Raja SipOK

Olih: IBW Widiasa Kenitén
Sumber Gagambaran; https://i.pinimg.com
Iseng pesan tiang matakon tekén panak tiangé. Kéné patakon tiangé, “Yén disubané kelih lakar dadi apa?”
“Dadi raja”
Jeg aluh baana nyautin. Tiang makesiab dugasé ningeh munyin sentanan tiangé. Inget tekén uli lekadé tuna menék tuun. Sakéwala, tiang mabesen dugasé nika. Kéné pabesen tiangé. “Eda pesan dadi rajan maling. Eda pesan dadi rajan narkoba. Eda pesan dadi rajan koruptor.”
Panakné tiange nyautin baan kedeseman. Tusing makenyem nang abedik. “Ané penting dadi raja. Nyak raja buduh. Nyak rajan ceki.”
“Miiiih. Dong kéto tetujon cainé dadi raja?”
“Man? Rajan apa katagih Bapa?”
“Nah pinih tusing apa dadi raja cara Arsa Wijaya.”
“Tegeh to Pa. Adéken ané énggal terkenal, Pa.”
“Raja apa terkenal?”
“Raja maling matimpuh.”
“Artiné, raja korup, kéto?”
“Eda pesan melajah mamaling, Ning. Bapa jejeh pesan. Rugi bapa nuturin cai sadina-dina. Ingetang pitutur bapané sesai. Mamaling ento solah tusing beneh. Yén mati, di neraka tongosné. Lablaba tekén Sang Jogor Manik, watek Cikrabalané ditu nongosin. Bani cai maborbor di kawah Cambraguhmokané?”
“Ngujang takut. Apa katakutin. Masi suba mati.”
“Aduh déwaratu.“ Tiang ngurut-ngurut tangkah. Panak tiangé meled dadi raja ané tuara-tuara. “Tulungin jebos tiang, Jro.” Tiang ngamelmel cara anak buduh kangin-kauh. Nyambatang tetujon panak tiangé kawekas.
Mara tuturang tiang tekén somah tiangé, ia makesiab. Tiang ajakina mayuh panak tiangé. “Yén alihang dipalekadan, tusing wuku Wayang. Lakar ngujang bayuh?”
“Anaké mabayuh tusing mara lekad wuku Wayang, Beli. Panak iragané mirib pepes malali mai kemo. Buina pepes pesan ningeh anak mamaling. Ento inget-ingetanga.”
“Bisa dogén.”
“Nah dadi anak tua jalan ja mautsaha apang sentané melah.”
“Tiang nyak nunas pamayuh palekadan.”
Tiang ajak somah tiangé nakon-nakonang dija wénten sang wikan tatas indik ngabayuh. Takonang tiang tekén timpal-timpal tiange. Makejang nyak matulung. “Ditu di Karangasem ada. Di Klungkung ada. Di Gianyar ada. Di Bangli ada. Di Beléléng ada. Di Negara ada. Di Tabanan ada. Di Badung ada. Di Dénpasar apa buin. Lamun marasa kéweh aké ngatehin.” Timpal tiangé uli Beléléng ngimbuhin.
“Dadi makejang tawang cai tongos anaké mayuh?”
“Aké suba pepes mabayuh. Suba ada ping plekutus.”
“Emiiiiih.”
“Mémén akéné seleg ngrunguang aké. Suba tua kené masi bayuha.”
“Oooooooooo kéto, antes nyak ngresepang tutur.”
“Man kénkén dadi bayuh panaké?”
“Ia meled dadi raja.”
“Kampréééééééééét! Panak ngelah keneh luung dadi bayuh? Anak tua apa ené?”
Tiang mabalik geréngina. “Tetojonné ento ané tusing demenin tiang dadi raja?”
“Apa tetujonné?”
“Dadi maling pipis?”
“Oooooooooooo yén kéto, sinah berérong ané numitis.”
“Eda ngendah mamunyi. Bisa bungut makisid.”
“Sabaaaaaaaaaaaaaaaar! Sabaaaaaaaaaaaaaaaaaar! Sabaaaaaaaaaaaaaaaaaar! Mani aké suba ngalihang tongos mabayuh ané seken-seken. Suba pepes mabukti tenung palekadanné.”
Baan meledé ngelah sentana melah. Sentana suputra anaké wikan ngandikaang. Tiang ngalih anak ané bisa mayuh. Tiang ajakina ka Beléléng krana ditu tongos lontaré masimpen, sinah suba sayan resep tekening pamayuh. Timpal tiangé kendel masi krana maan ia nengokin kulawargané.
Dija kadén adan désané ento. Tiang ajaké ka tongosé ané apit bukit. Bukité ijo ngenah. Punyan-punyan kayuné enu renes. Di bongkol bukité, orahanga ada air terjun. Uli tongosé ento ngenah pasih Beléléngé. Tiang inget tekén raja-raja di Beléléng. Inget tekén Luh Pasek, inget tekén Ki Barak Panji, raja ané sakti bani ngrejek Blambangané. Ngelah prajurit goak. Prajurit ané sutindih. Prajurit ané mabéla pati. Nindihin gumi, satia tekén gumi. Inget masi tekén Pandji Tisna. Ané tusing nyak dadi raja. Sastrawan kaloktah di jagaté. Waged nyurat nopél.
Yéh ané ngliwat di umah anaké ané bisa mayuh ento ening pesan. Tiang demen krana enu ada yéh ening di gumi Bali. Sréyokanné alah nyréokang keneh tiangé baan kendel lakar macunduk ajak anak wikan.
Tiang nglidang-nglindeng kadaut kenehé. Apabuin ada carik, ada sampi di badanné. Ikutné kutal-kutil ngilag padang gajah. Ada lelakut di cariké. Padine sedeng embud dugasé nika. Anginé ngasirsir nempuh kulit tiangé.
