Mawa Madui (4)

Olih: Ketut Sugiartha
Sumber Gagambaran https://pixabay.com
“Kija?”
“Kija gén dadi, ané penting pang maan pesu. Kadén malam Minggu jani.”
“Béh, yén malam Minggu buka kéné benehné Mas apél. Sing ja pantes ngajak tiang pesu, nyanan kabaké pedih.”
“Yén ngelah, sinah tiang sing lakar ngajakin Putu.”
“Seken sing ngelah, Mas?”
“Seken, yuk pang ada ajak.”
“Kija men lakun malali?”
“Kija gén dadi. Bli tondén taén pesu peteng kan?
Herman sajan-sajan perlu timpal ajaka pesu, kéto Putu minehin. Tusing dadi ati ia nulak pangidihné. Ento awanan ia lantas macelep ka kamarné masalin baju.
“Kal matari malu ajak Pak Dé nah, Bli,” Herman ngomong laut ngilang.
Tusing makelo makadua lantas suba negak di duur montorné Herman.
“Ka disko nyak, Bli?”
Montor ané jalananga tekén Herman suba nyalusup di tengah lalu lintasé ané ramé.
“Ah, sing nyak,” Putu masaut.
“Kenapa sé?”
“Tusing ja tongos palalian tiang ento.”
“Men kija luungné?”
“Lenan kén ento.”
“Karaoké nyak?”
“Ah eda, sing bisa magending.”
“Terus kija kenehé?”
“Lénan kén ento.”
“Men kéto mabalih pélem gén suba.”
“Nah, dadi ento.”
“Paek-paek dini ada bioskup, kéwala pélemné lawas. Kanggo?”
Putu makenyem, tangeh lakar ajaka ngaraos buin. Mabalih pélem tuah anggona alasan dogén. Teked di malun plaza malanté telu tepukina ada poster pélem lawas majérjér di kotak kacané ané maukuran sawatara améter marepat. Ada pélem silat Cina ané suba taén pabaliha, ada masih pélem horor Indonésia lan pélem témbak-témbakan Amérika.
Herman lan Putu menék ka lanté telu, ka tongos pélemé kaputer. Suung mangmung kahanané. Tuah ada makudang jalema negak di ruang tunggu. Buin tengah jam mara pélemé lakar maputer.
Makadua laut nindakan batis ka sisi. Ditu lantas padaduanan pada nuléngek langit kedas ané bekin bintang pakenyahnyah. Di betén liu lampu masi pakebyarbyar. Mobil lan montor saling langkungin di margané.
“Bli kudang dina suba di Jakarta?”  Herman matakon disubané ngenyit roko akatih.
“Mara limang dina,” Putu masaut.
“Nau sing di Jakarta?”
Putu mendep. Disubané liwat makudang menit mara ia nyautin patakon Herman. “Sujatiné tiang sing ada keneh ka Jakarta.”
“Adi kéto? Bli sing ja mabuaka ngalih gaé ka Jakarta?”
Putu kituk-kituk.
“Lakar malipetan ka Bali buin?”
“Kénkén kadén.”
“Béh, adi kéto?”
“Tiang teka mai ulian ada masalah.”
Herman ngisep rokoné laut ngalepusang andusné uli song cunguhné. “Dadi tiang nawang?”
“Lek tiang Mas. Ené ngenénin tresna,” Putu majumu nuturang kaberebehan ané ngaé ia tundunga ka Jakarta. Herman teleb sajan ningehang kanti ka panyuud.
“Sing madaya tiang yéning di Bali nu ada ané buka kéto,” Herman nyautin. “Kadén tiang pariwisata suba ngaé Bali modéren lebihan tekén Jakarta.”
“Pariwisata mula seken ngaé Bali maju. Liu carik tur tegalan masalin dadi hotél lan vila. Nanging adaté nu ajeg, Mas.”
Herman anggut-anggut. “Men lakar ngudiang Bli di Jakarta?”
“Tondén kapineh, Mas. Kenehé nu samben.”
“Tiang nawang. Nanging yén dadi idih, eda kanti makelo maselselan. Tusing ada gunané ento.”
Herman buin nyedot rokoné. “Yén Bli nu makita katemu buin ajak nak luhé ento, eda nengil. Kéwala yén miribné sukeh sajan lakar katemu jodo, ngudiang tusing ja tegarang ngengsapang. Buka anaké ngorahang, tusing ja besik bintang di langité.”
“Tiang nawang, kéwala tiang kuciwa sajan tekén bapan tiang ané nabdab tiang cara nak cenik.”
“Sinah ada ané makrana, nanging ulesné ia tusing nyidaang ngmaang pajalan ané lénan.”
Putu mendep, nengneng langit buka sedeng meték bintang.
“Jani Bli suba di Jakarta, tusing nyandang mangenang ento bas makelo. Bli perlu malajah nerima kahanané totonan. Pak Madé ajak somahné nawang sing unduké ento?”
