Lawat-lawat; Alah Déning Bukti Sanunggal

Olih: IGA Darma Putra
Sumber gagambaran: pixabay.com

Pan Balak tamak kasub orahanga bangké ngemu mirah. Sawiréh ada ané ngaénang satua buka kéto. Adané dogén satua, sinah ia ada ulian gaén-gaénan. Tusing karoan masih makejang satua ento seken pasajan ada buka katuturané. Apa buin gumi cara jani, liu ada anak tusing kuangan satua.
Satua ané anggona nyinggihang déwékné. Satua masih ané anggona ngasorang anak lén. Iraga sujatiné suba masih pada nawang enyén ané buka kéto. Nyén lénan tekén ukudan iragané padidi. Yén ngomong ajak anak, iraga nuturang kaluungan padidi. Ngomongan kajelékan pisaga. Anak mulan saja ada buka kéto. Wiréh ada masih sasimbing ngorahang, buka goaké ngadanin iba. Tusing koné beneh iraga nuturang kajelékan padidi tekén anak lénan. Apaké yén nuturang lung-luungné dogén, ento madan beneh?
Suba lumbrah anaké nawang jelé melah, selem putih, beneh pelih. Ento kadanina rwa bhinéda. Dadua koné ané pangenahné malénan, sakéwala ia tunggil. Apa saja kéto? Contoné yén ada lemah, ada masih peteng. Yén ada luh, ada masih muani. Kéto matulis di buku-buku. Lemah koné malénan ngajak peteng. Luh koné malénan ngajak muani.
Dija sujatiné tongos lemah petengé totonan? Nah kéto patakoné I Bungkling. Ané ngorahang lemah ento lemah, tuah yén ada ai nyenter nganenang sarwa ané ada, bakat baan ningalin. Kéto masih yén ada lampu galang apadang, makejang ané mengkeb-mengkeb di petengé prajani ngenah. Kéto madan lemah.
Apa madan peteng? Peteng ento yén ainé suba ilang, tur guminé dedet cara tangkeb baan langit selem. Lampu tusing masih ada, awinan jeg seken-seken selem badeng tepuk guminé. Tusing ada lénan tekén peteng ané tepuk. Koné yén seken-sekenang nlektekang petengé ento, lakar bakat koné sarin petengé. Yen apa kadén madan kéto, kondén tawang.
Eda malu moyanin peteng, ngadén peteng ento jelé. Sawiréh yén alih di satua-satua ané tusing lumbrah, peteng ento nak paragayan Sang Hyang. Ida kocap mapeséngan Sang Hyang Rohini. Yén beneh baan ngaci, lakar swéca koné ida micayang waranugraha. Apa anggon ngaci peteng? Tusing ada lénan tekén sirep.
Wiréh ento, apanga bisa koné iraga seken-seken sirep. Tusing dadi narabang sawang. Apa buin undap-undap jaran. Musti seken baan ngidemang paningalané. Suba kéto tusing masih dadi ngerok geris-geris. Sasubané ngidang buka kéto, tusing bedik lontaré ngorahang lakar bakat koné sarin petengé.
Ada masih jalan lénan lakar ngalih sarin peteng. Jalané ento tusing masih aluhan utawi kéwehan tekén jalan sirep. Jagra adan pajalané buin besik. Ri kala peteng, tusing dadi sirep. Kéto pabratan anaké ngalih sarin-sarin peteng.
Liu ada tutur satua buka kéto. Liu ané sandang anggon tuladan, sakéwala liu masih ané tusing patut gugu. Apa buin ané nyatua ento mulan dueg pesan ngaé ékan-ékan, sinah jeg lengut baana nyatuang ané tusing ada.
Eda élah ngorahang satua ento tusing ada gunané. Kadén suba ada conto di satua-satua barata yudané, Ida Bagawan Drona kaonang satua. Bhisma patuh masih kalah baan satua misi naya wiwéka. Ento makejang ulian satua. Beneh baan ngambekang satua, ngidang ngisi gumi. Yén pelih baan, bisa uug prajani.
Ané madan satua, enu dadi baan ngalahang, ané ngalahang satua liu cara ketélan ujan bales ento tuah bukti. Bukti abesik, ngidang ngalahan tutur agombang. Koné bukti abesik ngaonang tutur agumi. Apa ané madan bukti? Pasaja. (*)


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

No comments