“Om Swastyastu,” kéto tiang nyapa.
Dané tukang mayuh nelektekang tiang. Ia ngrasa-ngrasaang. “Rasané tiang uning Jroné? Madé Sucita nggih?”
“Nggih. Dados uning?” Tiang matakon.
“Tiang tetep inget krana adan Madéné masaih ajak geguritan Sucita-Subudi.”
Tiang masi nelektekang. Tiang makesiab. Anaké ané lakar idihin tiang tulung, timpal tiangé dugasé di Beléléng ipidan.
“Ampura Gedé Artawan puniki?” alus tiang matakon.
“Beneh.”
“Béh. Sing tawang, bani bréwok gati. Ipidan bersih gati. Legaang tusing kena baan ngingetin.”
“Sing kenapa? Mai menékan.”
Umahné melah tepukin tiang. Ada balé daja. Ada balé dangin. Ada balé delod. Tiang ajaka negak di balé daja. Ia nuturang satondén dadi tukang bayuh anak taén strés.
“Dadiné ulian strés bisa mayuh?”
“Ento suba luungné dadi anak strés, Dé. Sakéwala Madé eda nyak dadi anak strés. Aké uyak utang ngranayang. Jani suba dadian rebuta.”
“Dadi bisa rebut utang?”
“Ento malah bareng main pipis di internét. Uluk-uluka aké. Pipis baan nyilih di bang bakat tohang. Pamragat kalah. Klebut-klebut suba sirahé kangin-kauh dini baan paling kenehé.”
“Alih melahné. Tusing kenapa. Panca Pandawané dogén demen matoh. Guminé matohang. Dewi Drupadi matohang. Tusing strés. Mantas kalah akéto, eda sangetanga. Jani suba mabalik buin.” Tiang nginget-ngigetang awak dadi mamunyi buka kéto? Nuturin anak suba nawang tegeh endep. Tiang énggal-énggal ngidih pelih.
“Man payu lakar mayuh panaké?”
“Tulungin jebos. Panaké magenepan tagiha.”
“Apa tagiha?”
“Ia nagih dadi raja.”
“Luung ento.”
“Apa luung? Ia nagih dadi rajan maling pipis.”
“Badah ené suba ané kéweh. Jani, lakar tedunang malu lontar tenung palekadanné.”
Timpal tiangé ka kamar suciné. Intip tiang liu kropakanné. Ada ental lojoran. Ada ané matakepan. Miih kéné liuné  ngelah ental, pantes suba liu ngelah panawang. Tiang demen krana timpal tiangé ipidan pragat ngecelin siap dogén demenné. Jani mabading, ngalih ané madan Suung. Sina manian tiang maan sela, lakar bareng malajahang awak. Apang bisa nuturin awak.
Ia mukak ental. Anggut-anggut ia mamunyi. “Mula uli lekadné panak cainé lakar dadi raja. Ipidan ia anak dadi pangabih raja. Antes jani meled dadi raja. Menekang buin apangked. Nyén lantas nyak dadi pangabih dogén?”
“Ané sing demenin, ia ngalih dadi rajan maling ento.”
“Ené suba ada bayuhné. Banten suci petak aturang di sanggah kemulan. Runtutin baan guru piduka. Ento dogén pamayuhné.”
Tiang budal. Tiang misi baangina durén. Dugasé nika masan durén. Kéwala tiang orahina apang tusing liu naar durén. Tuuh suba mawarna lima.
Sagét panak tiangé suba ngantiang tiang di embak-embakan umah tiangé. “Sinah suba ngalih pamayuh Bapa?”
“Beneh pesan.”
“Man kénkén munyin entalé?”
“Péh cara Bungkling cai. Entalé tusing mamunyi. Bibihé mara mamunyi.”
Panak tiangé ingkel-ingkel kedék. “Antes suba dadi calon bapan raja.”
Makita mablekis tiang. Pesu jumbuh panak tiangé.
“Kénkén Pa munyin anaké ané mayuh?”
“Cai koné mula uli kadituan lakaran raja.”
“Dong sing pelih panagih keneh tiangé. Bapa bes lebihan ngelah baes.”
“Sakéwala?”
“Sakéwala kénkén, Pa.”
“Eda koné dadi raja SipOk.”
Panak tiangé nengéng misi nengkik. Tusing beneh munyin anaké ento! Bapa uluk-uluka!”
“Melahang malu ningehang. Awak dadi raja tusing dadi énggal gedeg. Raja apa pragat gedeg?” Panak tiangé nyak suud nelik. “Raja SipOk ento tegesné, raja Sip lan Oké dogén. Sabilang ada proyék sip lan oké. Tusing inget tekén lakar mani puan.
“Oooooooooo kéto. Icang lakar dadi raja ané nyalanang Asta Brata Pa.”
Buin tiang makesiab, misi nyambat suba nawang Asta Brata krana sekat tawang tuwah di Ayodia majalan Asta Bratanané. “Melahang dadi raja, nah?”
Ia nyautin baan kenyem.


IBW Widiasa Kenitén
embas ring Geria Gelumpang, Karangasem, 20 Januari 1967. Oneng ring sastra Bali klasik, sastra Bali modéren taler sastra Indonésia. Kakawian idané kawedar ring Bali Post, Buratwangi, Mémorandum, Warta Bali, Bali Aga, Majalah Sinar Agung, Majalah Éksprési, Bali Tribun, Pos Bali. Ngamolihang Hadiah Sastra Rancagé ring warsa 2006 antuk pupulan satua cutet Buduh Nglawang. Ring warsa 2015 ida ngamolihang Penghargaan Widya Pataka antuk cakepan Jero Lalung Ngutah.

No comments