin matiné nénten kadasarin  darma kapatian, tan katuntun   tingkahing pati. Mawinan wénten mati salah pati, mati ulah pati, mati sungkan, miwah sane lianan. Duaning masiosan pamargin pejah  ring pamargin lepas. Mawinan  ring sajeroning  Geguritan Dharma Sasana, Ida Cokorda Mantuk Dirana, ngwedar panglengkara “mati tan tumut pejah.” Saantukan sané karuruh  boya ja mati utawi pejah. Sané kapatitis,  sakadi   kawedar  sajeroning Geguritan Niti Raja Sasana  mulaning “sarining kapatian.”
Risampuné marakang daging lontar-lontare manut darma kauripan  maka miwah darma kapatian. Saking iriki kaparak taler inggihan  sangu utawi boga. Darma kauripan, merluang  sangu urip, luire; ajeng-ajengan, jukut-jukutan, bébéan, inum-inuman miwah boga sané siosan. Tatujoné mangda angga sarirané puniki seger waras.
Darma kapatian misaratang  boga sané mawasta  amerta jiwa tutur jati, ening, galang, amreta jiwa—boga puniki ketah kawastanin sangu pati. Dadosné wénten kakalih boga. Boga  marupa ajeng-ajengan  miwah boga  jalaran kasuksman. Angga sarirané merluang sané mawasta sangu urip. Uripe ring tengah urip punika kawastanin jiwa utawi atma. Sang maha suksma (atma) ring tengah ing sarira katuran boga  mawasta sangu pati utawi amretajiwa.
Sangu urip maka miwah sangu pati punika raket rumaket, duaning boga marupa ajeng-ajengan  taler ngwetuang degdeg utawi tan degdeg pikayunan. Mawinan ajeng-ajengané  taler kaparak dados tigang soroh, luiré:  satwam-rajas-tamas. Saking iriki sahananing brata raris kamargiaang, yama-niyama brata katangunang pinaka dasar prayoga. Sang tumaki-taki kalepasan kapakusara mangda puguh ring manah, sajeroning sastra  kawastani sudira  angambêki yoga.  Patitisé tan sios wantah mangda  mamangguhang “sattwika citta.” Indiké puniki kasinahang pisan sajeroning lontar Wrhaspati Tatwa, “Yan sāttwika ikang citta, ya hetuning ātmān pamanggihakên kamokṣan, apan ya nirmala, duméh ya gumayakên rasaning āgama lawan wêkasing guru. Yening pakayunané degdeg, punika  mawinan atmané moksa, duaning  atma punika mula jati suci ening, purna sajeroning rasa agama miwah pawisik guru.”
Rauh iriki  tinglas  pisan pedum  pamargin uripé, inggihan;  ngeninin darma kauripan lan darma kapatian. Punika mawinan risampuné tengah yusa, sang maraga pandita (terpelajar)  mangda  makinkin -kinkin nelebang darma kapatian. Ida Dang Hyang Nirartha sajeroning kakawin Nītiśastra  nibakang piteket asapuniki, “...têngah i tuwuh san wacana gêgönta, patilaring ātmeng tanu pagurokên.” Risampuné ming tengahing yusa babaos utama gamel gugonin, kalepasan sang hyang atma ring raga sarira ugi patut telebang.
Rauh iriki kaweruhé banget rahasia, raris wénten pitakén sapunapi pratingkah sang pandita nelebang darma kapatian?  Inggihan indik pitakén puniki sujatinné tan wénten anak uning, awinan tan wénten pisaur tinglas. Durung taler wénten kapanggih sang sampun lepas, mawali  malih ka jagaté sida katakénin. Sané wénten wantah ucap-ucapan sastra kasurat olih sang maha pandita.
