Mawa Madui (2)

Olih: Ketut Sugiartha
Sumber Gagambaran; pixabay.com

Yadian kéto makadua nu matimpal leket. Pepes Putu nelokin Duarsa ané sedeng makandikan paras di sisin tukadé. Disubané Putu tamat SMA dapetanga Duarsa suba dueg ngaé bedogol paras tur ngelah kios saderana anggona ngebérang togog-togogné ané suba pragat.
“Lakar ngudiang ci di Jakarta?” Duarsa buin matakon.
“Tondén kapineh baan cang. Tongosé dogén tusing ja tawang.”
“Kadén nak suba maan gaé.”
“Ci sing nawang? Sujatiné sing ada keneh cangé luas ka Jakarta.”
Duarsa mendep. Disubané maan ngunjal angkihan ia ngorahin Putu apang nutug déwékné mancing ka tukadé. Putu makleteg. Yén suba kéné sinah ada ané suba dabdaba tekén Duarsa.
“Nu ada galah maliang-liang,” kéto Duarsa ngelépin.
Putu bimbang. Nenga-nenga kenehné. Putu tatas nawang apa artiné yén Duarsa suba nyambat maliang-liang. Tusing ja lénan tekén nyluksuk ka abian cengkéh di durin puriné. Apa nu nyidaang cara satondéné yéning suba dadi pikobet? Yén i bapa kanti nawang sinah lakar nyangetang geded basangné. Putu tusing makéséhan uli tongosné. Nanging krana Duarsa lantas ngedeng limané tur ngorahang pales lan banehné suba sadia, ia tusing nyidaang nulak.
Buin jahané makadua suba majalan marérod di sisin tukadé sambil matolihan cepok pindo ka abian cengkéh di durin puriné.
“Dini malu nah,” Duarsa ngorahin Putu ngantiang disubané teked di sisin tukadé. Tusing masaut Putu lantas milih batu ané gédé lémpéh anggona tongos negak. Ia suba koh ati.
“Madak pang tepuk,” buin timpalné ngaraos disubané percaya tusing ada anak nepukin solahné. “Kema nyén énggalang yén suba baang cang kelép.”
Putu manggutan masemu enteng. Tangkahné prajani nrugtug satmaka ia ané nyilib ka abian cengkéh di durin puriné. Duarsa ngenah saat sajan nemuang Gung Ayu ajak Putu mapan ia masi meled matemu ajak Ratni, panyeroan Gung Ayu. Apang Putu nyidaang katemu ajak Gung Ayu ia perlu katemu ajak Ratni malu.
Anginé makesiur ngaé punyan jeruju ané marérod di sisin tukadé moyogan. Kéto masih bungan kampuaké pada aas di samping Putu negak. Angin ané teka durinan nekedang kelép ané baanga tekén Duarsa, madingehan cara munyin kedis. Putu ngénggalang majujuk lan kadropon nuut titi malakar aji tiing laut nyilib ka abian cengkéh di durin puriné. Ia ngojog ka tongos ané biasa tekaina nuju majanji katemu ajak Gung Ayu.
Tusing ada nyén tepukina ditu. Ia majujuk kipak-kipek. Tusing baanga rasa takut nyinggahin kenehné mapan suba kadung ada ditu. Pagehanga kenehné lakar ngarepin apa dogén ané lakar nekain paukudané.
Ketugan tangkahné sayan keras dugas tepukina Gung Ayu maekin déwékné, nganggon daster macorak bunga-bunga tur ada anduk medbed bangkiangné. Makadua laut saling pandreng disubané marep-arepan saling magisi lima. Makadua ngenah kamemegan, marasa sukeh mesuang munyi.
“Putu,” Gung Ayu sada ngetor. “Ayu sing baanga ngigel buin.”
“Tiang sampun uning,” Putu masaut bawak.
“Putu sinah nawang apa artiné ento.”
“Tiang masih kena ukuman.”
“Kénkén?”
“Tiang tundunga ka Jakarta.”
“Nyén nundung?”
“Bapan tiang.”
