Puisi-puisi I Wayan Esa Bhaskara; Mirah Purnama

Potrekan Supartika

Suwéca

pada melenan
dewek mawarna
putih, barak, kuning sinah ané lianan
mapupul asiki

pajalané soang-soang
sampun uning
ensap
kalawan inget
numbas
wenten ngadol
sami polih matungkalik
galang lan peteng
sinah isin gumi
suwécan Widhi

(2018)Mirah Purnama

Rikala purnama
titiang mewali ngaba tresna
nenten je akéh, sakéwala
ngebekin tangkah
mirip madasar pongah
bekel idupé saenu lemah
kenehé puniki sampun sakadi panah
yening kenyem manis mirah
macuet ring manah

(2017)Turis

Ring manah, sesai ipun matakén. Mangkin wenten galah jagi melancaran. Kuta, sanur, lémbongan, mabekel dolar ngalih hiburan. Tetujoné becik. Meled sekadi iraga, kupingé masumpang bunga, utawi ngangge kamen lan kebaya.

Ĕlingang lestariang, suciang ring ati. Turisé demen nyingak langité galang, kedisé ngidang, pasihé gadang. Tradisiné tongos becik, buat torisé melancaran.

(2017)Sandat

Sandaté miik ngalub
dat, sandaté sané ngaé kedat
sarahina bungané mentik
kéto pekaké nuturang

Sandaté ngae manahé uyang
dat, sandaté sané ngaé kedat
sarahina dados bungan ati
yadiastun padéwékan titiang pedidi

(2017)Tatu

cuiiit
cuiiit
cuiiit
pacruit suaran kedisé
atin ipun matatu
keni sabeh
nyuksuk
nyeksek
mangané sakadi tiuk
sakit atiné nusuk
ngranayang bayuné enduk

(2016-2017)Ngerawat

Sadina-dina
ngaturang ica
ring bunga lan pelawa
tuah
sesana,
éling laksana
sesana,
boya je wacana
ngerawat rahina
apang nemu
pamargi lan papineh
sakadi wintang-wintang
ring langité galang

(2015-2017)I Wayan Ésa Bhaskara
magenah ring Tabanan, Bali. Ngawit 2014 makarya dados guru Bahasa Indonésia ring SMK Negeri 1 Dénpasar.

No comments