Lawat-lawat; Punyah

Olih: IGA Darma Putra
Sumber gagambaran; id.pinterest.com
Ada anak uyeng-uyengan, misi utah-utah ulian bas liunan nginum tuak, ento madan punyah. Yén suba punyah, makejang tepukin soléh, makejang tepukin tawah. Di papunyahan tepuk koné guminé jag maplincer kija kadén. Tusing karoan dija kangin kauh. Salingké kangin kauh, menék tuun suba tusing pasti. Sirahé ané sabilang wai tongosné baduur, sagét prajani bisa nungkalik betén macelep ka jelinjingané. Jelinjingan tusing pelih apa-apa ento bakat dengkik aji mantran tuak. Ané madan mantran tuak, tuah misi aksara Uh ajak Éh. Uhhhhhh Ehhhhhkkkk…!!!
Nyak mesib cara munyin modré ané tusing nyidayang baan ngundukang aji papineh kejokan. Mirib yén ento pirenga tekén sang pradnyan, bisa dadianga mantra kawisésan. Mantrané ento surata di lontar-lontar ané buuk, buin misi adeng milehan apang kadéna kuno. Lontaré ento ané abana ngalindeng ideh-ideh. Ulian lontaré ento, tusing bedik baas anak bakat gampilang. Tusing masih akikit saselikan anak bakat baan ngitungang. Kéto kawisésan mantran tuaké.
Sakéwala ada buin besik mantran tuak ané kondén matulis. Mantrané ento tuah mantra ané paling tengeta, paling pingita. Sawiréh mantrané ento pingit, tusing koné dadi ngawag baang anak ané tusing demen. Yén ento puuk, bisa koné sengkala. Suba liu conto anak ané mamuuk ling sastra raris sengkala kanti ngemasin. Prajani koné ané némbérang isin sastrané ento pragat kena sengkala tusing rérénan. Uli déwékné padidi kanti kakinné koné kena upadrawan sastra. Uli Dadongné kanti pianakné masih tusing buungan. Kéto tenget sastrané, sangkalanga tusing dadi ngawag-awag.
Isin mantrané ané pingit ento, koné aksara pingit ané malinggih di layahé. Ulian aksarané ento layahé bisa maélogan kemu mai. Lemuh koné elogan layahé cara elogan lelipi ngalih gegitik. Tusing kalah lemuh layahé tekén élogan bangkiang jogéd bungbung, cara ané lumbrah di internété. Ulian ningalin élogan bangkiang jogéd, bisa engsap tekén kurenan. Kéto masih yén anaké suba kadung ningehang raos alus ané medal uli Sang Hyang Layah Lemuh, bisa cara kena aji sasirep. Jag rep sirep!
Apa aksaran layahé ané pingit ento? Tusing ja ada lén, isiné tuah aksara Ca. Aksara Ca ento misi suku ané mamunyi U. Kéto pingit aksara ané mungguh di layahé. Amonto isin sastrané, kondén masih madan jangkep. Apanga misi pangurip, mantrané ento maimbuh bisah ané sujatiné nengen. Ketah suarané H. Buka telu aksarane ento mapupul di layahé. Dugasé nguncarang, masih apanga jati-jati pasaja. Carané nguncarang: Layahe neket di laklakan. Laklakan ento tusing adan jaja, langit-langit madan laklakan. Ditu layahé deketang, suarané C. Kéto masih buin isinin apanga bibihe misi munju suarané U. Suba kéto, dilakar pesu munyiné enggalang pesuang bayuné uli basangé suarané H. Ento suba suaran layah misi idu. Ento mantra pingit, tusing dadi orang-orang.
Suba bakat punduhang aksara di mantran tuaké, mara madan pragat. Sabilang liu bakat nginem tuak, pasti suba mantrané pingit ento ané pesu. Patut kisi-kisi mesuang mantrané ento, apang tusing ketaranga ajak pisagané. Jejeh orahanga bisa ngaléak. Apa kadén madan léak, masih tusing tawang seken. Nak makejang pragat aji koné.
Buka keto panadinné yén suba kadung punyahin tuak ajerigén. Magenep satuané bakat rambang. Yadiastun kondén masih karuan beneh papineh ané sepungin baan tuak. Tusing masih karuan, papineh ané ning lakar bakat yén tusing nginum tuak. Patuh cara milihin pajalan, kondén karuan jalané ané ambahin biasa ajak ramé ento ané beneh. Beneh pelihé tusing ditu tongosné. Dija tongos beneh pelihé?
Suba neked ditu patakoné, kanggoang pejang malu. Wiréh guminé suba ngancan keras papincerané. Sirahé masih suba misi uyun agigis. Disubané kéto, mara bakat ingetang pelajarané dugas enu SD. Koné gumi ento malincer di patongosan, sambilanga ngitehin matanai. Nah, nguda sabilang wai matanainé ané bakat tepuk majalan? Jani takonang buin cepok, ané beneh ento, anaké ané punyah apa ané tusing?


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

No comments