Sané tuges kapuguhang sajeroning nelebang darma kapatian, manut sastra wantah amutêr tutur, mudang-madingang pamarna katatwanan pati-urip. Punika mawinan sajeroning Kidung Rumakseng Wengi, wénten pakecek, “geni atemahan tirta.” Ring Geguritan Boma Karangrang  kasurat “gêni kang atêmah (a)mreta.”  Puniki pamargi amuter tutur, sakadi  katlatarang  Mpu Kanwa sajeroning Kakawin  Arjuna Wiwaha.  Ông sêmbah ning anātha tinghalana dé triloka śarana,  wahyādhyatmika sêmbah i nghulun i jöngta tan hana wanéh, sang lwir agni sakéng tahên kadi miñak sakéng   dadhi kita, sang sāksat mêtu yan hana wwang amutêr tutur pinahayu.  Ong, ratu sang maraga suci, ugi suryanin pangabaktin titiang i nista, santukan paduka bhatara kantin jagat tigané. Sakala niskala baktin titiang ring i ratu, tan wénten bina. Paduka bhatara kadi api metu saking taru, kadi minyak metu saking santen. Paduka bhatara nyalentara medal yening wénten jadma nggineng kajagran kabaos rahayu.
Inggihan  tatwa  sané mamuat indik tingkahing kapatian,  wénten mategep-tegep. Puniki warisan  dahat mautama, patut  jati-jati kaselehin.  Yan dados ajumang, puniki mulaning   tungtung pangweruh para pandita Baliné  patut telebang, kemit anggén tungtung urip. Sangkaning lintang  daat mautama mawinan dané  Dr. R Goris nyumekenang  nyurat  disertasi mamurda Bijdrage Tot de Kennis de Oud-Javasche en Balineesche Theologie (Amatra mungguing pangeweruh Teologi Jawa Kuna miwah Bali, 1926). Sajeroning disertasi puniki dané Goris nyelehin makudang-kudang lontar kadiatmikan, makadi: Bhuwana-kosa, Bhuwana-sangksepa, Tatwa Sang Hyang Mahajnana, Wrhaspati-tattwa, Caturyuga-widhisastra, miwah Sapta-bhuwana.
Sadurungé,   satus dasa  tiban sané lintang, ring warsa 1910, J. Kats, polih nyelehin lontar Sang Hyang Kamahāyānikan, lontar sane pinih  rahasia majeng pandita Bodha ring Bali. Panuréksan J. Kats punika mamurda Sang Hyang Kamahāyānikam Oud-Javaansche Teks met Inleiding, Vertaling en Aanteekeningen. Manawi puniki  silih sinunggil lontar kadiatmikan sané pinih lawas,  katureksa tur kaselehin sarjana Eropa.
Sajabaning   dané J. Kats miwah Goris, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, taler maritastas indike puniki sajeroning disertasi mamurda Hindu Literature and Religion in Indonesia (Sastra Hindu lan Agama ring Indonesia, 1955). Sajeroning paletan bab mamurda “The Secret Literatur of the Hindu”, Ida Bagus Mantra natasang kautaman  inggihan lontar Brahmanda Purana, Bhuwana Kosa, Tattwa Sang Hyang Mahajnana, Wrhaspati-tattwa, Sapta Bhuwana lan Bhuwana  Sangksepa.
Manawi pisarat taler kacatet iriki, inggihan saseleh sane katur saking sarjana India mapesangan Dr. Sudarshana Dévi Singhal. Dané  nyelehin makudang-kudang  lontar kediatmikan  makadi;  Wrhaspati Tattwa (1957), Ganapati-Tattwa (1958), Tattwajnana, Mahajnana (1962).
Ibu Haryati Soebadio, dosén  Universitas Indonésia taler nyurat disertasi,  nyelehin  pariindik lontar Jñāsiddhanta. Lontar  sané pecak  kadruwé,  katedun Ida Pedanda Madé Sidemen saking Geria Intaran, pradésa Sanur kaparak pinaka lontar tutur.  Disertasi puniki kauji  ring Universitas Amsterdam, Belanda.  Warsa 1971  Dick  Hartoko SJ, raris   nerjemahang  disertasine puniki  nganggé  Basa Indonesia. Sasampuné  nénten makuéh para sarjanané  kapincut nyelehin lontar-lontar  kalepasan. Siosan  ring sukil manawi sangkaning lintang sripit tur banget rahasia. Abot kaplajahin among  piuningé  nénten tegep. Napi malih kaweruhé wantah kadi endih kunang-kunang.
