Matelisi

Olih: I Wayan Paing
Sumber Gagambaran; pixabay.com
Apang bisa malajahang déwék makrama, yadiastun nu cerik malajah malu masekaa. Uli sekaané ento malajah sagilik-saguluk. Nyugjagang itungan kanti nepukin ané madan pamatut ajak liu. Kénkén asané negak beténan kénkén asané yén pajanga ba duuran tekén sekaané. Apang tusing di kelihé buin pidan dadi jalema pengkung. Ngadokang pamatut padidi. Pabesené i bapa ipuan lemeng nu sanget baan tiang ngenehang. Ané makrana kéto uliané tiang tusing resep. Mara akit-akitang tiang ajak paplajahané di sekolah, uli kelas satu kanti kelas empat SD cara jani, nu masi tiang tusing resep.
Tekedin tiang timpal tiangé ané ajak tiang negak unduk apa ané orahanga tekén i bapa. Tiang nekedin tepengan mara suud maan pelajahan olah raga, dadiné satondén pingenané ngaso. Timpal tiangé ané ajak negak totonan umahné di padimelan. Mara tiang ngorahang kéto ia ngorahang suba biasa ngaé sekaa di jumahné ajak timpal-timpal ané satinut. Sekaané ento, koné, madan sekaa telisian. Ané milu masekaa kaadanin milu matelisi.
Gunané sekaa telisian, payu saling kedengang di katujuné ada ngelah gaé. Yén tetepné sekaa telisian timpal tiangé magaé nyabran raina Redité. Apang tusing nyuang galah malajah. Kéto timpal tiangé nelatarang.
Umpamané kéné, Rediténé jani sekaa tlisiané magaé sig umah tiangé. Magaé nebeg umpaminé. Buin pitung dinané magaé sig umah timpal sekaané ané lénan. Kéto terus giliran kanti tepud ka umah timpal sekaané ané pinih durina maan giliran ngedengang. Kéto timpal tiangé buin ngimbuhin apa ané telataranga.
Sabilang magaé, dija ja. Ngaba bekel padidi-padidi. Agenepan cukuané magaé. Ané ngedengang tusing perlu mengaang apa-apa. Ané pengaanga tuah abesik: gaé. Makelonné magaé apang patuh. Yén uli mara ngawitin magaé uli jam kutus nganteg jam telu. Kija ja kakedengang amunto makelonné magaé.
Luungné, yén ada gaé mapipis. Contoné, cara umah tiangé joh uli jalan gedéné. Ada lantas kramané ané nekaang bahan bangunan luiré bias miwah batako, ané mirib i déwék nyidaang aba. Paluasanga lantas aji pipis, nyén nyidaang ngabaang ka umahné maan ongkos. Ditu sekaa telisiané dadi tedunang. Ngajang bahan amun ané suba pada-pada cumpuin. Ané maang gaé bani maang ongkos amunto, ané nyemak gaé bani nyemak aji ongkos amunto. Yén sekaa telisian nyemak, ongkosné mapunduhang. Tur, tusing dadi dum prajani. Pinih paeka nem bulan nuptupang mara dadi dum. Dum sing dadi telahang. Apang nu ngelah simpenan.
Buin ia nglanturang: apang sing ampah i déwék cerik ngamel pipis sekaa telisian, turmaning apang sing mapairian. Pikolihé ané marupa pipis dadi kinsanang sig ané percayain. Bapané nyén kal percayain ngamel apang tusing ilang, ento apang makejang masi ngraremin. Pinih luunga gaénang rékening jang di LPD. Yadiastun abedik, apang pada-pada élah.
Dugas suud liburan kenaikan kelasé ené, sekaa telisian tiangé maan duman pada masatak séket tali rupiah. Masekaa ajak lalima ngelah tuptupan gaé ayuta limang atus tali rupiah ané atiban. Masisaang bin satak séket tali di LPD. Pété tondén maan gaé buin, utawi bubar sekaa telisiané ené, maan nu duman pada séket tali rupiah.
Sayan-sayan demen tiang ningehang apa ané tuturanga tekén timpal tiangé. Mara kelas empat SD suba nyidaang ngaé sekaa, muruk makrama cara ané orahina tekén i bapa. Buina yén saged magaé, bisa nekaang pipis anggo meli perabotan masekolah. Inih demen kenehé. Kéto keneh tiangé makrimikan.
Nanging, matelisi paturu cerik-cerik apang kacumpuin tekén reramané. Yén sing kacumpuin tusing ada bani ngajak. Bisa-bisa suud ngedengang sekaa ka umahné lantas suud milu masekaa. Ento adané ngusak-usak dunungan. Kéweh pesan lakar dadiné. Lénan tekén uyut paturu cerik-cerik, bisa kayang reramané mauyutan wiréh suba ngenah sénglad pajalané. Satondéné macelep ka kelas wiréh bél cihna masuk kelas suba mamunyi, timpal tiangé buin nyekenang.
Maan tutur amunto tiang marasa galang. Cara nepukin apa ané alih. Kanti teked jumah keneh tiangé égar. Égar wiréh kal ngidih tekén i bapa apang baanga tiang milu matelisi. (*)


I Wayan Paing
embas ring Désa Pakraman Gulinten, Désa Bunutan, Abang, Karangasem pinanggal 6 April 1983. Cakepan sané sampun kamedalang mamurda COR (2009) lan Gancaran Mersun (2012). Kakawianipuné naanin kawedar ring Bali Post (Bali Orti), Majalah Buratwangi, lan Jurnal Kawi.

No comments