Mawa Madui (1)

Olih: Ketut Sugiartha
Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com


Yéning ada tongos di guminé ané setata kelidina tekén anaké, sinah ento bui. Tongos nyalanin ukuman krana mabukti taén malaksana tusing anut tekén awig-awig panegara. Sinah tusing ada anak nau ngoyong ditu mapan sakancan jalema ané celepanga kema tusing nu ngelah aji buka luu ané kaentungang.
Tusing taén Putu Mastra mabui ulian palu vonis ané getokanga tekén hakim di méjané. Maprakara masi tusing taén mapan joh para tekén laksana ané nungkasin awig-awig panegara tongosné idup. Nanging ulian solahné ané tusing anut tekén adat ia lantas maan ukuman. Tusing ja mabui kéwala idup ané jalanina tusing ja sanget malénan tekén idup anaké ané ngoyong di tongosé ané kaiter baan témbok tegeh: bui.
Aslabsaban sinah anaké ngadén ia tusing ngelah pikobet mapan ia ngoyong di tongos ané dadi orahang melah, apabuin ia nu nyidaang klicak-klicak kema-mai. Pastika anaké tusing ngadén ia sedeng nyalanin ukuman, mapan ané marasa kaukum tuah déwékné padidi. Bapané dogén tusing ja marasa ngukum, malah ia marasa suba nylametang pianakné.
“Seken ané dingeh bapa to?” Lugra nyedsedang dugas negakang Putu. Makadadua batun paningalanné curenganga ka muan pianakné. Mapan suba nawang apa ané sedeng selehina tekén reramané, Putu lantas manggutan.
“Ngudiang kéto, Putu? Ngudiang Gung Ayu? Kadén liu ada bajang-bajang ané sedeng pilihin?”
Putu nguntul tusing nyidaang masaut. Yéning i bapa inget taén teruna, kéto ia mapineh, miribné ia tusing ja lakar matakon buka kéto. Apa mirib i bapa ipidan ngantén ajak i mémé tusing madasar baan tresna? Nanging ané ilis, ené ulian Anak Agung Ayu Prami okané Anak Agung Ngurah Gedé, nak lingsir ané sanget ajianga tekén kramané mapan dané sentanan raja ané taén nyeneng di puri.
“Putu suba kelih,” bapané buin ngingetin. “Tusing pantes bapa melid nglémékin Putu. Patilesang awaké, iraga ené wang sudra. Tongosé di betén, eda pesan ngapti lakar nyujuh bulan di langité.”
Putu maplengek. Tusing madaya ia yéning bapané ngelah papineh ané ngaé ia prihatin. Di jaman ané suba maju cara jani nu masé bapané sanget ngrambang wangsa, buinsada ngorahang sudra tusing pantes masanding ajak wangsa ané lénan. Méh-méhan liu krama ané ngelah papineh patuh buka kéto.
Nanging Putu nawang, adat ané dadi ageman kramané suba sanget sajan kena ius papineh penjajahé ané nyelap ngidupang wangsa apang kramané pada mabina-binaan. Yén suba kéto aluh baana mombong kanti kramané muyutan ajak braya padidi.
Sujatiné anut tekén ajahan Catur Warna, kéto Putu mapineh, tusing beneh yéning ada ané marasa pinih penting. Anak makejang pada ngelah guna lan karma ané mabuat tur perluanga tekén ané lénan. Yén tusing ada sudra ané ngarap carik atawa abian, apa lakar anggon ajeng-ajengan? Yén tusing ada wésya ané madagang, dija lakar mabelanja? Yén tusing ada kesatria, nyén lakar ngundukang panegarané? Yén tusing ada brahmana, nyén lakar tunasin pamuput nuju mayadnya?
Meled Putu ngingetin reramané nanging ané pesu uli bibihné tuah, “Gung Ayu nak tresna tekén Putu.”
Eda tuah minehin déwék padidi, pinehin masi apa solah Putuné makada melah apa jelék marep anak lén,” bapané ngopak. “Suba tawang kénkén panadian solah Putu totonan?”
Putu nlektekang bapané aji paliat ané nyiriang dot sajan nawang.
“Gung Ayu tusing icéna ngigel buin.”
Putu marasa buka kaentungang ka tukadé ane nyat yéhné. Marasa paukudané benyah latig. Nadaksara marawat-rawat timpalné makejang ané ajaka bareng masekaa séndratari. Kéto masi wantilan désané ané bareng kawangun aji asil ngadaang balih-balihan séndratari.
