Puisi-Puisi Ni Komang Aryani; I Bangkén Peteng

Potrekan Supartika

I Bangkén Peteng

Cecingaké doh ka ajeng
Uripé patut wawanin malih
Mamargi ring lawat-lawat sané ilu
Sampunang lampahé kapademang
                        Sané ilu patut tandur lan kutang
Sampunang icén I Bangkén peteng
Ngamademang sunaré sané wawu ngendih
Mangda nénten malih ngamedalang bon pengit
Wusan sampun I Bangkén peteng
Ngosekin manah metengin margi
Ngucurang toya panyingakan
Ngantos nyegal tindakan cokor
                        I Bangkén peteng sampun dados bangké
                        Lemahé sané anggén ngurip
                        Mangda setata galang lan liang
                        Mamargi antar nyujur sunaran lemahBungan Jinah

Dina magentos dina
Redité magentos Redité
Wulan magentos wulan
Tan karenga sampun awarsa
                        Mangkin kacunduk dina i bungan jinah
                        Bungan jinah wénten sané mawarna-warni
Setata liang sané ngatonang
Puniki wantah medal saking purining jinah
Wénten malih i bungan jinah
Mawarna nanging ngranayang sepet sané nyingak
Bilang éling dados kosek
Yéning nénten karenga setata nyesek
Sayan sué ngagengin punya
Puniki wantah bungan sané patut mawali kagenah jinahé
                        Déwa Ratu, yéning dados tunas
                        Mangda titiang nénten kacunduk sareng i bungan jinah
Sané ngosekin manah
Mangda titiang kacunduk sareng i bungan jinah
Sané nyalimurin manahLayah Tanpa Tulang
Anak ia mula jelé
Anak ia mula beler
Anak mula ten ngerti tata titi
Anak mule tusing ngelah keneh
                        Saja buka kéto?
Saja! Tusing tolih uling dija ia lekad?
Kija lakuna yéhé membah?
Uling ba duur suba jelé
Kayang ka betén pasti jelé!
Manis kemikan bibihné
Tusing  ajerih makemikan
Laguté layah tanpa tulang
Jeg aluh pesan baan ngilukang
                        Tusing makeneh ring sang sané karaosang
                        Tusing ngalih kasujatian tuturé
                        Tusing marasa pelih yén tusing manut patut
                        Tusing marasa pedih yéning ngrusak idup anak
Raos ulung tusing sida ambil malih
Plaib raos éncol buka plaibang sepur
Raos besik dadi siu
Sané siu mabungah-bungahCening Bagus

Cening bagus sané banget sayang
Saking tengahing weteng
Mémé setata ngiasayang
Mangda cening setata kenak lan liang
Nepuk sané mawasta bagia
                        Cening bagus...
                        Élingang pitutur mémé
                        Saenun ceningé maurip
Sampunang pisan lali ring kawitan
Sampunang pisan lali ring rerama
Sampunang pisan lali ring sibakan
Sampunang lémpas ring suluh urip
Kaon-becik cening sané madué
Rah tunggal nénten prasida pacang katilas
Cening bagus...
Élingang pitutur mémé
Saenun ceningé ngelarang brahmacari
Élingang pesan swadarmaning dados sisya
Antengé tekekang
Jemetang ngrereh kaweruhan
Sampunang surud-surud malajahang raga
Dinané dibi nénten sida pateh sakadi dinané mangkin
Sampunang kantos nyelsel déwék
Mangda sida dados anak maguna
Cening bagus...
élingang pitutur mémé
ring kahuripan
suka, duka, lara, pati
setata madampingan
mangkin cening rumasa kasukan
benjang sida kacunduk duka
sida malih kacunduk lara
miwah sané kabaos pati
‘nika wantah paileh gumi
sampunang banget kapedihang
Cening bagus...
‘napi sané kacunduk ring tengahing margi
sampunang pesan dados pialang
sané makarana Cening jerih lan wusan antuk mamargi
‘nika anggen pelajahan
mangda pamarginé ngancan sampurna
kaoné kutang beciké upapira
                        Cening bagus...
sampunang ajerih
sampunang banget pedih
sampunang surud-surud malajahang raga
yéning sampun mamargi antuk dasar dharma agama
setata éling ring raga
pastika nemu karahayuan.


Ni Komang Aryani
Dosén ring Program Studi Pendidikan Bahasa Bali, STKIP Agama Hindu Amlapura.

No comments