Pedalem

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra
Sumber Gagambaran; pixabay.com
I Luh duuh-duuh. Peluhné nyapcap, kelisah-kelisah buka anaké melas balung. Saka besik petugasé teka, ngungkab kamen lantas nyelek tongosé ané pinih pingit. 
“Baru bukaan dua,” kéto ia ngelapur tekén timpalné. 
“Sabar ya, Bu,” ané buin besikan nuturin kurenan tiangé.
Béh, nepukin kurenané buka kéto, rasa adénan nyemakin sakitné. Dugasé ia majeritan, rasa basang tiangé ané maumadan. Peluh tiangé buka blaburé, ketugan jantungé buka kulkul bulus.
Apakpakan basé, buin ada petugas ajaka dadua, luh muani teka. Sing tawang, apa ké mula ia bidan, apa ké tuah mahasiswa praktik, apa ké dokter? Ber pragat gelah kurenan tiangé udika. Buka ituni, buin ia ngungkab kamen, lantas nyelek. Sada ané muani melaksana. Piiiiihhhhh.... Meluab rasa getihé, wiréh gelahé ané pingit témbéranga. Inget tiang dugasé truna, yén melaksana kéto patut mayah. Jani gelah tiangé udika gratis. Ambat legan kenehé? Kéwala nak mirib kéto mula prosedurné, tiang sing bani tungkas. Iteh tiang ngusuhin bancangné, sambilang ngilih-ngilihin I Luh.
“Masih bukaan tiga. Yang sabar, Bu,” buin kéto raos petugasé. I Luh sing masaut. Pragat duuh-duuh dogénan. 
“Sakit, Bli...aduuuh...” kéto I Luh nyerit. Tiang sing nyidang nyautin. Bantas dimanin tiang gidatné, apang merasa ia sayangang kurenan. Adah, nyumingkin sesek tangkah tiangé. Yéh paningalané mabéok sing merasa. 
“Aduuuuuuhhhhh... Sakit, Bli. Sakiiiiiiitttt... Kapok Icang, Bli....kapooook.”
Maka poan I Luh nyakit, mara lantas sida lekad pianaké. Luh, manis buka méméné!
Béh, lega tan kadi-kadi rasa kenehé, piang tangkahé buka suud mabedbed sabuk stagén roras ibedan! Kecup diman tiang I Luh sambilang ngetel yéh paningalané. 
“Ai lop yu, Luh,” kéto dogén nyidang pesu raosé.
Ibu bidan lantas nyait gelah kurenan tiangé. Greessss... Greeeessss... Greeeesss... Piiiih... Cara nak ngesul sandal! Béh, jejeh kenehé nyanan telahanga nyait, tiang sing maan rurung. Nyén bani kado? 
“Bu Bidan, doanang tiang rurung akedik. Sampunang telahanga nyait!” kéto tiang nyesedang raos tekén bidané. 
Bu Bidan sing masaut, kéwala tawang tiang ia ngajengit selat masker ané nekepin cunguhné. Sukaté ento, tiang trauma. Pedalem pesan kurenané ngetohang urip lakar ngalekadang pianak. Buka magantung boké akatih! Bahan sanget tresnan tiangé tekén kurenan, mawanan pedalem tiang ia buin lakar ngalekadang pianak.
Sakéwala disubané pianaké matuuh aoton, buin I Luh ngésgés manying, nagih apang ngelah pianak buin. Béh, sap ia dugasé nyakit, jerit jerit ngaku kapok. 
“Luh, ulian sanget tresnan Bliné tekéning I Luh, pedalem Bli I Luh lakar nyakit ngelah pianak buin. Trauma Bli, Luh! Eda ja buin ngaé pianak, depang Dék Stévy sékretaris Bliné apang ngelekadang pianaké!” kéto pasaut tiangé, polos pesaja.


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Macang, Bebandem, Karangasem. Satua banyolnyané prasida kawacén ring facebooknyané. Makarya dados guru.

No comments