“Sinah nawang, yadiastu tusing taén nakonin tiang. Ulesné tusing perlu bas sanget ngrambang unduké ento. Makadua patuh papinehné, melahan ngitungang pajalan ané lakar teka.”
“Benah sajan. Ento ané perlu pinehin Bli.”
“Tiang orahina miletin kursus perbankan. Koné Pak Dé ngelah timpal dadi manager di Bank. Timpalné totonan lakar idihina tulungan apang nerima tiang di tongosné magaé.”
“Béh, luung to. Eda kanti baanga léb galah ané melah buka kéto. Di Jakarta tusing ja aluh ngalih gaé yadiastu ngelah ijazah sarjana.”
“Perlu ngelah keahlian?”
“Perlu sajan. Kéwala ngandelang keahlian dogén tetep tusing ja nyidaang yéning tusing ada nak ngisi.”
Putu ningalin jam di pagelangan limané.
“Buin limang menit lokété mabukak, Mas.”
“Arah sing perlu kadropon. Meli karcis dini sing taén antré. Unduk kursus, buin pidan lakar majumu?”
Buin puan, Mas.”
“Tongosné?”
“Blok M.”
Panyatusan motor gedé lan cenik nu magaang cara tetani di margané gedé. Gerengan munyiné makoos tusing pegat-pegat. Putu bengong minehin kénkén ya rasané nongosin umah di sisin jalané ané ramé buka kéto. Ané nongosin umah sinah sabilang wai répot mersihin buk ané sambeh macelep ka tengah kamaré.
“Kudang bulan kursusé?”
“Tingkat dasar makeloné abulan tengah. Lanturané perlu galah buin telung bulan.”
“Bih, makelo masi. Kéwala yén suba jalanin tusing ja karasa sagét suba pragat.”
“Yén suba ijek biasané tusing karasa galahé majalan. Apabuin ané kajalanin ngaé asyik.”
“Ngomong-ngomong, ané pinih asyik tusing lénan tekén matunangan.”
Putu makenyem.
“Jumah lelima ada nak luh kos. Sing ada ané demenin Bli?”
“Ah, tondén kapineh baan tiang.”
“Adi kéto? Apa krana ané di Bali sanget jegégan tur tondén nyidaang Bli ngengsapang?”
“Sing ja kéto, Mas. Tiang sing nyak nyujuh langit.”
“Nyujuh langit?”
“Tiang marasa tongosé joh betén.”
“Béh, eda ja bas sanget ngéndépang awak. Dadi nak muani sing luung buka kéto. Nanging tiang nawang, nak Bali biasané mula tusing nyak pongah.”
“Ah, Mas bisa gén. Dija-dija ada nak melah kéto masi tungkalikané.”
Herman ngutang puntung rokoné laut jekjeka aji sepatuné.
“Idupé buka yéh pasih. Dikénkéné mebet dikénkéné puras. Yadian sedeng jelék nasibé tusing perlu bas sanget ngéndépang awak. Apabuin Bli ngelah kalebihan.”
“Ah, kalebihan apa, Mas? Kuliah gén sing pragat.”
“Tiang sing ngomongang unduk sekolah Bli.”
“Terus unduk apa?”
“Péh, eda ja mamelog buka kéto kuda ya? Yén unduk urusan kakéto tiang sing ada apa-apané yén bandingang ajak Bli. Bli nawang, tiang suba atiban mapisaga ajak luh-luhé ento, kéwala tiang tusing taén paek. Lén sajan teken Bli, mara kenal jeg suba bisa krakak-krakik makakedékan,” raos Herman cara nak makaengan.
“Ento sing ulian Mas mael.”
“Sing ada unduk kéto Bli. Bli mula ngelah kalebihan. Eda lek ngangkenin.”
Mirib saja buka ané orahanga tekén Herman, kéto Putu ngenehang. Yén tusing kéto ngudiang ya Evi, Lusi lan Ririn énggal sajan matimpal ajak paukudané yadiastun Rina lan Lilis tusing pati nyak ngarembug ajak déwékné. Ulesné ulian makadua siduri ené suba dadi pramugari sénior, ané marasa perlu ngelah géngsi.
“Yuk meli karcis,” kéto Herman ngomong disubané makadua pada mendep tusing pesu munyi. (masambung….)


Ketut Sugiartha
embas ring Baturiti, Tabanan, 9 November 1956. Kakawiannyané ring basa Indonésia sampun kawédar ring Bali Post, Bernas, Detektif & Romantika, Kartini, Media Hindu, Nova, Sarinah, Selecta, Senang, Simponi, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan miwah média sané lianan. Pensiunan sinalih tunggil BUMN ring Jakarta puniki mangkin meneng ring Banjar Beringkit, Belayu, Tabanan.

No comments