Gitanjali (8)

Olih: Rabindranath Tagore
Sumber Gagambaran: https://www.brandingmag.com
/29/
Ipun sané tanem titiang antuk wastan titiangé, mesengilngilan ring aungan pangkéng titiangé. Bincuh titiang mekarya bidal ring suter ipuné; raris duk bidalé nenegeh kantos ka ambarané, nénten keni antuk titiang ngetonin bungkulan titiangé, duaning kelawatan bidal

Gargita titiang medué bidal ageng, raris labur titiang antuk buk miwah apuh, mangda nénten kantun wénten song, yadin sané alit pisan, ring wastan titiangé; raris antuk nges ipuné, nénten keni antuk titiang ngetonin bungkulan titiangé.


/30/
Pedéwékan titiang ka jaba jagi ka genahé sané sampun cumpuin titiang sareng ipun. Sepi singid wenginé, sekéwanten sapa sira sané nutugin titiang?

Nyamping titiang, jagi ngelidin ipun, sekéwanten nénten sida antuk titiang mekelid. Buké mesepuk antuk kudusan ipuné, tunggil atur titiangé urugin ipun antuk geluran ipuné.

Ratu Sesuhunan titiangé, ipun wantah manah titiangé, ipun nénten medué manah kémad; sekéwanten kémad antuka titiang tangkil ring I Ratu pét ipun nutugin titiang. 


/31/
“Jero, Jero sané mepangkéng, nikaang ring titiang sapa sira sané mangkéng anggan Jeroné?” 

“Ida Sesuhunan titiangé,” ipun mesaur. “Manahang titiang jagi sida antuk titiang ngungkulin sapa sira ugi antuk kesugihan miwah wisésan titiangé, raris ring sambin titiangé, sepel titiang jinahé sané ugin ipun katur ring Ida Sesuhunan titiangé. Duk titiang kiap, titiang medem ring pemereman Ida Sesuhunan titiangé. Duk titiang enten, dapetang titiang sikian titiangé sampun mepangkéng ring sambin titiangé.” 

“Jero sané mepangkéng, nikaang ring titiang, sapa sira sané ngaryanin anténé punika sané nénten keni antuk megatang?” 

“Titiang,” ipun mesaur. “Titiang sampun sané utun pisan ngaryanin anténé puniki. Manahang titiang, wisésan titiangé sané nénten kesoran, sida ngungkulin jagaté tur nyukén titiang mardikané sané nénten kencelan. Raina wengi raris karyanin titiang anténé puniki, lemid daldal titiang ring geniné sané ageng. Duk sampun puput, tur buntaran ipuné sampun jangkep, tur nénten keni antuk titiang ngelungang, dapetang titiang sikian titiangé sampun mimpus antuk anténé puniki.” 


/32/
Ipun sané tresna asih ring titiang, nyadia ngemit sikian titiangé sapunapi ja antuka mangda titiang nemu bagia. Sekéwanten nénten sekadi asapunika sih swécan I Ratuné sané agengan ring tresna asih ipuné. I Ratu ngélahin titiang. Ipun nénten purun ngaonin titiang pedéwékan, mangda neng akijapan titiang nénten kantos lali ring ipun. Sasihan antos-antosang titiang, nénten guan I Ratu tedun. Yadin nénten onék titiang I Ratu ring astiti baktin titiangé, yadin nénten sepel titiang I Ratu ring manah titiangé, sekéwanten sih I Ratuné ring titiang, kantun setata ngantosang sih titiangé. (masambung….)

Catetan: Kabasabaliang olih Komang Berata lan kawedar antuk Sanggar Buratwangi warsa 2002No comments