Apang élah, Apang Jaen

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra
Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com

Ada kuluk apasang sedek mesaki di betén punyan kendalé. Ditu saling atat, saling kedeng kanti peluhné pakritis, layahné ngelénteng sengal-sengal. Ané luh maselselan, sambil mesadah di bongkol kayuné, “Jail Widhiné bli, o? Masak sorohan iraga kicén apang megantét. Sorohané ané lénan élah ya ngalih lega. Jeg ruet gati awaké mesaki!”
Ané muani matolihan. Mesaut sambil lidahné ngélél, “Men, apang buka kénkén awaké mesaki? Apang cara siap? Brés.... apang suud, kéto pengaptin nyainé? Béh kuang nyusup asané ento. Anak suba kéné tugenah awaké dadi kuluk. Terima dogén. Ané penting icang lega, nyai lega! .....tariiiiikkkkk luuh!...” kéto ané muani ngeraos sambil ngangseh ngedeng kanti kijem bolné. Sakéwala ané luh jeg sing geming, ia tetep mesadah buka kélangan bayu. Buin ané luh ngeraos ngangseg, “Manusané mara sayangang Widhi. Kali kénkén ja kenehné nyalanang buang jeg nyidayang. Buina élah tur melah pesan. Sing ja ruet buka i déwék. Suba buangé mamasa, nuju masan buangé teka, kéweh pesan nyalanang buang. Misi megantét bin. Aruuuuhhh mbééé...!”
Ané muani mejadengan ngedeng. Buin ia matolihan ka duri, laut ngeraos, “Yééé.... nyai jeg iteh nilas swécan Widhi. Né suba paling élah tur luung pican Widhiné. Élahné, iraga sing tuyuh maubet jelanan yén mesaki, yén jelemané misi mengkeb kanti nyéwa hotel. Ulian iraga mamasa buangé, kicén lantas magantét, apang makelo bakat rasayang jaené. Ambat sayang Widhiné tekén iraga? I manusa nak meled masi apang makelo mesaki buka iraga, ulian ento ia naar ubad kuat. Yén dadi ban ulurin indriané apang wai-wainan ia nyidang nyalanang buang. Nak sujatiné momoan manusané tekén iraga!”
Jani giliran né luh matolihan ka duri. Penasaran ia tekén tutur kurenané.
“Kereng masi jelemané buang bli?”
“Ambatké....krurakara!”
“Men ngujang ia sing nunas tekén Widhiné apang kicén megantét? Kan nyak makelo!”
“Ah... manusané anak suba celang. Suba itungina ibané.Yén ya megantét bisa sengkala!”
“Ané luh tengkejut. Nyényé buin ia matakon, "Sengkala kénkén yén manusané magantét bli?”
Ané muani masaut sambil madekesan kanti kijem makiret, “Kéweh ya melaib nuju grebeg hansiiiiiiip.......!”
Bles... gantétané keles! Né muani silap-silap, ané luh ngetébtab éwa buka mara inget tekén awak. Bangras ia protes, “Aaiiihh... dadi kelésang bli? ...auk ...auk sing nyak icang! Pokokné jumunin!”
******
Ah, pican Widhiné mula stata rasa kuangan
Tungkul nyelsel, picané ané suba gisi sing bakat rasa


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem tur makarya dados guru.

No comments