Lawat-lawat; Sarwa Munyi

Olih: IGA Darma Putra
Sumber Gagambaran; id.pinterest.com
Swadharman kuping, ningehang. Swadharman paningalan, ningalin. Swadharman cunguh, ngadek bo. Swadharman keneh, ngenehang saluir ané suba bakat dingeh, bakat tingalin, bakat adek-adekin. Kéto swadharman indriyané ané sabilang wai ajak medem bangun di ukudané.
Neked dija kenehé ngidang nugtug munyi ané suba kadung macelep ka song kupingé? Patakoné kéweh, kéwala pasautné aluh. Neked di tanggun munyiné ento ilang, kéto pasautné. Tuah teked ditu kenehé ngidang nugtug munyi. Liwatan tekén ento, kenehé suba cara pitik kilangan ina, paling ngadén kéné ngadén kéto munyiné. Sakéwala, iraga tusing nawang uli pidan munyiné ento macelep ka kupingé, tusing masih tawang dija tanggun munyi. Apaké seken munyi ento matanggu?
Ada tuturan tattwa, munyi koné ilang di sipeng. Sing ada munyi ngidang macelep di sipengé ento. Awinan sipeng koné wates munyi. Wiréh ia wates, dini suba likad baan ngenehang panadiné. Biasané ané dadi wates setata serbi, setata kéweh baan ngadanin.
Dija sujatiné tongos ané madan sipeng? Ené patakon kéweh, pasautné masih kéweh. Yén di satua-satuané, munyi mulan tongosné di akasa. Akasa ento butha ané paling alus. Sarwa ané alus, biasané tongosne paling duura. Wiréh ané alus ento biasané ingan. Sing baat cara ané kasar-kasar.
Dadi masih orahang ané alus ento tongosné di tengah. Wiréh yén sing alus, sing ngidang nyluksuk ka song-song ané paling dalem. Ento awinan munyiné mulan bhuta alus ané ngidang ngaénang iraga lélor cara don kélor. Munyi masih ané ngaénang iraga gedeg yadiastun sing kena pakedeg. Kéto saktin bhuta munyiné.
Lénan tekén cara bhuta, munyi ento koné nyak cara batara. Ngelah koné munyiné pralingga. Linggih batara munyi madan aksara. Liu, bek, magenep éndah rupan palinggih batara munyi. Kanti kéweh baan mlajahin palinggih-palinggih munyiné totonan. Liu masih ané mesuang pustaka-pustaka pingit, apang ngidang nawang seken goban palinggih munyi.
Gumi tongos iragané ngoyong, adanina sarwa tattwa. Dini koné mapunduh sarwa munyi ané magenepan. Munyi-munyiné ento dadi tulis baan aksara ané tawah-tawah. Wiréh makejang di guminé mesuang munyi, dadiné uyut dogénan guminé ené. Sing taén sipeng. Awinan yén dot makatang sipeng, musti alihin malu dija tongos sipengé mengkeb.
Awak iragané masih orahanga patuh cara gumi. Liu munyi makalukan dini di awaké. Ada munyin angkihan angkih-angkih, ada munyin paes klecet-klecet, ada munyin kolongan clegek-clegek. Ada masih munyi ané sing pelud baan ningehang aji kuping biasa. Kéto liun munyiné, pasti liu masih palinggihné. Lén peséngan batara munyi, lén masih adan palinggihné.
Yén mulan saja palinggihan munyi madan aksara, dong tegarang petékin akuda ada aksara di guminé ajak di awaké? Disubané bakat baan ngeték, tegarang tulis jenengné. Suba kéto lantas, engkén panadin guét-guét aksarané ento? Nyak jegég cara Saraswati?
Suud matakon kéto, sagét ada ujan tuun uli akasa tongos munyiné maumah. Sakéwala lacur, éngkén kadén munyin ujané jeg tusing tawang. Munyiné dogén sing tawang baan ngorahang, salingké lakar nulis aksarané. Ia dingeh, kéwala sing tawang apa ané bakat padingehang.

IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

No comments