Ulian Bungkil Tiing

Olih: I Kadék Ruminten
Gagambaran Manik Sudra
Kacarita wénten kulawarga sané urip ipun tuara. Ipun mawasta Pan Kancrut lan Mén Kancrut. Gagaén Pan Kancrut wantah mamacul ring sawah. Ipun maderbé pianak dadua I Wayan Doglér lan Ni Luh Sari. Ipun nongos ring pondok sané réod madingding bedég maraab baan somi. Nuju masan sabeh telas tuduh pondokipun Pan Kancrut. Mén Kancrut nyabran rahina wantah ka alasé nuduk saang sambilanga nuduk batun toop lakar nyahnyaha. Gumi sampun endag galang Pan Kancrut jagi luas kasawah mamacul. I Wayan Doglér ipun demen melog-melog anak, bapanipun tusing buungan belog-belog ipun. Nanging pianakné ané luh madué parisolah sané matiosan, nénten sakadi belinipun. Ni Luh Sari kulit ipun putih tur jegég lan jemet nulungin mémé bapané magarapan. 
Kacarita mangkin Pan Kancrut lakar luas ka carik mamacul. Mabesen ipun tekén pianakné, “Doglér… Doglér  mai paekin bapa.” 
Kenyel bapané kauk-kauk nanging tusing masi I Wayan Doglér masaut. Suba makelo mara I Wayan Doglér nengok uli pondokné sambilanga ngintip bapanné, suba magedi apa kondén. Lantas tingalina I Wayan Doglér dengak-dengok tekén bapané, ditu lantas bapané matakon, “Doglér ngujang tunian kaukin tusing masaut?”
Masaut lantas I Wayan Doglér “Icang tunian nu medem, ngudiang ngaukin icang?”
“Kéné Doglér bapa lakar ka carik numbeg, nyanan abang bapa nasi nah.”
“Nah! Lamun icang inget,” kéto pasautné I Wayan Doglér. Bapané mendep ngelantas magedi. Mén Kancrut iteh di paon nyakan tur ngaé daarang nasi. Sawai-wai daarang nasin ipun wantah bé bekécot matunu lan jukut don séla. Nyagjag lantas I Wayan Doglér ka paon, “Mé icang tunian orahina tekén ibapa ngabang nasi ka carik.” 
“Nah Doglér!” kéto pasaut méménné. Suba kéto lantas bungkusanga nasi tekén méméné lantas I Wayan Doglér ngaba ka carik. Sedek ipun majalan ngelah ipun keneh lakar melog-melog bapanné. Kéné keneh I Wayan Doglér, “Nyanan yén suba neked lakar oraang nasiné amah kuluk.” Disubané kéto lantas I Wayan Doglér naar nasiné kanti telah. Neked lantas ipun ring carik ipun mapi-mapi sedih ring arepan bapanipun sawiréh nasiné telah amah kuluk. Matakon lantas bapané, “Doglér kén nasiné?” 
“Nasiné suba amah kuluk bakat kalain icang nakep panak kedis.” 
Lantas mapangsegan bapané sawiréh suba kenyel lakar madaar tusing ada nasi. “Nah! Lamun kéto lan mulih Doglér!”  I Wayan Doglér gagéson mulih ajak bapané.
Gelisang satua I Wayan Doglér sané mangkin sampun neked ring pondokné. Sawiréh bapané sampun kenyel I Wayan Doglér tundéna nyemakang nasi ajak ngaé kopi. Ngelantas I Wayan Doglér nyagjag ka paon nyemakang nasi ajak ngaénang kopi. Di paoné sedek wénten jaja uli selem magantung ajak jaja gina sawiréh lakar ada rahinan. Matakon I Wayan Doglér, “Mé ngudiang ngantung tain kuluk ajak panak dongkang tuh-tuh,” kéto patakoné I Wayan Doglér. 
I Wayan Doglér buka anak belog tusing nawang apa. Lantas masaut méménné, “Kén tain kuluk, to jaja uli selem ajak jaja gina,” mara orange kéto, I Wayan Doglér ngelah keneh lakar nguluk-nguluk bapanné. Sedek bapané lakar ngopi lantas I Wayan Doglér ka paon pelutanga lantas jaja uli selem tekén I Wayan Doglér, lakar oranga tain kuluk. Mara abana pesu lantas kalaina magedi. Lantas I Wayan Doglér ngaukin kuluk apang bapanné percaya kopiné misi tain kuluk. Bapané nu sedek ngumbahin piring lantas kaukina tekén I Wayan Doglér. 
“Pa.. Pa.. suba gaénang icang kopi,” lantas gagéson bapan ipun nyagjagin. Disubané bapané negak lantas I Wayan Doglér ngoraang kopiné misi tain kuluk. 
“Pa kopiné misi tain kuluk.” 
Masaut lantas bapané, “To kija kalain cai tunian?” 
“Bakat kalain icang magedi,” kadénanga seken to tain kuluk lantas tundéna ngentungang tekén bapané. 
“Nah! Muh kutang buung bapa ngopi,” mara kéto lantas abana kadurin paonné, ditu lantas daara tekén I Wayan Doglér.
