Gitanjali (7)

Olih: Rabindranath Tagore
Sumber Gagambaran: https://pixabay.com

/25/
Antuk kenyelé medem raris titiang wenginé sané mangkin, aturang titiang sikian titiangé ring I Ratu mangda ngemit.  

Kénakang pisan nénten titiang maksaang manah titlangé sané kenyel, ngéncakang karyané sané jagi kanggén ngastiti I Ratu.  

I Ratu sampun sané ngebatang saput wengi ring bungkulan tengainé sané kenyel, jagi mecikang kelisat ipuné mangda bungah duk ipun ngendusin. 


/26/
Tedun Ida raris melinggih ring samping titiangé, sakéwanten titiang nénten ngendusin. Imih, pedem cala. Imih, lacur titiangé! 

Tedun Ida duk wenginé sampun sepi singid. Wina ring tangan Idané. Kedalon titiang ring pengipian antuk sarin kidung Idané.  

Imih, dados mekasami ical nénten mebucu wengin titiangé? Béh, dados titiang setata iseng ring cecingak Idané? Angsengan Idané setata ngusuh-usuhin pedem titiangé. 


/27/
Sunar, inggih, ring dija sunaré? Selediang ipun antuk genin kayuné sané bungah.

I riki wénten suar, sekéwanten nénten naan kenjitin, buka tulis gidat cainé, Nyoman! Béh, yéning kéto luungan suba mati! Sengsarané nekain cai jumah, laut nekedang pebesen, Ida Sesuhunan cainé nyambang-nyambangin cai, tur tengah lemengé Ida ngenikain cai tangkil.

Ambarané kaput gulem, raris nénten polih nget sabehé tedun. Nénten uning sampun titiang punapi sané gemulak ring manah titiangé, nénten uning titiang punapi tetuek ipuné. 

Sunar tatité sané akeliaban nungtangang peliat titiangé, raris manah titiangé ngabag-ngabagin tampak suaran rebab wengmé sané ngeséngin titiang. 

Sunar, inggih, ring dija sunaré! Selediang ipun antuk genin kayuné sané bungah. Kerugé ngerudeg, sayongé nyerit ngedubug ring ambarané. Wenginé selem sekadi mangsi. 

Sampunang lalah ménah duké kewengian. Égarang enjit suar tresna asihé antuk bungah kayuné. 


/28/
Pengkung sinduké setata nyantulin titiang, sekéwanten sakit antuka manah titiangé duk ipun leg titiang. 

Aluh élahé sampun sané acep-acepang titiang, sekéwanten kémad titiang ngulati. 

Nénten sumenia titiang, I Ratu medué brana sané nénten keni antuk ngajinin, tur I Ratu sampun sewitran titiangé sané pinih utuna, sekéwanten nénten las manah titiangé jagi ngutang branané sané nénten maji, sané bek ring metén titiangé. 

Kerubungé sané ngerubungin titiang, kerubung buk miwah kerubung padem; gedeg titiang ring ipun, yadin asapunika, lulut asih titiang ngelut ipun. Utang titiangé akéh, solah kaon titiangé nénten keni antuk ngemanahin, sisip titiangé ageng tur méjengahin; sekéwanten duk titiang tangkil jagi ngelungsur peswécan I Ratu titiang pét pengelungsur titiangé linggihin I Ratu. (masambung….)

Catetan: Kabasabaliang olih Komang Berata lan kawedar antuk Sanggar Buratwangi warsa 2002No comments