‘Nama Adalah Doa’

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra
Sumber Gagambaran; https://www.carredartistes.com
Dugas I Wayan lekad, tiang mitungan ngajak I Luh unduk adan raréné. Koné, adané ento pangapti, apang sida raréné nadi suputra, nadi buka pangapti reramané. Béh, makejang kebitin bukuné, ngalih-ngalihin adan melah. Matakon masi tekén anak wikan, imbuhin nyeliksik internét. Pamuput, maan tiang adan melah. 
“Nyén payu adané I Wayan, Bli?” matakon I Luh sambilanga manyonyoin pianakné. Tiang makenyem, nolih nyonyoné I Luh. Béh... Gibungina bapané tekén I Wayan! 
“Tenang Luh. Bli suba maan adan luung pesaja.”
“Nyén?”
“I Wayan Pascat Sarwa Jnana Wicaksana,” piiih... Seken saja tiang nyambat adané ento. I Luh bengong, das rebut muring. 
“Adan ento? Kadénang anak mamantra,” kéto ia kamemegan. 
“Béh, Nyai sing ngerti. Adan ento nak pangapti, Luh. Mawanan ngaé adan apang seken, apang ngelah arti, apang saja-saja ada sumber sastrané!”
I Luh enu masi bengong. Matakon dangsah megat-megat. 
“Men... Apa arti adané ento? Apa pangapti Bliné?”
Tiang negak maekang. Mapan lakar nuturang sastra pingit, sing dadi témbér. 
“Kéné Luh. Wayan artiné pianak kapertama. Pascat artiné dueg. Sarwa artiné makudang, magenepan. Jnana artiné kaweruhan, ilmu pengetahuan. Wicaksana artiné ngelah wiwéka panglokika. Bijaksana buka raos janiné. I Wayan Pascat Sarwa Jnana Wicaksana artiné: Pianak Kapertama ané duég makudang pangaweruh lan wicaksana di kahuripan.” Mimih... Telah angkihané nelatarang arti adané ento. Sakéwala paliatné I Luh enu dangsah dogénan. I Wayan sayan ngatitem nyedot nyonyo. 
“Apa pangaptin Bliné?” kéto patakoné sambilanga ngiung-ngiunang pianak. 
“Apang dueg pianaké. Nawang sakancan unduk. Apang dadi tongos matakon para janané ané nepukin pakéweh,” masaut tiang sambilang ngerosang kopi. I Luh anggut anggut, mirib suba resep. 
“Apang dueg, apang dadi takonin sakancan unduk. Apa ja takonanga tekén anaké, ia nawang. Apang kéto?” Naaah... Nyansan dueg jani kurenan tiangé! Sautin tiang semangat pesaja. 
“Nah... Pas! Apang kéto suba!” 
Sagét kurenan tiangé nelélep, alisné matampih-tampih. 
“Yén kéto pangaptiné, bes serem adané ento. Cara mamada-mada batara!” kéto raosné sinted pesaja. Tiang tengkejut, lantas matakon jeek. 
“Men... Nyén adanin I Wayan? Dong nah orahang? Ngelah Nyai réferénsi sastra? Suba Nyai matakén tekén nak wikan?” Mimiiiih... borongan patakon tiangé, ulian ngilngil basangé kaboyanin. I Luh nyelupang nyonyoné ka béhané telutuan, lantas ngaraos, “Adan pilihan Bliné bes wayah. Apang kekinian adané anggo.”
“Nyén?”
“Wayan Google!”

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem tur makarya dados guru.

No comments