“Yén saja kéto, sinah sekaané lakar kélangan,” Putu mapangenan.
“Kéto suba dadiné, mapan tusing ada ané lakar ngantinin Gung Ayu. Bapa bani matoh sekaa séndratariné tusing ja makelo buin tuuhné sajaba obah pikayun Gung Aji.”
Putu nguntul mecik péléngan. Tusing madaya ia lakar kéné panadiané. Makejang timpal ané ajaka masekaa sinah lakar maselselan krana lakar ilang akénjang pangupajiwané. Torisé masi lakar kélangan silih tunggil obyék wisata ané ngalangenin. Lebihan tekén ento dagang-dagangé sinah lakar surud sekayané.
“Kejokan pikayun Gung Aji,” Putu masaut.
“Kejokan kénkén? Gung Ayu ento okané. Gung Aji tuah nylametang wibawan puriné.”
Béh! Mabuat sajan ané madan wibawa kanti tindihina buka kéto tan pangrambang kramané ajak liu. Putu kituk-kituk sambilanga ngrenggeng. “Bas ngapak-ngapak ené.”
“Sing dadi ngomong kéto.”
“Gung Aji sing adil.”
“Dija tongos sing adilné? Gung Aji tuah némbang okané.”
“To lakar makrana anaké liu maselselan. Benehné Gung Aji mikayunin yéning marasa dadi krama di désané ené.”
“Putu!” bapané nengkik. “Makejang ené ulian solah Putu, ngudiang Gung Aji pelihang.”
Putu mendep. Ia ngeh jani yéning sujatiné ia suba kadalih, buka tersangka ané sedeng ngarepin hakim nganggar palu vonis sayaga lakar ngulungang ukuman. Tusing nyidaang ia mélanin paukudan kala bapané ngulungang munyi apang ia makisid ja ka tongos pamanné di Jakarta.
“Putu eda salah tampi, bapa tusing ja nundung Putu,” bapané nerangang. “Buin pidan sinah Putu lakar nawang nguda iraga perlu nglaksanain ené.”
Putu tusing masaut. Tusing ja ulian tusing nu ngelah raos nanging krana marasa suba tusing ada gunané buin nyauitin bapané; nak muani matuuh séket tiban ané piliha dadi bendésa adat tekén kramané. Ulesné apang tusing likad ajak Anak Agung Ngurah, ia marasa perlu nabdab pianakné ané suba malaksana tusing anut tekén sima.
Nyapnyap masih kenehné Putu, eda-eda bapané lakar pelihanga tekén kramané mapan makejang suba nawang yéning ulian déwékné sekaa sendratariné sida kawangun. Ia padidi ané saat kema mai ngalih panguruk kanti nyidaang ngaé balih-balihan ané demenina tekén torisé.
Lebihan tekén ento, ia masih bareng ngigel dadi Rajapala, anak muani tiwas ané lantas makurenan ajak dedari ané madan Kén Sulasih. Ané ngigel dadi dedari ento tusing ja lénan tekén Anak Agung Ayu Prami.
***
Papineh ané kaliwat samben makada Putu tusing nyidaang ngidemang paningalan. Petengé magaang banban nimpalin kenehné ané sekel. Di duur dipané ané besikan Duarsa nyalempang cara gedebong bah, tusing makrisikan tur ngerok nyiriang tis pulesné. Kanti madingehan siapé makruyuk sawat saling sautin Putu tusing maan pules nang aketélan.
Adéng-adéng ia bangun uli pasaréané laut ngidig bangkiangné Duarsa alantas makliud muadan cara méong.
“Jam kuda ené?” Duarsa matakon sambilanga ngusap-usap mata.
“Suba jam pat, lan kayeh malu.”
Duarsa majalan sambilanga ngisi sénter di durin Putu, ngaliwatin rurung mabatu-batu nyujur pancoran tongos manjus kramané. Tusing makelo makadua lantas teked di pancoran. Ada tetelu liuné pancoran ané malakar aji batu mabolongin. Makejang batu ané masib nyonyon raksasa ento malumut mapan setata beseg. Munyin grojogan yéhé ané membah gédé ngalahang kruyukan siapé ané ngancan ramé.
