Bongkling (LXVII – LXXII)


Sumber Gagambaran; commons.wikimedia.org

Kaketus saking manuskrip duén Ida I Déwa Gdé Catra, Karangasem

/67/
Apang Hemed nimba dowang,
hidhepang nyéndok yéh pasih,
Pan Bongkling masahut halon,
sok da ndén makranan brangti,
dijaha jwa pang pasti,
patakon icangé malu,
hento igama selam,
tekéning i gama Bali,
hengkén luhur,
hengkén ja madan kasoran./68/
Hengkén to lewihan wangsa,
kén liyunan nggelah haji,
nyén déwané néné kawot,
né ngodagang pati hurip,
hengkén né madan mati,
hengkén né maadan hidup,
tatasang apanga pedas,
panga ngéténg besik-besik,
da nyalumur,
anak icang tondén pedas./69/
Dé dukuh getar narthayang,
nah dingehang apang jati,
yén gama selamé reko,
anak hento paling lewih,
twara kuwangan aji,
nggelah sastra pitungatus,
yén pepekang makejang,
genep nyané dowang tali,
krana kéwuh,
anaké magama selam./70/
Anak wangsa lewih pisan,
twara ada manandingin,
yén déwané néné kahot,
Allah taala paling lewih,
ida ngodagang gumi,
to paraning pasuk wetu,
utpati Ian pralina,
tekaning hastuti cahi,
padha ditu,
twarada dadi belasang./71/
Néné kéné patunggalan,
déwa lalima to cahi,
Abubakar paling henom,
nabhi Muhamat gumanti,
nabhi Adam ngentosin,
gumanti si nabhi Husup,
wekasan Allah taala,
kéto mimitana cahi,
krana liyu,
habeté masalin sastra./72/
Pamuput tatwa akétwan,
kén janmané katongosin,
matakon to cahi kéto,
nah bapa ngorahang jani,
né dharma katongosin,
buwin nawang sastra liyu,
déwané takut pisan,
kén né nawang sastra kikit,
krana takut,
apan ya mamumpang lampah.

(pacang kalanturang…)


No comments