Manubagia pisan  ngawit warsa 1991, Pusat Dokumentasi Kebudayaan Provinsi Bali teliksa tur renga nedun  lontar-lontar puniki, dadia ta sida  kaplajahin  para krama sané onéng sajeroning sastra tutur. Saking proyek puniki nyasan limbak raris napi sané kawastanin tutur kalepasan utawi sastra kapatian. Kamanggala  Bapak Drs. I Gde Sura sareng tim,  tedun makudang-kudang alih aksara  tutur kalepasan  tur sampun kaalih basa, makadi; Buana Kosa (1991), Wrhaspati Tatwa, Ganapati Tatwa, Tatwa Jnana (1994), Bhuwana Sang Ksepa, Sanghyang Mahajnana, Siwa Tattwa Purana (1995), Tutur Adyatmika (1996),  Tutur Kamahāyānikam (1999), Tutur Siwa Banda Sakoti (1999), miwah sané siosan.
Amunika lontar-lontar kalepasané sané sida katedun turmaning   kaalihbasa.Yadiastu  makuéh  sané durung kapidabdabin, kaselehin mangda nyasan galang,  napi  sujatinné patitis  lontar-lontar darma kapatiané punika.  Buku-buku sané majarang indik kalepasan, sané terbit ungkuran,  yadian nénten maritastasang babonnyané , purun titiang mastika, punika  kambil (kapandung) saking pakaryan tim Proyek Dokumentasi Kebudayaan Bali.

III
Saselehé sané mangkin,  sapunapi  sujatinipun kasatmian patitis sang wikan nelebin  darma kapatian? Inggihan pitakén indik nelebin, wénten kakalih kasujatiannyané.  Kapertama,  inggihan  saseleh saking “ilmuwan” utawi “akademisi”. Saseleh saking akademisi gumanti mapangapti gelar ‘akademis’. Saselehé puniki mabuat  pisan, duaning jagi midabdabin “teks-teks” sané kapatut manut  widang “ilmu filologi”, ayat mamanggih “teks” sané kacaremin “édisi diplomatik”. Taler ngeninin paguli-guli indik kasuksman, panyadcad, miwah munjuk-lungsur “teks” sané kaselehin. Puniki kabuatang pisan,  kanggé panekek tarka  majeng sang  sapasira ugi   nyelehin  sastra kalepasan.
Inggihan pagulian  saking para akademisé  wénten conto  becik   sida katur  pinaka tatimbang,  makadi disertasi  Ibu Haryati  Soebadio,  pariindik saseleh dané  ngeninin  tutur Jñānasiddhanta (1985).  Taler wenten disertasi  Noerhadi  Magetsari; Pemujaan Tathagata di Jawa Sembilan Pada Abad Sembilan (1982),  ngwedar lontar Sang Hyang Kamāhayānikan lan paubungannyané ring kawéntanan  katatwan Candi Brobudur.  Wénten  taler disertasi  Dharma Pātañnjala saking Andrea Acri, saseleh  pairiindik daging-daging  lontar   ka-siwan  kala masa Jawi Kuna,  paubungannyané sajeroning sumber-sumber Sansekerta. Makatiga disertasiné  puniki nyihnaang adikarya “ilmiah”  patut kawacén  majeng sapa sira onéng  nelebin sastra kalepasan. Bilih-bilih kapagunayang  sajeroning  “panelitian ilmiah”. Pratingkahé marekin  tur maguliang taler mabinayan, “para paneliti” tan dumadé nganggé makudang-kudang “métodelogi” sané kapatutang sajeroning kampus-kampus utawi paguruan.