Kacaritayang né mangkin Pan Kancrut lakar ngebét ubi ka alasé ajaka I Wayan Doglér. Majalan lantas I Wayan Doglér ajak bapané ka alasé. Risampuné I Wayan Doglér neked ring alasé I Wayan Doglér manggihin punyan ubi gedé-gedé. Lantas congconga tekén bapanné, I Wayan Doglér tuah mabalih dogén sambilanga negak duur batuné. Suba lantas liu maan ubi I Wayan Doglér ajak bapané lantas majalan mulih. Mara tengah jalan nepukin lantas tukad yéhné ening, sawiréh bapané ongkeb tur awak ipun medaki-daki laut ditu Pan Kancrut manjus. I Wayan Doglér sawiréh awakné tusing daki krana ipun tusing maan nulungin nyongcong ubi ngelantas ngemalunin mulih sambilanga nikul ubi. Suba joh I Wayan Doglér majalan lantas ngelah ipun keneh lakar melog-melog bapané. I Wayan Doglér ditu lantas nepukin bungkil tiing ditu lantas ebéta tekén I Wayan Doglér, lakar anggona nukarin ubi bapanné. Sedek ipun nepukin saang tuh-tuh lantas I Wayan Doglér ngidupang api lakar nambus ubi, suba lebeng lantas daara tekén I Wayan Doglér kanti sing telah bane naar. Sasubané suud I Wayan Doglér naar ubi matambus, I Wayan Doglér nutugang pajalané mulih sambilanga nikul bungkil tiing.
Gelisang satua sané mangkin I Wayan Doglér sampun wénten ring pondok ipun.  Magrétgotan I Wayan Doglér nikul ubi lantas geruganga ring malun paonné. Matakon lantas Ni Luh sari, “Mimihh liu sajan maan ubi, dija ngebét bli?” 
Sambilanga nyilibang keneh jelé I Wayan Doglér lantas masaut, “Ditu di tengah alasé luh, beli kanti das ngeliling mara ngabut punyan ubiné.” Ni Luh Sari bengong ningehang munyin I Wayan Doglér.
“Nah.. nah bli kemu madaar malu bli kenyel uli alasé.” Sawiréh apang tusing tawanga I Wayan Doglér nukarin ubi bapané lantas I Wayan Doglér buin magedi. 
“Bénjepan Luh, beli lakar magedi malu, nyanan ingetang nyén lalab ubiné beli jani lakar nelokin ibapa kaalasé.” 
Masaut lantas Ni Luh Sari, “Nah.. nah bli adéng-adéng nyén di jalané.” 
Suba makelo teka lantas bapané matakon ajak Ni Luh Sari, “Luh I Doglér kija?” 
“Magedi pa iya ngoraang lakar nelokin bapa ka alasé.” 
Masaut bapané, “Sing ada tepukin bapa, i mémé suba teka uli nuduk saang luh?”
“Kondén pa,” kéto pasaut Ni Luh Sari tekén bapané. Ditu lantas Pan Kancrut mukakin kisané, mara bukakine kisané lantas tengahné misi bungkil tiing. 
Prejani Pan Kancrut nengkik, “Pihhh ngelah keneh jelé kakéné I Wayan Doglér, ubiné tukarina tekén bungkil tiing.” Gedeg basang Pan Kancrut suba kanti ka polo. 
“Sing madaya I Wayan Doglér ngelah bikas buka kakéné, bapané bakat bana nguluk-nguluk, kéwala kéto apa tanem cai kéto mentik,” kéto bapané ngrimik. 
Né jani bapané matakon tekén Ni Luh Sari, “Luh itunyan nyén ngaba ubiné mulih?” 
Sautina tekén Luh Sari, “I Doglér pa.” 
“Bes kaliwat keneh jelé I Wayan Doglér nyanan yén iya mulih lakar matiang bapa, nirdon bapa ngelah pianak buka cara I Wayan Doglér, jelema sing dadi anggon peras tengkulak, bapa sing buungan belog-beloga!” kéto pabatbat bapané di arep Ni Luh Sari. 
Ningeh munyin bapané buka kéto lantas ngeling sigsigan Ni Luh Sari, “Ampurayang buka solah belin tiyangé pa, bes kaliwat nyakitin keneh bapané.”   
Kacarita sané mangkin Mén Kancrut mawali saking munduhang saang ring alasé sambilanga ngeling sawiréh manggihin pianak ipun ngeliling saking bibih pangkungé. 
“Bli… Bli I Wayan Doglér suba tusing enu, itunian tepukin iyang di sisin abingé tulung-tulung mara delokin suba kalaine iyang mulih bli,” sigsigan Mén Kancrut ngeling. “Lan jani bli bareng-bareng delokin pianaké bli, ajak iye mulih.” 
Raris reraman ipun ngambil pianakipun ring abingé raris kabakta ka sétra. Risampuné I Wayan Doglér kagenahang ring sétra raris I Wayan Doglér sané mangkin  kaabénang olih reraman ipun, mangda bénjang pungkur risampuné ipun numitis ka marcepada mangda prasida maparilaksana nganutin ajahan agama.


I Kadék Ruminten
mahasiswa IHDN Denpasar.

No comments