Mara seger rasaanga awakné Putu disubané suud manjus. Teked jumah dapetanga méméné suba nyeduh kopi duang gelas. Tusing ngantiang Putu suud mapamit di sanggah, Duarsa laut nyiup kopiné. Umah kulawargan Putu suba satmaka umahné padidi. Méméné Putu demen nepukin ia buka kéto.
Suud mataki-taki Putu lantas pesu uli kamarné néngténg tas panganggo. Muan méméné tepukina makelus sedih. Ngenah sajan ia marasa kélangan.
“Melahang nyén ngaba awak, Tu. Gumin anaké sing ja patuh tekén gumin iraga dini. Patilesang awaké,” besen méméné sambilanga ngetélang yén mata. Madé Santi, adiné, tusing pesu munyi nang akatih. Tuah paningalanné ané makaca-kaca nyiriang ia marasa sebet kalahina tekén beliné.
Putu tusing nawang apa ané pinehina tekén bapané. Reramané ené tusing ada ngaraos apa-apa buin. Mirib marasa suba bas liu mesuang munyi atawa mautsaha ngengkebang sebet kenehné.
Negak magandéng nganggon montorné Duarsa, sawatara ada tengan jam mara ia teked di Terminal Ubung. Nanging bis ané lakar tegakina ka Jakarta tondén teka. Sinambi ngantiang, Duarsa ajaka singgah ka warung nasi ané ada di bucun terminalé.
“Melah-melah nyén awaké ditu,” Duarsa mara pesu munyi pas negak di dampar warungé.
Cang suba majanji,” Putu masaut.
“Majanji kénkén?”
“Diapin kénkén cang lakar tetep tresna tekén Gung Ayu.”
Cang sadia nulungin yén ada ané perlu. Kéwala, sukeh asané ci lakar ketemu buin ajak Gung Ayu.”
“Yén ci sadia nulungin, sing ja lakar ada alangan.”
“Kénkén maksudné?”
Cang lakar nyuratin Gung Ayu. Ci lakar idihan cang tulungan nekedang suraté.”
“Béh, gaé cenik to. Kéwala…..”
“Sing misi kéwala. Amunkén ja gedén alangané, yén mula jatukarma tusing ja lakar kija.”
“Nah, madak ja saja kéto.”
“Sing dadi nak sangsaya. Kadén ada nak ngorahang, sangsaya patuh tekén kalah satondén maadu.”
Jam pitu kuang limolas menit Putu nepok-nepok palané Duarsa. “Suksma suba ngatehang cang mai tur suba majanji lakar nulungin cang.”
Eda ngomong kéto. Kadén suba uli pidan iraga saling tulung. Yén suba teked eda engsap ngirim surat.”
Negak di duur montorné, makaelo Duarsa ngiwasin bis ané tegakina tekén Putu pesu uli terminal. Marasa suung kenehné lakar makelo majohan ajak timpalné ané pinih leket.
Masadah di kursin bisé Putu bengong. Nadaksara ia inget tekén dinané ané suba liwat, dugas Duarsa teka ka umahné. Suba makéré sanja dugas ento.
“Saja ci lakar ka Jakarta, Tu?” Duarsa matakon.
“Uli dija ci nawang?” Putu masaut.
Duarsa negneng Putu sekel. Putu ngénggalang ngidih pelih. Ia marasa tusing pantes matakon buka kéto mapan ia suba satmaka nyama sodetné, ané sinah suba nawang pasalé totonan. Duarsa suba dadi timpal leketné uli cenik. Anléhné ané patuh makada makadua énggal leket. Makadua demen sajan tekén ané madan kesenian. Tusing ja ngambar lan ngukir dogén ané pelajahina, magambel masih dueg. Dugas nu masuk sekolah dasar sabilang wai tengainé ajaka dadua pastika klentang-klenténg melajah magambel di balé banjaré. Nanging disubané tamat sekolah dasar, Duarsa tusing nutugang sekolah mapan reramanné tusing ngelah prabéa. (masambung….)


Ketut Sugiartha
embas ring Baturiti, Tabanan, 9 November 1956. Kakawiannyané ring basa Indonésia sampun kawédar ring Bali Post, Bernas, Detektif & Romantika, Kartini, Media Hindu, Nova, Sarinah, Selecta, Senang, Simponi, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan miwah média sané lianan. Pensiunan sinalih tunggil BUMN ring Jakarta puniki mangkin meneng ring Banjar Beringkit, Belayu, Tabanan.

No comments