Puisi-puisi I Putu Ady Setya Mahardika; Dongkang Bajang

Gagambaran Manik Sudra


Satua Tengahing Kau

Nyapa kadi aku
Mapi-mapi tau
Tau-tau tuara tau
Kadi dongkang tengahing kau

Mabekel munyi akau
Tusing ada anaké ngugu
Gumi linggah ajak liu
Kondén resep bekelin sastra aselem kuku

Tegarang jani pesu
Resikin mekané ané misi abu
Apang tepuk awaké brau
Tetayungané da grasa-grusu

Tindakan batisé dini-ditu!
Maguru tekén anaké ané tau
Pamulanin déwéké aji sastra liu
Mani poané apang sida kapupu
Suud nyatua mapliat tengahing kau.


Dongkangé Nyimbuh

Dongkangé ngentungang orti tan pasti
Ulungné diumah paturu nyama
Nyamané paling maimbuh runtag
Dongkangé kedék ngrikik
Sawiréh ortiné suba sing maaji

Nyamané meluasang orti
Apang tawang beneh pelihé
Dongkangé jingkrak-jingkrak
Sawiréh pancingé ngambahin

Di umahé lénan dongkangé nglilig nyama cenikan
Da dini!
Kéto ortané dongkang

Dongkangé makules 
Nglepas kulitné kléskés
Dongkangé girang baan liang
Jani icang dadi raja dongkang!Dongkang Bajang

Dongkangé kecag-kecog tengah lemeng
Munyiné ngancan jangih kena ulungang ujan
Saling mecandetan nembangang gênjék tresna
Muani kalawan luh patuh rupa

Apaletan telah tembang génjéké
Matané suba maciri punyah
Dongkangé nyemak geginan lian
Saru-saru nylibsib ngalih tongos melah
Ditu pada-pada nyalanang semara dudu

Jaen... jaen... liang... liang
Kéto munyin dongkang uyak yéh ujan
Pegat ulung ujan makejang mabekel liang
Saling pakacog-cog nyujur umah


Putu Ady Setya Mahardika
magenah ring Br. Anyar, Baluk, Negara, Jembrana.

No comments