Bongkling LXXXV - XC

Sumber Gagambaran; commons.wikimedia.org

Kaketus saking manuskrip duén Ida I Déwa Gdé Catra, Karangasem

/85/
Nyandang malihin tutugang,
ngajahin titiyang né mangkin,
déning tityang belog polos,
harimbhawané punapi,
tityang mabuddhi huning,
pilih dados tityang nuhut,
malih tunasang tityang,
tanah maka miwah langit,
téja bayu,
toya punapi wastannya. 


/86/
Dé Dukuh kenyunga hégar,
mangrasa suba ngulahin,
nabdab tangkis munyi halon,
hulat wangsit kenyingkenying,
hento takonang cahi,
nah bapa ngorahang malu,
hento pawakan déwa,
tanah miwah langit api,
téja bayu,
madan panca maha bhutta. 


/87/
Padha tong dadi belasang,
tekéning iyéhé cahi,
apan Allah taala reko,
manyusupin sahi-sahi,
anak mula abesik,
buka tuturané bawu,
twara nyandang dawanang,
né harimbhawané cahi,
anggon sikut,
awaké eda ngelénang. 


/88/
Tekéning anaké lénan,
yén dadi baan ngentosin,
anaké tundénang kéto,
yén tong dadi ban ngentosin,
da mbahang sarwwa prani,
sikut kajangé ya hitung,
to maan harimbhawa,
pamuput dharmmané cahi,
dadi kenyung,
Pan Bongkling malih nakonang. 


/89/
Maman ngaku nggelah sastra,
liyunnyané duwang tali,
dadi icang liwat hangob,
nah orahang besik-besik,
I Dukuh manyahutin,
to sastrané pitungatus,
maman sing pati pedas,
apa to adannya cahi,
ya plakutus,
buka sastrané kaperah.


/90/
Hentoja twah maman tatas,
Pan Bon gkling kedék nyahurin,
nah buwin icang matakon,
buka krunané i tuni,
nabhi Adam mamilih,
twara énak salah surup,
sing dharmma katongosan,
nguda liyu ada maling,
masih hidup,
hento janma twara dharmma. 

(pacang kalanturang…)

No comments