Gitanjali (9)

Olih: Rabindranath Tagore
Sumber Gagambaran; medium.com
/33/
Sampun tengai duk ipun rauh ka kubun titiangé raris mebaos, “Icén titiang nyelang genah ajebos kéwanten. Titiang jagi nulungin jeroné ngastiti Sesuhunan jeroné. Pét jeroné swéca, titiang jagi ngelungsur peswécan Idané wantah sané kepica ring titiang kéwanten.” Raris mendep tur nguntul ipun negak ring bucu. Sekéwanten duk sampun wengi, ton titiang ipun megrudugan turmaning maksa ngeranjing ka genahé sané piitang titiang, tur seroro pisan ngambil bebantené Sané kantun ring pelinggihé. 


/34/
Bengayang sampun sané alit kewanten sané kantun kecag ring sikian titlangé, mangda sida antuk titiang busan-busan ngiring I Ratu. 

Bengayang sampun sané alit kewanten sané kantun kecag ring sikian titiangé, mangda sida antuk tltiang busan-busan ngonék I Ratu. 

Bengayang sampun sané alit kewanten sané kantun kecag ring sikian titiangé, mangda sida antuk titiang busan-busan ngerasaang petedun I Ratuné nyatur désa, busan-busan tangkil ring linggih I Ratuné nénten mepilih raina, taler busan-busan ngaturang astiti baktin titiangé ring I Ratu nénten mepilih raina. 

Bengayang sampun sané alit kewanten sané kantun kecag ring sikian titiangé, mangda nénten naan titiang medué manah jagi ngengkebang I Ratu. 

Bengayang sampun sané alit kewanten sané kantun kecag ring sikian titiangé, mangda sida antuk titiang melagbag sikian titiangé ring pikayunan I Ratuné, mangda sida antuk titiang ngiring pikayunan I Ratuné punika sampun belagbag sih Swécan I Ratuné. 


/35/
Ring genah manahé sané nénten naan jejep tur sirahé setata jegjeg. 
Ring genah aji pewikané dangan antuk ngeniang. 
Ring genah jagaté nénten keseleng alit-alit antuk bidal wewidangan.
Ring genah bebaosané medal saking tibuan patuté, 
Ring genah baktiné nénten naan padem, setata mepilonan ring sané patut, 
Ring genah ning manahé nénten kencelan membah ka tegal biasé sané nyukakin antuk aab sané padem, 
Ring genah karmané tuntun I Ratu jagi ngulati manah miwah paripolah sané setata bakti, 
I rika sampun, Ratu, genahé sané bungah. 


/36/
Mepengelungsur titiangé ring I Ratu, Ratu Sesuhunan titiangé, rarisang ampigang sampun, tur abut sampun wit kaoné sané mepunya ring manah titiangé. 

Swécanin titiang mangda dangan antuk titiang nampa nyuun bagia miwah sengsaran titiangé. 

Swécanin titiang mangda lemek antuk baktin titiangé mayah-ayah. 

Swécanin titiang mangda nénten naan titiang nundung ipun sané tiwas miwah ngandapang sikian ring ipun sané medué wisésa.

Swécanin titiang mangda sida ageng antuk titiang baktin titiangé saihang ring geginan titiange ngeraina. Talér swécanin titiang mangdé dangan antuk titiang ngaturang sikian titiangé ring pikarsan I Ratuné. (masambung….)


Catetan: Kabasabaliang olih Komang Berata lan kawedar antuk Sanggar Buratwangi warsa 2002

No comments