Kaping kalih,  saseleh saking para pandita sané ngutamayang paséwa darma, para pandita sané ayat tumaki-taki ngamargiang prayoga sandi, ngalumaksanaang  pakérti darmaning kapatian sajeroining urip, tingglas pisan kadi kapakusara sajeroning Kakawin Nitisastra; patilaring ātmeng tanu pagurokên. Indiké puniki  masiosan  imbangang ring pamargin para akademisiné. Ida maraga pandita nyelehin sastra ayat jagi ngragaang Sanghyang Sastra, anggé neduh, maripurna sahananing papa ring awak, pinaka homa  sari-sari, anglebur letuhing jagat.
Inggihan aabé mangkin,  ‘téks’ kalepasané  sampun marupa ‘téks’ bebas, bilih-bilih  ‘teks’ digitalnyané, caluh kawacén ring internet, mawinan sang kasamén, sang sapa sira ugi makayunan ngwacén salinan ‘digital’ sampun caluh pisan. Sakéwaten pariindik nyuksmayang, ngragaang paajah-ajah  wiakti tan bina kadi pajatu karma, lintang sripit turmaning rahasia temen, kadi angadu muncuking ruwi. Nénten ja sangkaning ngwacén siki kalih lontar kadiatmikan raris sang angwacén sida lepas, puniki margi sripit. Mawinan  pisarat anuting sasana, sang tumaki-taki kalepasan patut  katuntun sang maraga  guru. Guru jati tui mabuat pisan, nénten wantah nibakang pangajah kemaon, lewihan ring punika sida nglebur awidya miwah papa klesaning sisia.
Napi mawinan guru punika mabuat rikala para sisiané nelebin sastra kapatian,  sajeroning  Jñānasiddhanta wênten pangucap asapuniki, Sang maraga guru  suci tan wénten saménia rikala ngajah katatwaning Sang Hyang Siwa Tattwa gagelisan. Mawinan sang  baged tur belog sida marma  kawentanan Bhatara Siwa. Mulaning katatwan Siwa  lintang rahasia  kaparna. Sakadi goa sajeroning goa. Tan karumesep wong jugul. Ѐweh sajeroning pakewéh. Artosnyané, mabuat pisan kaweruh inggihan  Bhatara Siwa, tan wenten luhuran, tan wenten saménia. Kaweruhé puniki ngwetuang kalepasan, sida mamanggih tatwaning Siwa jati.”
Sané kapucukang  sajeroning paguron-guron,  sang aséwaka darma mangda yukti-yukti guru susurusa, bakti majeng sang maraga   guru. Sakadi  galang  kasurat jeroning lontar Silakrama. “Haywa tan bhakti ring guru, haywa himan-iman, haywa tan sakti ring guru, haywa tan sadhu tuhwa, haywa nikêlana sapatuduhing sang guru. Sampunang nénten bakti ring guru, sampunang nemah misuh  ring  maraga guru, sampunang hima ring guru, sampunang tan tulus ring guru, sampunang tungkas ring sapakon guru..” Puniki sasana pinih utama sajeroning paguron-guron nyéwakain darma kapatian majeng sang adi guru, katabeh brata-brata sané siosan, kasujatiang ring sang ngagem “otoritas” pinaka guru.
Inggihan ‘ajaran’ maka miwah sasanannyané, lontar-lontar darma kapatiané  makueh mahbahang  pariindik tuntunan sapolah-palih pratingkahing kalepasan. Sapunika taler katatwannyané, pasuk-wetu, panglukun aksarané, taler ambahan pranané banget matala-tala.  Tan bina ketelan toya ring gunung, aga macampuh ka segara gumawang. Pamargine lintang sukil, matantan-tantan. Sakéwanten tatujoné wantah asiki, jumujug  maring sagara. Asapunika nirgamaang pamargin atmané mulih tunggal ring paramatma.
Taler  tatujon paembasé ka mercapada, patitisé wantah  mutus jantra purnarbawa. Sang embas, utawi   sang  urip di jagaté mangda  marma ring kawentenan   atma ring raga -- menget   katatwanan atma ring déwék, wénten pamargi sané patut ambekang, inggihan nelebih sarwa tatwa. Ring  sajeroning  lontar Wŗhaspati Tattwa pamargine puniki kawastanin jñāna-bhyudrêka.
