Gitanjali (11)

Olih: Rabindranath Tagore
Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com/

41
Ring gejenan pedékan I Ratuné, nampek ring dija I Ratu ngadeg, Ratu, nyingidang angga ring wenginé? Ipun nulud-nuludang I Ratu raris ngaonin I Ratu ring marginé sané mekudus ngebuk, tur nénten ipun renga iring I Ratu. Dauh-dauhan i riki titiang ngantosang, tur ngunggahang banten katur ring I Ratu, sekéwanten ipun sané kedadang-kediding ngambil sekar titiangé seka katih bokor titiangé sané mangkin sampun tambis puyung antuka. 

Semengé sampun lintang, asapunika taler tengai tepeté. Keni angsengan soréné, matan titiangé kiap antuka. Ipun sané memargi ngemantukang, metolihan ring sikian titiangé, mekenyem, metu kémad antuka ring manah titiangé. Titiang negak sekadi gegéndong, raris kamben titiangé kedeng titiang anggén ngerubungin tendas titiangé, raris duk ipun metakén ring titiang, punapi sané acepang titiang, untukang titiang tendas titiangé, bancar toyan matan titiangé, tur petakén ipuné nénten saurin titiang. 

Inggih, asapunapi antuk titiang majarang ring ipun, i riki titiang ngantosang I Ratu, duaning I Ratu sampun sumanggup jagi nedunin? Boya ké kémad antuka titiang, pét pajarang titiang, bekel rangkat titiangé wantah tiwas titiangé? Béh, sekar gargitan titiangé sepel titiang ring manah titiangé. 

Titiang negak ring padangé raris nungadah ka ambarané, titiang ngipitang tanma bungah petedun I Ratuné mekasami suaré mekenyit bungah, lelonték emasé kebir-kebir ring kerétan I Ratuné, kedalon antuka ipun sané meririg ring pinggir marginé. duk ipun ngetonin I Ratu tedun saking linggih I Ratuné, raris ngenampekin tur ningtingang titiang saking buké, raris ring samping I Ratuné kepica genah negak titiang, gegéndong tiwas tur mepenganggé uwék, sané ngetor kekémadan awor bagia sekadi gadung ampehang sayong masan panesé. 

Sampun nyaluk wengi sané mangkin, duruhg taler piragin titiang suaran pelinggihan I Ratuné. Pedekan I Ratuné merérod ngelintang, uyut pisan, mesuryak, tur gargita. Punapi I Ratu sané melekeneng ngadeg ring lawat ipuné? Punapi wantah titiang sané ngantos-antos, ngeling, tur nandang lara sangkaning iseng titiangé nénten kedagingan? 


42
Ngedasrainaangé titiang ngiring I Ratu lunga mepelinggihan jukung, wantah titiang sané ngiring I Ratu, sapa sira ugi nénten wénten sané jagi uning ring pelungan titiangé ngiring I Ratu sané nénten medué bantang miwah tutug sengker. 

Nyelihsih ring segara agungé sané nénten metanggu, ring kenyem I Ratuné sané ngemu madu, sarin kidung titiangé ngangsan lengut antuka, sekadi ombaké, nénten keliputan sekancan belagbag baos. 

Punapi pingenan ipun durung rauh? Punapi kantun wénten malih karyané sané ugi kambil? Punika cingakin, wenginé sampun tedun ring pesisi, raris sinarengan ring petelan ical sunar suryané, mekeber malih paksi kokokané ka sebun ipuné. 

Sapa sira sané wikan malih pidan anténé jagi caplus, taler jukungé, sané sekadi sunaran engseb suryané sané sayan remrem, ilid ring dedet wenginé? 


43
Duk punikané durung sayaga titiang nyanggra sepetedun I Ratuné; durung lungsur titiang I Ratu sampun tedun ring manah titiangé, I Ratu sekadi ida danéné sané nénten uningin titiang, inggih Ratu Sesuhunan titiangé, tedun I Ratu ngukir cihna nerus ring urip titiangé sané akijapan tatit. 

Raris sané mangkin duk nénten megumana titiang nguratiang manah titiangé sané mebélat cihna kagungan I Ratuné, panggihin titiang cihna kagungan I Ratuné sambeh ring buké keliputan unteng lédang miwah sungsuté sané mewed saking sisip titiangé duké riin. 

I Ratu nénten ngedohang angga tur nyempulungin yadin saking kantun alit titiang mepelisahan ‘mepelalian ring buké, ' raris keleseg-keleseg tindakané sané piragin titiang ring genah titiangé mepelisahan mepelahan, pateh ring sané keleseg-keleseg ring bintangé. 


44
Asapuniki sampun dedemenan titiangé, ngantosang tur ngetonin saking pinggir marginé duk wenginé ngulah terang sunaran suryané, taler sabehé sané téngkob duk sampun tutug sengker masan panesé.

Sayongé sané makta orti saking ambarané sané durung naan uningin titiang, nyelang margi ring titiang, raris nyerengseng ngelintang ring marginé. Gargita pisan manah titiangé, kesiran sayongé sané pelapan, inyang keni rasaang titiang. 

Saking wau endag kantos engseb suryané titiang negak i riki, ring embakan kubun titiangé, duaning uning titiang, bénjang pungkur bagiané janten tanma rauh pét titiang sampun manggihin Ida. Titiang mekenyem, raris mekidung anggén pedéwékan. 

Alub acep-acepan titiangé ngebekin ambara. (masambung…)


Catetan: Kabasabaliang olih Komang Berata lan kawedar antuk Sanggar Buratwangi warsa 2002

No comments