Angin ané liwat ngunyad papunyanan cengkéh. Putu lan Gung Ayu kipak-kipek marasa sangsaya. Inget teken Duarsa lan Ratni ané setata siaga ngamaang kelép yéning ada apa-apa, makadua lantas sada degdeg bayuné.
“Putu nyelsel?”
Putu manggutan. “Nyelsel yéning sekaané kanti bubar. Nanging tiang ten nyelsel nresnain Gung Ayung.”
“Seken?”
“Tiang sinah nénten ja wéntén deriki mangkin yéning ten seken tresna tekén Gung Ayu.”
“Iang masi patuh. Nanging Putu lakar magedi joh…”
Putu nguratiang sasmitan Gung Ayu ané makelus sungsut.
“Bibit tresna ané mara mentik lakar aep yéning tusing kasiam.”
“Yéning mula jatukarma tiang percaya Gung Ayu sareng tiang lakar katemu malih.”
“Putu sing lakar engsap kén iang?”
Putu kituk-kituk sinambi ngelus palané Gung Ayu. ”Tiang lakar setata ngirim surat. Sapunapi lamarané?”
“Tondén ada panggilan. Madak énggal iang maan magaé. Iang suba med ngoyong jumah.”
“Dumogi gelis polih pakaryan. Sira uning pakaryan Gung Ayu sida mukakang galah iraga lakar katemu malih.”
“Buin pidan Putu berangkat?”
“Bénjang semeng.”
Gung Ayu lantas ngemel liman Putu. Makelo pandrengina paningalan Putu.
“Yéning Gung Ayu kayun…”
Lengkarané Putu pegat mapan nadaksara ada kelép uli Duarsa. Gung Ayu kadropon makirig, sasmitané nadak seming.
“Putu...,” Gung Ayu nadaksara makirig lantas ngalahin Putu.
Putu makipekan ka duri krana marasa ada anak teka maekin déwékné. Anak Agung Ngurah Gedé sagét suba dapetanga matungked bangkiang masemu pedih.
“Kéné goban jlemané ané ngaé kramané pada ngon?” baos dané nyimbing. “Kadén nak sajan wanén. Sujatiné getap, tuah bani di duri, mengkeb-mengkeb.”
Putu paekina buin atindak.
“Iba nyidaang nguluk-uluk anak liu aji kabisan ngigel, kéwala eda ngapti lakar nyidaang nguluk-uluk kai. Papineh ibané suba bakat baan kai ngisi. Apa ané andelang iba kanti bani nemenin panak kai? Tolih ibané malu, pantes sing masanding ajak panak kai. Iba ngadén goba dogén suba nyandang andelang? Orahin I Lugra. Kai lek ngelah bendésa adat ané panakné tusing nawang adat.”
“Ngudiang bapan tiangé sambat? Niki urusan tiang.” Putu tusing nyidaang naanang gedeg basangné nistaanga buka kéto.
“Mendep iba! Iba sing nawang nyén kai?”
“Ngudiang ten. Tiang sedeng ngarepin anak lingsir ané ngapak-apak.”
Plak! Plak! Ping pindo muané Putu kaplakina tekén ajiné Gung Ayu, kéwala Putu tusing makirig nang atindak. Ia tuah mandrengin muan anak muani ané majujuk di maluné, tusing ngelah keneh lakar ngwales solahné ané kasar ento.
“Magedi! Magedi iba uli dini!” Anak Agung Ngurah nundung Putu sinambi nujuhang tangané ka samping. “Buin cepok iba matingkah ané tuara-tuara, lakar gaé kai idup ibané sangsara.”
Yéning Putu lantas makaad uli tongosé ento, tusing ja ulian takut kéwala baan pinehina tusing ada gunané ngenemin anak tusing dadi ajak ngaraos melah-melah. (masambung….)


Ketut Sugiartha
embas ring Baturiti, Tabanan, 9 November 1956. Kakawiannyané ring basa Indonésia sampun kawédar ring Bali Post, Bernas, Detektif & Romantika, Kartini, Media Hindu, Nova, Sarinah, Selecta, Senang, Simponi, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan miwah média sané lianan. Pensiunan sinalih tunggil BUMN ring Jakarta puniki mangkin meneng ring Banjar Beringkit, Belayu, Tabanan.

No comments