Taler wénten pamargi sané patut riksakin, inggihan mawasta indriyāyogamārga, artosnyane tan karaket déning indria. Tŗṣņādosakṣaya, tan karaket   dening  karma ayu miwah kaon. Puniki papuguh  patut kagamel olih sang sapasira misaratang palaning kalepasan. Siosan ring ageman pamargi tiga: jñāna-bhyudreka, indriyāyogamārga, tŗṣņādosakṣaya, lontar Wŗhaspati Tatwa (61)  taler mahbahang ageman pamargi yoga, makadi; ṣadanggayoga (pratyhara yoga, dhyana yoga, dharana yoga, tarka yoga, lan samadhi yoga), semalihé sami pamarginé kadasarin antuk daśaśila.
Rauh  iriki raris wénten pitakén, sapunapi  pariindik  pamargin atmané lepas saking raga sarira? Puniki sripit pisan, tan sida kasinahang, napi malih  mastikayang. Sakéwanten inggihan marga kapralinan makéh  kasurat ring lontar-lontar darma kapatian. Sinalih tunggil ring lontar Tutur Kalepasan, wénten pakecek asapuniki: Iki pinaka marganing kapralinan sang pandita, tiga lwirnia; kang nista ring siwadwara, kang madia ring tuntunging grana, kang utama ring tutud.” Katrangan  pamargin  atma lepas  sajeroning lontar Tutur Kalepasané   puniki pateh ring katrangan sané mungguh  sajeroning lontar Jñānasiddhanta sané nlatarang pariindik  kaputusan Sang Hyang Kawuwusan Jati-Wisesa.
Kapungkur, risampuné marma parindik margi panglepas atma, wénten raris pamargi panuntun atma manut genah sané kaungsi,  prayoga sripit puniki mawasta ngili atma. Tan sios manut tutur-tutur kadiatmikan, puniki pamargi nuntun atma jroning dalem, rikala atmané makayun lepas saking sarira, ngungsi ambahan, ngili  tur  nunggal majeng Bhatara Siwa. Puniki  mawinan, sané dados ngawekas, mimpin upacara pitra yajna utawi ngentas mulaning sang maraga sadhaka, sang maraga suci sane   betel inggihan pamargi ngili atma jaba-jero.
Lanturing tutur, wénten raris pitakén, napi paubungan parinama gni sakunangé ring pamargin darma kapatian? Ampura agung, durung mrasidayang titiang misaur, durung wénten panggih bacakan sastra sané mahbahang indiké puniki. Sakémaon manut para sadhaka, sang tebeg ring yoga, gni sakunang punika tan marén endih utawi caya putih sane mapag atamané rikala pacang medal saking sarira. Sakéwanten sang maraga sadhaka micayang wisik, sang sapa sira ugi sampun nepud ring pamargi yoga kapandikayang mangda  waspada turmaning teliksa, mangda sané kaparna nénten geni maya, utawi gni kunang-kunang. Puniki rahasia ning rahasia. Nénten purun titiang nglanturang, duaning durung madué pengalaman.

IV
Amunika  sida katur inggihan saseleh tutur kautaman darma kapatian. Makuéh “teks-teks” sané sandang selehin, pinaka puncaking panyujuh para sadhaka Baliné manggih kalepasan jiwa.  Pustaka sané mahbahang makudang-kudang pamargi pariindik sasana, tingkahing kapatian sang pradnyan  sarwajña, betel ring sarwa tatwa pajagatan, dura darsana inggihan  kawéntenan  sané rauh, sané lintang, sané mangkin.
Lontar-lontar puniki mulaning warisan pinih utama ring Bali, patut kacaremin sareng sami anggé tungtung pabuat embasé ring jagat. Inggihan mastikayang  tatujon uripé  amanggih kasampurnan jiwa. Kasampurnan jiwa mawiwit saking kaweruh tatwa pati-urip.Punika mawinan embasé ka madia pada nénten pateh ring plesir, pabuatnyané  wantah  asiki, nunggal ring sang maraga kasampurnan. Saking sampurna mulih maring sampurna.

Om Purnam Purnam Purnam
Om Santi Santi Santi.

Kapustakan
Andrea Acri. 2018. Dharma Pātañjala. Kitab Śaiwa dari Jawa Zaman Kuno. KPG, Ѐcole française d'Extrême- Orient. Jakarta
Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Bali. 1988. Kamus Kawi-Bali. Denpasar.
Haryati Soebadio. 1985. Jñānasiddhânta. Penerbit Djambatan, Jakarta.
L. Mardiwarsito. 1986. Kamus Jawa Kuna  Indonesia. Ende-Flores- NTT.
Made Menaka. 1983.  Kakawin Ajuna Wiwaha. 'dengan arti dan keterangan'. Pangastulan- Seririt.
Noerhadi Magetsari. 1982. Pemujaan Tathagata di Jawa Pada Abad Sembilan. Disertasi Univesitas Indonesia. Jakarta.
I Gusti Bagus Sugriwa. 1957. Kitab Sutji  "Sanghyang Kamahāyānikan. Pustaka Balimas. Denpasar.
Ida Bagus Made Mantra. 1955. Hindu Literature and Religion in Indonesia.
IBG. Agastia. 2015. Membaca Aji Sangkya, Karya Ida Ketut Jlantik. Yayasan Dharma Sastra, Denpasar.
IBM. Dharma Palguna. 2000. Cara Mpu Monaguna Memuja Siwa.  Catatan dari Kakawin Sumanasantaka. Yayasan Dharma Sastra, Denpasar.
IBM. Dharma Palguna . 2014. Homa Dhyatmika (terjemahan). Sandampaty Aksara.
IBM. Dharma Palguna. 2018. Manusa Tatwa. Pakubwan Watulumbang. Mataram
I.B. Oka Puniyatmadja.  1976. Çilakrama. Parisada Hindu Dharma Pusat.
Sudarshana Devi Singhal. 1958. Ganapati-Tattwa an Old Javanese philosophic  text. New Delhi.
Sudarshana Devi Singhal. 1962. Tatwajñāna and Mahajñāna (two Kawi philosophical texts). New Delhi.
P.J. Zoetmulder  bekerja sama dengan S.O. Robson.  1995. Kamus Jawa Kuna Indonesia.  Jakarta.
P. Worsley, S. Supomo, M. Fletcher dengan kerjasama T.H. Hunter. 2014. Kakawin Sumanasāntaka. Mati karena Bunga Sumanasa karya Mpu Monaguna. Jakarta.
Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali. 1988. Alih Akasara Lontar Kalepasan.
Pusat Dokumetasi Budaya Bali. 1991. Buana Kosa. Alih Aksara dan Alih Bahasa.
UPD. Kantor Dokumentasi Budaya Bali. 1994. Wrhaspati Tatwa, Ganapati Tatwa, Tatwa Jnana. Kajian Teks dan Terjemahan.
Kantor Dokumentasi Budaya Bali. 1995. Bhuwana Sang Kśepa, Sanghyang Mahajnana, Siwa Tattwa Purana.
Kantor Dokumentasi Budaya Bali. 1996. Tutur Adhyatmika. Denpasar.
Kantor Dokumentasi Budaya Bali. 1999. Tutur Kamahāyānikan.
Kaputusan Kadhyātmikan. Lontar druwé Puri Pamecutan. Kasalin olih Ida Bagus Putra Pudharta S. Ag. Griya Dukuh Agung, Jukutpaku, Singakerta, Ubud.

Kusa Agra,
Sanicara Wagé, Wuku Sungsang
Purnama Kawulu.
8-2-2020


Wayan Westa
Ngamolihang hadiah Sastra Rancagé warsa 2014 antuk cakepannyané sané mamurda “Tutur Bali” (2013). Dané embas ring Klungkung, 27 Januari 1965. Naanin dados redaktur Majalah Gumi Bali SARAD warsa 2000-2009, lan warsa 2010-2012 dados Pemimpin Redaksi Majalah SABDA. Sampun ngamedalang cakepan “Tutur Bali” lan “Bali Spirit”.

No comments